Werking van ankerbouten in enkele soorten ondergrond

Een simulatie-onderzoek naar verschillen in weerstand en sterkte en de invloed daarvan op de werking van een barrier
Author(s)
Pol, Ing. W.H.M. van de
Year
In opdracht van de Bouwdienst van Rijkswaterstaat te Apeldoorn zijn door de SWOV simulaties verricht om in verschillende soorten wegdek de werking te beoordelen van ankerbouten in de stalen RWS-barrier. De opdracht was het gevolg van gebleken onzekerheden tijdens het modelleren van deze verankering, bij een vorige opdracht die in 1995 werd uitgevoerd (de werking van de stalen RWS-barriers zoals toegepast op het proefterrein van de RDW). Om de werking van de verankering in verschillende soorten ondergrond (wegdek) te simuleren zijn bij de onderhavige opdracht de horizontale en verticale vervorming van de verankering gevarieerd. Tevens werd de locatie van de verankering op een barrier-element gevarieerd. Er zijn vooral simulaties uitgevoerd met een bus (TB52) en één simulatie met een personenauto (TB11). Bij de simulatie met de personenauto gedraagt de barrier zich ongeacht het wegdek als een starre constructie, waardoor de ASI-waarde hoger ligt dan de vanuit veiligheidsredenen toegestane waarde (ASI # 1.4). Bij de simulatie met de bus wordt de barrier niet doorbroken, ondanks het feit dat er één of meer verankeringen bezwijken. Bij verkleining van de verticale bewegingsvrijheid van de ankerbouten (zoals bij een betonnen wegdek) wordt duidelijk een ongunstiger resultaat bereikt. Dat is ook het geval indien de verankering verspreid over een barrier-element wordt aangebracht in plaats van geconcentreerd op één uiteinde. Aanbevolen wordt dan ook de verankering van een element op één plaats te concentreren. Uit de simulaties blijkt dat een gecontroleerde toegelaten verplaatsing van de ankerbouten door de ondergrond een gunstig effect heeft op de sterkte van de verankering. Aangezien de juiste keuze van waarden in het computermodel voor zijdelingse (horizontale) vervorming van de verankering niet op basis van beschikbare literatuur kon worden gerealiseerd, verdient het aanbeveling om een standaard verankering, vier ankerbouten M 24 4.6, zowel in beton als in ZOAB, zijdelings te beproeven
Performance of anchor bolts on various types of road surface At the request of the Civil Engineering Division of the Department of Public Works (RWS) in Apeldoorn, SWOV Institute for Road Safety Research carried out simulations to assess the performance of anchor bolts used in the steel barriers installed by RWS on various types of road surface. The study was commissioned in response to doubts raised during the modelling of these bolts for a previous simulation carried out in 1995 (the steel RWS barrier applied to the test track of the RDW Department of Roads Transport). In order to simulate the performance of the anchor unit on various types of road surface, SWOV decided to vary their horizontal and vertical modelling. The location of the anchor unit on a barrier element was also varied. Most of the simulations were carried out using a bus (TB52); one simulation was carried out using a passenger car (TB11). During the simulation using the passenger car, the barrier acted as a rigid construction, regardless of the type of road surface involved. This raised the ASI value above the permitted safety value of ASI # 1.4. During the simulation using the bus, the barrier was not breached, despite the fact that one or more bolts gave way. When the vertical freedom of movement of the anchor bolts was reduced (for example on a concrete road surface), this clearly gave a less favourable result. The same thing occurred when the anchor units were fixed at intervals across the barrier element rather than being concentrated at one end. It is therefore recommended that the anchoring of an element is concentrated in a single place. The simulations also showed that a controlled relocation of anchor bolts along the road surface improves their performance. Since the correct choice of values for the oblique (horizontal) remodelling of the anchor units could not be realised on the computer model on the basis of available literature, it is recommended that a standard anchor unit (four M 24 4.6 anchor bolts) be tested obliquely, both on a concrete and on an open asphaltic concrete road surface
Report number
R-96-53
Pages
22 + 178
Publisher
SWOV, Leidschendam

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.