Voorwaarden invoering 30 km/uur binnen de bebouwde kom

Een studie naar de minimum-voorwaarden waaraan gebieden moeten voldoen voor aanwijzing als 30 km/uur-gebied in het kader van fase 1 van het Uitvoeringsprogramma ‘duurzaam-veilig'
Author(s)
Minnen, J. van
Year
In deze studie is nagegaan welke eisen minimaal aan de inrichting van 30km/uur-gebieden gesteld zouden moeten worden. De nadruk werd op de minimumeisen gelegd met het oog op algemene invoering op korte termijn, zo mogelijk in het kader van de eerste fase van het Uitvoeringsplan ‘duurzaam-veilig'. In een later stadium zouden, waar dat nodig is, aanvullende maatregelen getroffen kunnen worden. Aandacht werd besteed aan het verminderen van doorgaand verkeer en het verlagen van de snelheid op de locaties waar die behoefte het meest bestaat. Aanbevolen maatregelen zijn onder meer: de aanpassing van de ontsluitingsstructuur, vermindering van het aantal aansluitingen, snelheidsbeperkende maatregelen, het regelen van de voorrang en duidelijke markering van de toegangen van de gebieden. Ook is ruime aandacht besteed aan burgerparticipatie. Als specifiek probleem is gesignaleerd dat een aantal wegen dat bij de categorie 30km/uur-gebieden zou worden ingedeeld, in de eerste fase niet geschikt kan worden gemaakt (aangeduid als de ‘grijze wegen'). Met deze aanpak wordt in de startfase reeds een positief effect op de veiligheid verwacht. Wel wordt het noodzakelijk geacht dat na die eerste fase de problematiek voldoende aandacht blijft krijgen, teneinde de ‘grijze wegen' op te ruimen en aanvullende maatregelen te treffen.
Conditions for introducing 30 km/hour inside the built-up area This study has examined which should be minimum conditions for 30 km/hour areas. The minimum conditions were emphasised with a view to a general introduction in the short term, if possible, as the first phase of the implementation plan ‘sustainably safe'. Where necessary, additional measures can be made in a later phase. Attention was paid to the reduction of through traffic and lowering the speeds driven at those locations where the need was the greatest. Recommended measures are, among others: adjusting the accessibility structure, reducing the number of connections, reducing speeds driven, regulating the right of way, and clearly marking the entrances to the areas. A lot of attention was also paid to citizen participation. A specific problem was noted, viz. that a number of roads to be included in a 30 km/hour area cannot be made suitable in the first phase (indicated as ‘grey roads'). With this approach, a positive road safety effect is expected during the opening phase. However, it is considered necessary to pay sufficient attention to this problem after the opening phase. This by taking additional measures to clear up the ‘grey roads'.
Report number
R-97-21
Pages
36 + 11 blz.
Publisher
SWOV, Leidschendam

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.