Whiplash-problematiek in Nederland

Inventarisatie van lopende activiteiten in Nederland over 1994 en 1995 en een beschrijving van het probleem aan de hand van SWOV-kennis
Author(s)
Kampen, Ir. L.T.B. van
Year
De voornaamste activiteiten in Nederland over 1994 en 1995 op het gebied van whiplash passeren in vogelvlucht de revue. Er blijken diverse instituten en personen met aspecten van dit nekletselprobleem bezig te zijn. Aan de hand van een tweetal bijdragen van SWOV-medewerkers aan de whiplash-literatuur, wordt nader op whiplash als letselmechanisme ingegaan en op factoren die daarmee samenhangen. Whiplash en de gevolgen ervan zijn een complex verschijnsel waarbij medische, technische en juridische disciplines zijn betrokken. Dit verklaart direct waarom er vrij veel verschillende instituten en personen activiteiten ontwikkeld hebben, die in het algemeen nog weinig samenhang vertonen. Er is sprake van kennisachterstand op alle fronten. Inmiddels blijkt op het gebied van de Nederlandse schadeverzekeraars, voor wie whiplash een zeer groot aandeel van de totale schadepost vormt, een zekere mate van coördinatie met betrekking tot onderzoek en andere activiteiten te zijn ontstaan. De rol van de SWOV als onderzoeksinstituut, kennisverzamelaar en adviseur wordt nader beschreven en er wordt aangegeven langs welke wegen de bestaande kennisachterstand kan worden ingehaald
The whiplash problem in the Netherlands The principal activities in The Netherlands over 1994 and 1995 in the field of whiplash are dealt with in brief. It seems that various institutes and persons are involved in aspects of this neck injury problem. Based on two contributions to the whiplash literature by SWOV staff members, whiplash as an injury mechanism and the related factors are considered in greater detail. Whiplash and its consequences represent a complex phenomenon involving medical, technical and legal disciplines. This immediately explains why a fairly large number of different institutes and persons have developed activities that generally show little relationship to each other. There is question of a lag in knowledge on all fronts. Meantime, it seems that Dutch insurers, for whom whiplash injuries represent a large proportion of the total damage claims, have realised a certain degree of coordination with respect to research and other activities. The role of the SWOV as research institute, gatherer of knowledge and advisor is further described and it is indicated by which means the current lag in knowledge can be caught up
Report number
R-96-10
Pages
18 + 30
Publisher
SWOV, Leidschendam

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.