Aanpassing van de N228 tussen Oudewater en Montfoort

Second opinion over een DHV-advies en evaluatie van de procesgang
Auteur(s)
Dijkstra, A.; Bax, C.A.
Jaar
De verkeersveiligheid op het traject Oudewater-Montfoort van de provinciale weg N228 laat sterk te wensen over. Samen met betrokken partijen zoals de gemeenten Oudewater en Montfoort, een bewonerscommissie en de politie, wil de provincie Utrecht de verkeersveiligheid daar verbeteren. Daartoe heeft de provincie een verkenning laten uitvoeren door adviesbureau DHV. Aangezien de provincie er zeker van wil zijn dat het DHV-advies een goede aanpak voorstelt, heeft zij de SWOV om een second opinion gevraagd. Dit rapport doet verslag van de second opinion. Gekeken is 1) of de door DHV voorgestelde oplossing voldoende tegemoetkomt aan de problemen, 2) of de mogelijke oplossingen voldoende zijn onderzocht om een afge-wogen keuze te maken, en 3) of de voor- en nadelen van de geadviseerde oplossing voldoende zijn belicht. Dit deel van de second opinion is inhoudelijk, verkeerskundig van aard. Daarnaast behandelt deze second opinion de vraag of de provincie Utrecht op de juiste manier het besluitvormingsproces heeft doorlopen. De verkeerskundige oplossingen die DHV voorstelt komen ten dele tegemoet aan de verkeersveiligheidsproblemen. Met name de maatregelen bij bochten in de weg verdienen meer aandacht. Ook van de snelheids-remmers is nog niet duidelijk of ze de snelheid voldoende zullen reduceren. De oplossingsrichtingen zijn ten dele onderzocht. Maar over oplossingen voor de onveiligheid in en nabij bochten is meer kennis beschikbaar dan DHV heeft gebruikt. De voor- en nadelen van de voorgestelde snelheidsremmers zijn duidelijk vermeld. Het geringe effect van 'busvriendelijke' drempels op de rijsnelheid van vrachtauto's had echter meer nadruk mogen krijgen. De voor- en nadelen van het gekozen dwarsprofiel zijn niet volledig duidelijk gemaakt. Voor een evenwichtige besluitvorming is een goede balans nodig tussen aandacht voor de inhoud en voor de totstandkoming van een besluit. Over het algemeen was dit bij de besluitvorming over de N228 het geval. De evaluatie gaf nog wel aanleiding tot de volgende aanbevelingen: - Betrek ook bedrijven die langs de weg gevestigd zijn bij het overleg over de reconstructie. - Leg van tevoren voldoende regels vast over overleg en besluitvorming, over financiering en inhoudelijke randvoorwaarden. - Stel niet alleen een besluitvormings- en uitvoeringsschema op, maar bespreek dit van tevoren ook met collega's van andere afdelingen van de provincie (beleid, ontwerp, uitvoering), met het managementteam (voor financiële randvoorwaarden) of met actoren die een cruciale rol in de besluitvorming spelen (zoals het waterschap: de weg ligt op een dijk). - Toets een urgentie-gevoel bij bewoners zo snel mogelijk aan de eigen normen voor verkeersonveiligheid, en bepaal aan de hand daarvan welke maatregelen genomen moeten worden. - Indien een inhoudelijk geschil ontstaat, maak actief gebruik van bestaande wetenschappelijke inzichten om de verschillende argumenten te onderbouwen of te ontkrachten.
Adjustments to the Oudewater-Montfoort provincial road; Second opinion and assessment of the process progress T he safety on the provincial road between the market towns of Oudewater and Monfoort leaves much to be desired. The Province of Utrecht (together with parties involved such as the municipalities of Oudewater and Montfoort, an inhabitants' committee, and the police) wants to improve the road segment's safety. In order to do this, the province commissioned the traffic consultancy DHV to carry out an investigation. Seeing as the province wanted to be sure that DHV advised a good approach, it asked SWOV for a second opinion. This is a report on this second opinion. We examined 1) if DHV's proposal sufficiently solved the problem, 2) if the possible solutions had been sufficiently studied to make a balanced choice, and 3) if DHV had sufficiently explained the advantages and disadvantages of their solutions. This part of the second opinion is a matter of substance and engineering technology. This second opinion also deals with the question as to whether the Province of Utrecht had been through the decision making process in the right way. The traffic engineering solutions that DHV proposed do partly meet the road safety problems. However, what needs more attention are measures at road bends. Neither is it clear whether the speed limiters will reduce speeds sufficiently. DHV only partially studied the problem solutions. There is more knowledge available about the solutions for safety in and near road bends than DHV has used. The advantages and disadvantages of the proposed speed limiters are clearly listed. However, the marginal effect of bus-friendly speed bumps on the speeds of lorries should have been given a greater emphasis. The advantages and disadvantages of the chosen cross section are not clearly explained. A good balance between attention paid to the contents and to how a decision was reached is necessary for a balanced decision-making. As far as this road segment was concerned, this was in general the case. The assessment did induce us to make the following recommendations: - Also involve companies situated along the road in the consultation about the reconstruction. - Fix sufficient rules beforehand about consultations and decision-making, financing, and substance preconditions. - Do not only draw up a decision-making and implementation timetable, but also discuss it beforehand with colleagues in other provincial depart-ments (policy, design, implementation), with the management team (for financial preconditions), or with actors who play a crucial role in the decision-making (such as the Water Board, because the road is on top of a dyke). - Compare as quickly as possible the urgency feelings of the inhabitants with your own safety standards, and use this to determine which measures you need to take. - If there is disagreement in a matter of substance, use existing scientific insight actively in order to substantiate or negate the various arguments.
Rapportnummer
D-2005-4
Pagina's
26 + 7
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.