Alcoholgebruik van automobilisten in Zeeland, juli 2003-juni 2004

Eerste resultaten van het provinciale alcoholmeetnet
Auteur(s)
Houwing, Drs. S.; Mathijssen, M.P.M.
Jaar
In juli 2003 is in Zeeland een provinciaal alcoholmeetnet operationeel geworden, waarmee ontwikkelingen in het alcoholgebruik van automobilisten in kaart kunnen worden gebracht. Het meetnet is zo opgezet dat de ontwikkelingen in Zeeland ook vergeleken kunnen worden met ontwikkelingen in heel Nederland. In het kader van dit meetnet voert het VerkeersHandhavingsTeam (VHT) Zeeland jaarlijks 12 aselecte alcoholcontroles in zaterdagnachten uit, gelijk verdeeld over de vier kwartalen en de drie politiedistricten. De controles vinden plaats tussen 21.00 en 04.00 uur; halverwege elke controle wordt een pauze van ongeveer een uur ingelast. In principe kunnen de ontwikkelingen in Zeeland om de drie maanden worden geëvalueerd op basis van voortschrijdende jaartotalen. De resultaten van de screening op straat (het 'voorlopig ademonderzoek') worden, met datum en tijdstip, automatisch opgeslagen in de datarecorder van de ademtester. Van betrapte overtreders worden handmatig enkele aanvullende gegevens geregistreerd, die van belang kunnen zijn voor de evaluatie van het gevoerde (toezicht)beleid. Het betreft geslacht en leeftijd, nationaliteit, type gelegenheid waar de alcohol is genuttigd, en eventuele recidive. Gedurende het eerste jaar, van juli 2003 t/m juni 2004, is een steekproef van 5.369 willekeurige automobilisten getest. Het gemiddelde aandeel overtreders van de wettelijke limiet (BAG > 0,5 promille) bedroeg 2,5%. In het politiedistrict Walcheren was het aandeel overtreders significant hoger dan in de beide andere districten, Oosterscheldebekken en Zeeuws-Vlaanderen: 3,2% tegen 2,2%. Een opvallende uitkomst was verder dat in de districten Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen een derde van de betrapte overtreders de Belgische nationaliteit had. In het district Oosterscheldebekken daarentegen bevond zich onder de betrapte overtreders geen enkele Belg. Met betrekking tot recidive was de registratie nog niet volledig genoeg om daarover uitspraken te kunnen doen. Vergelijking met de landelijke cijfers leerde dat het alcoholgebruik in Zeeland in 2003 niet afweek van dat in de rest van Nederland.
Alcohol use of motorists in Zeeland, July 2003 - June 2004 Initial results of the provincial alcohol measurement network In July 2003, a drink driving monitoring system became operational in the Dutch province of Zeeland. The monitoring system is organised in such way that not only the drink driving trend in Zeeland can be determined, but that it can also be compared with the national trend. Within the framework of the monitoring system, the Traffic Police Unit of Zeeland annually conducts 12 random breath testing sessions during Saturday nights, between 9 pm and 4 am. These sessions are evenly distributed over the four quarters of the year and the three police districts that Zeeland has. Halfway through each session, a one-hour break is scheduled. Basically, the drink driving trend in Zeeland can be determined every three months, based on moving annual totals. The roadside screening results, together with date and time of the tests, are automatically stored in the breath tester's data recorder. For apprehended offenders, some additional data that are relevant to drink driving enforcement policy are manually entered in the data file. It regards the variables sex, age, nationality, type of drinking place, and recidivism. During the first year, from July 2003 to June 2004, a sample of 5,369 motorists were breath tested. The proportion of motorists exceeding the statutory BAC-limit of 0.5 g/l was 2.5%. In the police district of Walcheren, this proportion was significantly higher than in the other two districts, Oosterscheldebekken and Zeeuws-Vlaanderen: 3.2% and 2.2%, respectively. Another remarkable result was that in the police districts of Walcheren and Zeeuws-Vlaanderen, one third of the apprehended offenders had the Belgian nationality. In the district of Oosterscheldebekken this was the case for none of the offenders. Recording of recidivism was insufficient to draw a conclusion on it. Comparison with the national drink driving roadside survey showed that drink driving in Zeeland in 2003 did not differ from the rest of the Netherlands.
Rapportnummer
R-2004-13
Pagina's
16
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.