Verlichting voor het verkeer, deel 2

Openbare verlichting
Author(s)
Schreuder, Dr.Ir. D.A
Year
De auteur van de in deze bundels verzamelde geschriften heeft, verspreid over een aanzienlijk aantal jaren, een vrij groot aantal publikaties het licht doen zien op het gebied van de openbare verlichting. Het merendeel van deze publikaties is door de SWOV als `rapport' uitgegeven; een aanzienlijk deel als tijdschriftartikel of als congreslezing (vaak in `proceedings'), terwijl sommige stukken nooit formeel zijn gepubliceerd. Tezamen vormen deze publikaties een tamelijk volledig beeld van het vakgebied van de openbare verlichting. Omdat veel van de publikaties moeilijk, of zelfs in het geheel niet meer, verkrijgbaar zijn, en omdat het materiaal over een aantal los van elkaar staande publikaties is verdeeld, heeft de SWOV besloten een verzamelband samen te stellen. Deze verzamelband heeft het karakter van een `reader'; dat wil zeggen, de geselecteerde publikaties (of soms delen ervan) zijn ongewijzigd gebruikt en vervolgens bijeen gevoegd. In sommige gevallen is de oorspronkelijke taal van de betreffende publikatie aangehouden; ook zijn veelal de paragraafnummeringen en de literatuurverwijzingen gehandhaafd. Om deze heterogene verzameling toch tot een samenhangend geheel te maken, zijn op de daartoe geëigende plaatsen korte voorwoorden tussengevoegd. De bundeling bestaat uit twee delen. In het eerste deel Zicht en licht voor openbare ruimten worden de achtergronden van waarneming in het verkeer behandeld; in het tweede deel, Openbare verlichting wordt meer op de praktische kanten van de openbare verlichting ingegaan
Report number
R-95-35B
Pages
115
Publisher
SWOV, Leidschendam

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.