Advisering over praktijkproeven met zelfrijdende voertuigen

Herziening risicomatrix en lessen uit eerdere proeven
Auteur(s)
Hoekstra, A.T.G.; Mons, C.
Jaar

SWOV adviseert regelmatig over de mens-/gedragsaspecten van proeven met zelfrijdende voertuigen op de openbare weg. Dit advies wordt meegenomen bij de beslissing over een tijdelijke ontheffing voor een specifiek voertuig,  waarmee toestemming wordt verleend voor een proef met dat voertuig op de openbare weg.

Bij haar advisering gebruikt SWOV een zogeheten risicomatrix om de risico’s op het niveau van mens-voertuiginteractie te inventariseren en te ‘scoren’. Dit rapport beschrijft een herziening van deze risicomatrix aan de hand van ervaringen uit eerdere adviestrajecten. Voortaan worden bij de risico-inventarisatie niet meer de verschillende niveaus van automatisering onderscheiden, omdat dit onderscheid in de praktijk niet altijd goed te maken is. De kolomindeling van de matrix is daarom aangepast. Daarnaast is de rijindeling aangepast om de typen risico’s duidelijk van elkaar te scheiden, zijn beoordelingscriteria toegevoegd voor hoe het voertuig(systeem) is ontworpen en wordt toegepast, en zijn waar nodig voorbeelden toegevoegd. Ook de bestaande beoordelingscriteria en voorbeelden zijn kritisch bekeken en waar nodig verduidelijkt.

Verder beschrijft dit rapport regelmatig terugkerende, algemene lessen die volgen uit reeds uitgebrachte SWOV-adviezen over de mens-/gedragsaspecten van proeven met zelfrijdende shuttles. Opvallend is dat de geïnventariseerde risico’s voornamelijk te maken hebben met het feit dat ‘zelfrijdende’ shuttles (nog) geen probleemoplossend vermogen hebben. Hierdoor komt veel verantwoordelijkheid bij de bestuurder te liggen, die echter niet over genoeg of de juiste middelen beschikt om deze taak te kunnen uitvoeren. Het is zowel voor de aanvrager van de ontheffing als voor SWOV van belang deze problematiek te erkennen.

Rapportnummer
R-2020-14
Pagina's
20
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.