Welke handhavingsmiddelen kunnen op effectiviteit worden onderzocht?

Inventarisatie en selectie voor effectiviteitsonderzoek
Author(s)
Mesken, J.; Goldenbeld, Ch.; Houwing, S.
Year
De politie controleert op allerlei typen verkeersgedrag. Van sommige controles zijn effecten bekend, van andere weten we weinig. Dit rapport bevat een inventarisatie van de verschillende vormen van verkeerstoezicht. Het rapport resulteert in een selectie van vormen van toezicht waarvan nog te weinig bekend is en waarvan het mogelijk is de effecten te onderzoeken. Dat is nodig om te beslissen welke onderwerpen deel moeten uitmaken van toekomstig onderzoek. In dit onderzoek is eerst een inventarisatie gemaakt van de handhavingsmiddelen die de politie toepast. De selectie is op twee manieren gemaakt. Allereerst is op basis van literatuur en expertkennis vastgesteld wat we weten van de veiligheidseffecten van diverse vormen van verkeershandhaving. Vervolgens is een aantal handhavingsexperts geraadpleegd. Drie punten kregen tijdens de inventarisatie extra aandacht, omdat personen in het handhavingsveld hadden aangegeven deze onderwerpen relevant te vinden. Ten eerste is specifiek gekeken of de handhavingsmiddelen passen binnen een nodale oriëntatie. Dat betekent dat politiecontroles worden geconcentreerd op knooppunten (nodes) waar stromen van mensen, goederen, geld en informatie samenkomen. Daarbij wordt niet op één onderwerp gefocust, maar worden verschillende onderwerpen gecombineerd - ook onderwerpen die buiten de verkeershandhaving vallen, maar in het verkeer waarneembaar zijn. Ten tweede is gekeken of bij de besproken handhavingsmiddelen sprake is van informatiegestuurd verkeerstoezicht. Dit houdt in dat de politie op plaatsen en tijdstippen handhaaft waar de grootste veiligheidswinst te behalen is en dat ze haar inzet op basis van actuele informatie bijstuurt. Ten derde is bekeken of er binnen de besproken handhavingsmiddelen speciale aandacht is voor het aanpakken van regelmatige overtreders. De basis voor de inventarisatie vormen de vijf HelmGRAS-speerpunten: helm, gordel, rood licht, alcohol en snelheid. Het speerpunt ‘helm’ is geïnterpreteerd als ‘bromfietsproblematiek in het algemeen’ en het speerpunt ‘alcohol’ als ‘alcohol en drugs’. Naast deze speerpunten zijn twee extra onderwerpen benoemd die relevant zijn: agressief verkeersgedrag en een locatiegerichte aanpak. Elk onderwerp kan worden aangepakt met specifieke handhavingsmiddelen. De onderwerpen en middelen zijn voorgelegd aan diverse experts in het handhavingsveld. Aan hen is gevraagd of er nog onderwerpen of handhavingsmiddelen ontbreken, en welke van de handhavingsmiddelen het belangrijkst zijn om te onderzoeken op effectiviteit. De oordelen van deze experts, tezamen met wat er bekend is over de relaties tussen de handhavingsmiddelen en verkeersveiligheid, vormden de basis voor een selectie. Hieruit zijn drie onderwerpen naar voren gekomen: selectief drugstoezicht, de aanpak van regelmatige overtreders en de aanpak van bromfietsoverlast. Deze drie onderwerpen zijn vergeleken met de aandachtspunten die bij aanvang van het project waren geformuleerd: de nodale oriëntatie, informatiegestuurd verkeerstoezicht en regelmatige overtreders. De vergelijking toonde aan dat een van de handhavingsonderwerpen, de aanpak van bromfiets- en scooteroverlast, de drie aandachtspunten in zich verenigt. Deze aanpak is geselecteerd om verder te onderzoeken.
Which enforcement methods can be studied regarding their effectiveness? Inventory and selection for effect studies The police enforces different types of traffic behaviour. The effects of some enforcement actions are known, others we know little about. This report presents an inventory of the different methods of traffic enforcement. The report results in a selection of types of enforcement actions about which too little is known so far, and the effects of which can be investigated. This is necessary for deciding which issues should be included in future research. This study first made an inventory of the enforcement methods that are used by the police. The selection was made in two different ways. First literature and expert knowledge were used to determine what we know of the safety effects of different enforcement methods. Next a number of enforcement experts were consulted. Three issues received special attention when the inventory was made, because they people who are active in the area of enforcement indicated that these are relevant. Firstly, it was specifically investigated whether the enforcement methods were suitable for use in a nodal orientation. This involves police enforcement being concentrated at junctions (nodes) where flows of people, goods, money, and information meet. The focus is not on one topic; different topics are combined - this is also the case for topics that are not part of traffic enforcement, but can be observed in traffic. Secondly, it was investigated whether information-based traffic enforcement goes together with the enforcement methods that were discussed above. This means that the police carry out enforcement in times and places where the greatest safety gains can be achieved, and adjust the efforts on the basis of topical information. Thirdly, it was investigated whether the enforcement methods discussed above pay special attention to dealing with repeat offenders. The inventory was based on the five so-called HelmGRAS spearheads: helmet, safety belt, red light, alcohol and speed. The spearhead ‘helmet’ is to be interpreted as ‘mopeds in general’ and the spearhead ‘alcohol’ as ‘alcohol and drugs’. Furthermore, two extra subjects that are considered relevant have been chosen: aggressive traffic behaviour and a location-oriented approach. Each subject can be tackled using specific enforcement methods. The subjects and the enforcement methods were presented to several experts who are active in the enforcement area. They were asked if any subjects or enforcement methods were missing on the list, and which of the enforcement methods are most important to investigate for effectiveness. The judgements of the experts, together with what is known about the relations between the enforcement methods and road safety, were the basis for a selection. This resulted in three subjects: selective drugs enforcement, dealing with repeat offenders, and the enforcement of moped inconvenience. These three subjects were compared with the points of special interest that were formulated at the start of the project: nodal orientation, information-guided traffic enforcement, and multiple offenders. The comparison showed that one of the enforcement issues, dealing with moped and scooter inconvenience, combines the three points of interest. This is the approach that was selected for further research.
Report number
R-2012-13
Pages
50 + 16
Publisher
SWOV, Leidschendam

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.