Aanpak veiligheid kruispunten met tweerichtingsfietspaden.

Auteur(s)
Kuiken, M. & Schepers, P.
Jaar
Samenvatting

Eénrichtingsfietspaden langs gebiedsontsluitingswegen (GOW’s) hebben vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid nog steeds de voorkeur boven tweerichtingsfietspaden. De praktijk is echter dat de meeste GOW’s van tweerichtingsfietspaden zijn voorzien. Tweerichtingsfietspaden langs GOW’s hebben als nadeel dat op wegvakken de kans op frontale botsingen tussen fietsers onderling hoger is en dat het risico op aanrijdingen met motorvoertuigen op voorrangskruispunten en rotondes circa twee maal zo hoog is. Deze notitie geeft handvatten om het risico bij voorrangskruispunten en rotondes te beperken. Door de populariteit van tweerichtingsfietspaden wordt dat steeds belangrijker. Geregelde kruispunten met verkeerslichten komen slechts zijdelings aan bod. Na een probleembeschrijving in hoofdstuk 2, wordt in hoofdstuk 3 een handreiking gegeven voor een quickscan en een risico-indicator voor tweerichtingsfietspaden bij voorrangskruispunten en rotondes. Doel daarvan is om na te gaan in hoeverre de belangrijkste risicobeperkende maatregel aanwezig is, namelijk een adequate snelheidsremmer. In hoofdstuk 4 wordt een stappenplan gegevenvoor een uitgebreidere probleemanalyse waarmee het inzicht in risico’s en mogelijke maatregelen verder wordt vergroot. (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20190031 ST [electronic version only]
Uitgave

[Ede], CROW-Fietsberaad, 2017, 15 p., 9 ref.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.