Aanpak van notoire verkeersovertreders : een verkenning.

Auteur(s)
Kuiken, M. Barten, M. & Fokkema, J.
Jaar
Samenvatting

In het verkeerssysteem wordt getracht om verkeersovertredingen tegen te gaan door dit te beboeten. Het grootste deel van de weggebruikers is vatbaar voor de kans op een dergelijke boete of houdt zich aan de verkeersregels. Een relatief kleine groep weggebruikers is hier echter minder gevoelig voor. Het gaat om bestuurders van motorrijtuigen die consequent asociaal verkeersgedrag vertonen en daarbij al dan niet meerdere overtredingen begaan. Andere weggebruikers ervaren het regelovertredende en vaak agressieve gedrag als zeer storend en gaan ervan uit dat dergelijk handelen de verkeersveiligheid negatief beïnvloedt. De overtreders worden in de volksmond ook hufters, aso’s of notoire verkeersovertreders genoemd. Voor deze groep is onlangs het educatieve programma EMG (Educatieve Maatregel Gedrag) gestart. Naar aanleiding van een vraag van een kamerlid heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat aan de Tweede Kamer toegezegd dat er naast de evaluatie van de EMG (Educatieve Maatregel Gedrag) ook gekeken zal worden naar aanvullende maatregelen bij de aanpak van a-sociaal verkeersgedrag. In de discussie die volgde werd de nadruk gelegd op de inzet van techniek daarbij. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft aan DVS gevraagd om een verkennend onderzoek uit te voeren naar de aanpak van notoire overtreders. Dit onderzoek is breder dan alleen de inzet van technische middelen en omvat ook educatieve en andersoortige maatregelen. (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

2 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20100188 ST [electronic version only]
Uitgave

Delft, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart DVS, 2009, 62 p., 43 ref.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.