Publications and sources

Answer

Below you will find the list of references that are used in this fact sheet. All sources used can be consulted or retrieved via our Library portal. Here you can also find more literature on this subject.

[1]. European Parlement (2007). Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council of 5 September 2007 establishing a framework for the approval of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles (Framework Directive)..

[2]. Ministerie van IenW (2018). Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Accessed on 29-08-2018 at wetten.overheid.nl/BWBR0004825/2018-07-01.

[3]. Ministerie van IenW (2018). Regeling voertuigen. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Accessed on 29-08-2018 at wetten.overheid.nl/BWBR0025798/2018-05-20.

[4]. Directie Dienst Wegverkeer (2018). Beleidsregel keuring en ontheffingsverlening LZV. Accessed on 12-12-2018 at wetten.overheid.nl/BWBR0032533/2018-05-01.

[5]. Salet, M., Aarts, L., Honer, M., Davydenko, I., et al. (2010). Langere en zwaardere vrachtauto's in Nederland. Rijkswaterstaat - Dienst Verkeer en Scheepvaart, Delft.

[6]. Ministerie van IenM (2013). Verkeersborden en verkeersregels in Nederland. Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Den Haag.

[7]. Blook, E. & Kuiken, M. (2009 ). Veilig bestelverkeer. Stand van zaken en ontwikkelingen. dossier C8110. Advies- en Ingenieursbureau DHV, Amersfoort.

[8]. Belastingdienst (2018). Bestelauto of personenauto? Accessed on 29-08-2018 at www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/auto_en_vervoer/auto_van_de_onderneming/autokosten/bestelauto_of_personenauto.

[9]. CBS (2020). Motorvoertuigenpark; type, leeftijdsklasse, 1 januari. CBS. Accessed on 18-12-2020 at opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82044ned/table?dl=47E95.

[10]. CBS (2020). Verkeersprestaties motorvoertuigen; kilometers, voertuigsoort, grondgebied. Accessed on 30-11-2020 at opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80302ned/table?dl=46992.

[11]. Connekt (2017). Gebruikers en inzet van bestelauto's in Nederland. Connekt, Delft.

[12]. AVV (1993). Gebruikershandleiding verkeersongevallenregistratie. Versie 4 1-1-93. Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, Hoofdafdeling Basisgegevens BG, Rotterdam.

[13]. Temmerman, P., Slootmans, F. & Lequeux, Q. (2016). Ongevallen met vrachtwagens – Fase 1 – Omvang van het probleem, literatuurstudie, analyse van ongevallengegevens en enquête. Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid – Kenniscentrum Verkeersveiligheid, Brussel.

[14]. IRU (2007). Scientific Study “ETAC” European Truck Accident Causation - Executive Summary and Recommendations. International Road Transport Union funded by European Commission, Directorate General for Energy and Transport, Geneve.

[15]. Davidse, R.J. & Duivenvoorde, K. van (2012). Bestelauto-ongevallen: karakteristieken, ongevalsscenario's en mogelijke interventies. Resultaten van een dieptestudie naar ongevallen met bestelauto's binnen de bebouwde kom [Delivery vehicle crashes: characteristics, crash scenarios and possible interventions; Results of an in-depth study into urban crashes involving delivery vehicles]. R-2012-18 [Summary in English].SWOV, Leidschendam.

[16]. Starren, A.M.L., Beek, F.A. van der, Gort, J., Steenbergen, A., et al. (2009). Safety Culture bestelverkeer: onderzoek naar de mogelijkheden om te investeren in verkeersveiligheid in het bestelverkeer. TNO, Hoofddorp.

[17]. Bos, J.M.J. & Twisk, D.A.M. (1998). Rijbewijs B: te veel bevoegdheden.[Driving Licence B: too many powers?].. R-98-67 [Summary in English]. SWOV, Leidschendam.

[18]. ETSC (2001). The role of driver fatigue in commercial road transport crashes. European Transport Safety Council, Brussel.

[19]. McKernon, S. (2008). Driver fatigue literature review. Research Report 342. Land Transport New Zealand, Wellington.

[20]. Goldenbeld, C., Davidse, R.J., Mesken, J. & Hoekstra, A.T.G. (2011). Vermoeidheid in het verkeer: Prevalentie en statusonderkenning bij automobilisten en vrachtautochauffeurs; Een vragenlijststudie onder Nederlandse rijbewijsbezitters [Driver fatigue: prevalence and state awareness of drivers of passenger cars and trucks. A questionnaire study among driving licence holders in the Netherlands].. R-2011-4.[Summary in English]. SWOV, Leidschendam.

[21]. Jettinghoff, K., Houtman, I.L.D. & Evers, M.S. (2003). Oorzaken van vermoeidheid bij vrachtwagenchauffeurs in het beroepsgoederenvervoer. TNO-rapport 10276. TNO, Hoofddorp.

[22]. Onderzoeksraad voor Veiligheid (2012). Vrachtwagenongevallen op snelwegen. Onderzoeksraad voor Veiligheid, Den Haag.

[23]. Olson, R.L., Hanowski, R.J., Hickman, J.S. & Bocanegra, J. (2009). Driver distraction in commercial vehicle operations. Report FMCSA-RRR-09-042. US Department of Transportation, Washington, DC.

[24]. Carsten, O., Hibberd, D., Bärgman, J., Kovaceva, J., et al. (2017). Driver distraction and inattention. UDRIVE deliverable 43.1 of the EU FP7 Project UDRIVE.

[25]. Kuiken, M., Overkamp, D. & Fokkema, J. (2006). Ongevallen met vrachtauto’s op rijkswegen; Frequentie, oorzaken, consequenties en oplossingen. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeerd en Vervoer AVV, Rotterdam.

[26]. Frederikse, R., Bruin, M. de, Hermans, E. & Bronner, F. (2002). Sturen op veiligheid: verkenning van mogelijkheden tot stimuleren van verkeersveilig gedrag bij beroepschauffeurs. NIPO Consult / Veldkamp, Amsterdam.

[27]. Hoedemaeker, D.M., Doumen, M.J.A., Goede, M. de, Hogema, J.H., et al. (2010). Modelopzet voor Dodehoek Detectie en Signalerings Systemen (DDSS). TNO Defensie en Veiligheid, Soesterberg.

[28]. European Agency for Safety and Health at Work (2010). A review of accidents and injuries to road transport drivers. Publications Office of the European Union, Luxemburg.

[29]. Clarke, D.D., Ward, P., Bartle, C. & Truman, W. (2005). An in-depth study of workrelated road traffic accidents. Road Safety Research Report, No. 58. Department for Transport (DfT), London.

[30]. Kühn, M., Bende, J., Sferco, R., Schäfer, R., et al. (2011). Safety of light goods vehicles. Findings from the German joint project of BASt, DEKRA, UDV and VDA. Contribution to the 22nd International Technical Conference on the Enhanced Safety of Vehicles, June 13-16, 2011, Washington, DC.

[31]. Davidse, R.J. & Duijvenvoorde, K. van (2012). Bestelauto-ongevallen: karakteristieken, ongevalsscenario's en mogelijke interventies. Resultaten van een dieptestudie naar ongevallen met bestelauto's binnen de bebouwde kom [Delivery vehicle crashes: characteristics, crash scenarios and possible interventions; Results of an in-depth study into urban crashes involving delivery vehicles]. R-2012-18 [Summary in English]. SWOV.

[32]. Schoon, C.C., Doumen, M.J.A. & Bruin, D. de (2008). De toedracht van dodehoekongevallen en maatregelen voor de korte en lange termijn. [The circumstances of blind spot crashes and short- and long-term measures].. R-2008-11A [Summary in English]. SWOV, Leidschendam.

[33]. Mesken, J., Schoon, C.C. & Duijvenvoorde, K. van (2012). Veiligheid van vracht- en bestelverkeer: de stand van zaken. [Safety of freight and delivery traffic: state of the art]. R-2012-17 [Summary in English]. SWOV, Den Haag.

[34]. Eurostat (2019). Individuals using the internet for ordering goods or services. Accessed on 13-02-2019 at ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&tableSelection=1&labeling=labels&footnotes=yes&layout=time,geo,cat&language=en&pcode=tin00096&plugin=0.

[35]. CBR (2019). Vrachtautorijbewijs halen. Accessed on 26-02-2019 at www.cbr.nl/nl/rijbewijs-halen/vrachtauto/vrachtautorijbewijs-halen.htm.

[36]. CBR (2020). Code 95 behouden. Nascholing. Accessed on 23-03-2020 at www.cbr.nl/nl/beroepsexamens/code-95/code-95-behouden/nascholing.htm.

[37]. European Commission (2006). Regulation (EC) No 561/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport and amending Council Regulations (EEC) No 3821/85 and (EC) No 2135/98 and repealing Council Regulation (EEC) No 3820/85 (Text with EEA relevance). European Commission.

[38]. European Commission (2018). Driving time and rest periods. Accessed on 29-08-2018 at ec.europa.eu/transport/modes/road/social_provisions/driving_time/.

[39]. Overheid.nl (1998). Arbeidstijdenbesluit vervoer. Accessed on 24-03-2020 at wetten.overheid.nl/BWBR0009386/2020-01-25.

[40]. Vlakveld, W.P., Goldenbeld, C., Knapper, A. & Bax, C. (2014). Veiligheidscultuur in het wegtransport. R-2014-12. SWOV, Den Haag.

[41]. Schein, E.H. (2004). Organizational culture and leadership.  3rd ed. Wiley, San Francisco, CA.

[42]. Hudson, P.T.W., Parker, D. & Graaf, G.C. van der (2002). The Hearts and Minds Program: Understanding HSE culture. In: Proceedings of the 6th SPE  International Conference on Health Safety and Environment in Oil and Gas Exploration and Production. Society of Petroleum Engineers, Richardson TX.

[43]. Bax, C., Goldenbeld, C. & Korving, H. (2014). Veiligheidscultuur in de praktijk: motieven, uitvoering en effecten. R-2014-33 SWOV, Den Haag.

[44]. Langeveld, P.M.M. & Schoon, C.C. (2004). Kosten-batenanalyse van maatregelen voor vrachtauto’s en bedrijven. Maatregelen ter reductie van het aantal verkeersslachtoffers en schadegevallen[Cost-benefit analysis of measures for lorries and haulage companies. Measures for reducing the number of casualties and material damage].. R-2004-11 [Summary in English]. SWOV, Leidschendam.

[45]. European Parlement (2003). Directive 2003/20/EC of the European Parliament and of the Council of 8 April 2003 amending Council Directive 91/671/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to compulsory use of safety belts in vehicles of less than 3,5 tonnes.. EUR-Lex.

[46]. Lequeux, Q. (2016). Hoe staat het met onze gordeldracht? Resultaten van de gedragsmeting gordel 2015. Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid – Kenniscentrum Verkeersveiligheid, Brussel.

[47]. Ministerie van VenW (2002). Besluit van 9 oktober 2002, houdende wijziging van het Voertuigreglement in verband met het verplicht stellen van bepaalde gezichtsveldverbeterende voorzieningen voor bedrijfsauto's. Staatsblad 2002, 547. Ministerie van Verkeer en Waterstaat     

[48]. European Parlement (2007). Directive 2007/38/EC of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the retrofitting of mirrors to heavy goods vehicles registered in the Community. EUR-Lex.

[49]. European Commision (2007). Commission Directive 2007/35/EC of 18 June 2007 amending, for the purposes of its adaptation to technical progress, Council Directive 76/756/EEC concerning the installation of lighting and light-signalling devices on motor vehicles and their trailers (Text with EEA relevance).. EUR-Lex.

[50]. Wijnen, W., Bax, C.A., Stipdonk, H.L., Wegman, R.W.N., et al. (2015). Invoering van contourmarkering voor het bestaande vrachtwagenpark [Retrofit introduction of contour marking for lorries]. R-2015-2 [Summary in English]. SWOV, Den Haag.

[51]. European Parlement (2009). ). Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning type-approval requirements for the general safety of motor vehicles, their trailers and systems, components and separate technical units intended therefor (Text with EEA relevance). EUR-Lex.

[52]. Saadé, J. (2017). Autonomous Emergency Braking AEB (pedestrians & cyclists). European Road Safety Decision Support System, developed by the H2020 project SafetyCube. Accessed on 12-03-2020 at www.roadsafety-dss.eu.

[53]. Mettel, C. (2018). Autonomous Emergency Brake (AEB) in HGVs. European Road Safety Decision Support System, developed by the H2020 project SafetyCube. Accessed on 12-03-2020 at www.roadsafety-dss.eu.

[54]. Hattem, J. van, Klem, E. & Gorter, M. (2017). AEBS en verkeersmaatregelen – Praktijktest zichtbaarheid verkeersmaatregelen voor Autonomous Emergency Braking Systems. rapport T&PBF1326R001F02. Royal HaskoningDHV, Amersfoort.

[55]. Hickman, J.S., Guo, F., Camden, M.C., Hanowski, R.J., et al. (2015). Efficacy of roll stability control and lane departure warning systems using carrier-collected data. In: Journal of Safety Research, vol. 52, p. 59-63.

[56]. Connekt (2010). Dodehoek Detectie- en Signalerings Systemen (DDSS): Onderzoek naar de werking en de mogelijkheden. Connekt, Delft.

[57]. Eenink, R.G. (2009). Verkeersveiligheidseffecten van Anti-Ongevalsystemen. Schatting van de effecten op ongevallen met vrachtauto's op autosnelwegen.[Road safety effects of Anti-Crash Systems. Estimation of the effects on crashes on motorways involving lorries]. R-2009-11 [Summary in English]. SWOV, Leidschendam.

[58]. Summerskill, S., Marshall, R., Patterson, A., Eland, A., et al. (2017). The definition, production and validation of the direct vision standard (DVS) for HGVs. Loughborough Design School, Loughborough University, UK.

[59]. Transport for London (2018). Direct Vision Standard for HGVs. Accessed on 26-09-2018 at https://tfl.gov.uk/info-for/deliveries-in-london/delivering-safely/direct-vision-in-heavy-goods-vehicles.

[60]. Rijkswaterstaat (2019). Inhaalverbod voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Accessed on 07-08-2019 at www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wetten-regels-en-vergunningen/verkeerswetten/inhaalverbod-vrachtverkeer/.

[61]. Rijkswaterstaat (2014). Rijkswaterstaat past inhaalverbod vrachtwagens aan. Rijkswaterstaat. Accessed on 26-02-2019 at rijkswaterstaatverkeersinformatie.nl/Nieuws/article/VID.2014.114.06.

[62]. ILT (2018). Fraude met tachografen staat handhaving rij- en rusttijden in de weg. Signaalrapportage ILT. Inspectie Leefomgeving en Transport ILT, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

[63]. Politie (2018). Tweede controle met touringcar wijst uit: nog steeds veel afleiding in het verkeer door mobiele telefoon. Accessed on 14-02-2019 at www.politie.nl/nieuws/2018/juni/22/02-verkeerscontrole-touringcar.html.

[64]. NOS (2018). Politie let vanuit bus op mobiel achter stuur: 'Schrikken van de aantallen'. NOS. Accessed on 14 februari 2019 at https://nos.nl/artikel/2255182-politie-let-vanuit-bus-op-mobiel-achter-stuur-schrikken-van-de-aantallen.html.

[65]. Ministerie van VenW (2006). Kwaliteitsnet Goederenvervoer. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Den Haag.

[66]. Bax, C.A., Goldenbeld, C., Knapper, A., Vaartjes, I., et al. (2016). Vracht- en bestelverkeer: veld van actoren en veiligheidsissues. R-2014-27A. SWOV, Den Haag.

[67]. Mesken, J. & Schoon, C.C. (2011). Stedelijke distributie: conceptuele aanpak verbetering verkeersveiligheid. H-2011-2 SWOV, Leidschendam.

[68]. SWOV (2018). Sustainable Safety 3rd edition – The advanced vision for 2018-2030. Principles for design and organization of a casualty-free road traffic system.. SWOV, Den Haag.

[69]. Verkeerswijzer Groningen (2019). Dode hoek voorlichting bij vrachtwagens. Accessed on 30-01-2019 at www.verkeerswijzergroningen.nl/product/dodehoek-voorlichting-bij-vrachtwagens.

[70]. Twisk, D., Vlakveld, W., Mesken, J., Shope, J.T., et al. (2013). Inexperience and risky decisions of young adolescents, as pedestrians and cyclists, in interactions with lorries, and the effects of competency versus awareness education. In: Accident Analysis & Prevention, vol. 55, p. 219-225.

-

Part of fact sheet

Trucks and delivery vans

From 2009 to 2018, an annual average of 80 road deaths were attributable to crashes with trucks and 67 road deaths to crashes with delivery… Meer

Deze factsheet gebruiken?