Voorbeeld van bedrijfseconomische kosten/baten van schadepreventiemaatregelen

Kosten/effectiviteitindicaties van veiligheidsmaatregelen, als onderdeel van een schadepreventiebeleid van bedrijven met een transportfunctie van goederen langs de weg
Author(s)
Rietveld, Prof. Dr. P. (Vakgroep Ruimtelijke Econimie van de Vrije Universiteit Amsterdam); Lindeijer, Drs. J.E.; Rienstra , Drs. S.A
Year
In opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer heeft de SWOV een onderzoek gedaan naar kansrijke schadepreventiemaatregelen bij bedrijven met een transportfunctie van goederen langs de weg. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de Vakgroep Ruimtelijke Economie van de Vrije Universiteit van Amsterdam en de ondernemersorganisatie voor Logistiek en Transport (EVO). Onder ‘kansrijk' wordt in dit rapport verstaan: maatregelen op het gebied van schadepreventiebeleid, die vanuit bedrijfseconomisch perspectief de voorkeur genieten bij bedrijven met een transportfunctie. De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op: -Diepte-interviews met leidinggevenden van bedrijven met een transportfunctie; zij hebben reeds ervaring opgedaan met een schadepreventiebeleid en ervaringen bij de EVO. -Een landelijke enquête onder leden van de EVO, Transport Logistiek Nederland (TLN) en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). -Een literatuurverkenning. -Een ongevallenanalyse. Het veldwerk heeft een aantal kansrijke maatregelen opgeleverd, gezien vanuit bedrijfseconomisch perspectief. Hier zijn nog enkele maatregelen aan toegevoegd, die vanuit de verkeersveiligheidsoptiek gewenst worden geacht. In totaal zijn er elf maatregelen geselecteerd. Het onderzoek maakt duidelijk dat het niet mogelijk is om standaard berekeningen te maken van de bedrijfseconomische kosten/baten van kansrijke maatregelen die voor alle bedrijven in deze sector representatief geacht kunnen worden. De kosten/baten blijken te veel af te hangen van specifieke bedrijfskenmerken, zoals type vervoer, soort lading, bedrijfscultuur, grootte van een bedrijf, eigen vervoerder of transporteur, bereidheid bij de leiding om een actief schadepreventiebeleid te voeren, aantal schades, marktgrootte. In dit onderzoek is daarom volstaan met het uitwerken van voorbeeldberekeningen voor enkele ideaal-typische bedrijven (van verschillende grootte en met verschillend veronderstelde bedrijfsculturen). Hiermee is de berekeningsmethodiek voor de kosten/baten uitgewerkt. Op basis van deze voorbeeldberekeningen zijn de volgende algemene conclusies getrokken ten aanzien van het rendement van de maatregelen. MMet name bij de grotere bedrijven kunnen nog grote bedrijfseconomische opbrengsten behaald worden door het voeren van een actief schadepreventiebeleid. Dit leidt bovendien tot een afname van de betrokkenheid van vrachtwagens bij ongevallen, waardoor ook de verkeersveiligheid in het algemeen wordt bevorderd (een positief maatschappelijk effect). MBijkomende effecten van een actief schadepreventiebeleid voor het bedrijfsleven kunnen zijn: -de sfeer op het bedrijf verbetert (dit leidt onder meer tot een grotere betrokkenheid en motivatie en een lager ziekteverzuim); -het imago van een bedrijf verbetert; -het aantal letselongevallen en ongevallen met dodelijke afloop waar vrachtwagens bij betrokken zijn, neemt af; -besparing op onderhoudskosten (bijvoorbeeld bandenslijtage); -besparing op brandstof
An example of economic costs and benefits resulting from damage-prevention measures Under the authority of the Netherlands Transport Research Centre (AVV), SWOV Institute for Road Safety Research carried out a study into likely damage-prevention measures being taken at companies engaged in the road transport of freight. This study was carried out in co-operation with the Department of Spatial Economics at the Free University Amsterdam and the Dutch Association of Transport Users and Transport on Own Account (EVO). This report considered a damage-prevention measure to be ‘likely' if it was preferred for economic reasons by companies engaged in transport. The research results were based on: -In-depth interviews with managers working at companies engaged in transport; these managers had previously acquired experience with damage-prevention policy and had worked with the EVO. -A national survey among members of the EVO, Transport en Logistiek Nederland and the Royal Dutch Transport Federation (KNV). -A literature search. -An accident analysis. The fieldwork produced several measures considered likely for economic reasons. To these were added certain measures deemed desirable for reasons of road safety. A total of eleven measures were selected. The study clearly shows that it is not possible to make standard calculations of the economic costs and benefits of likely measures which can be deemed representative for all the companies in this sector. Thecosts and benefits appear to be too dependent on specific business characteristics such as the type of transport, sort of cargo, company culture, size of the company, availability of a company's own haulier or carrier, willingness of the management to carry out an active damage-prevention policy, number of damages, and market volume. This study was therefore confined to the elaboration of example calculations for certain ideally typical companies (of various sizes and with various assumed company cultures) that then resulted in working out a method of calculating costs and benefits. Based on these example calculations, the following general conclusions were drawn with regard to the useful effect produced by the measures: MLarger companies in particular could still gain large economic benefits by implementing an active damage-prevention policy. This would also result in a reduction of lorries involved in accidents, a benefit which would also improve road safety in general (a positive effect for society). MAdditional benefits to trade and industry resulting from an active damage-prevention policy could be: -a more pleasant working atmosphere at the company (leading to effects as greater involvement and motivation, and lower rate of absenteeism); -an improvement in the company's image; -a decrease in the number of injury and fatal accidents involving lorries; -a savings on maintenance costs (e.g., tire wear); -a savings on fuel
Report number
R-97-42
Pages
45 + 39
Publisher
SWOV, Leidschendam

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.