Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse.

Auteur(s)
Romijn, G. & Renes, G.
Jaar
Samenvatting

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) is een belangrijk hulpmiddel bij de exante onderbouwing van beleidskeuzes. De MKBA is een informatie-instrument dat vanuit het perspectief van de maatschappij als geheel de voor- en nadelen van een beleidsmaatregel systematisch in beeld brengt en waardeert. Dit ondersteunt de besluitvorming over een maatregel, zodat beleidskeuzes zoveel mogelijk op objectieve gronden kunnen worden gemaakt. De MKBA is toepasbaar op alle soorten maatregelen op alle beleidsterreinen. Deze algemene MKBA-leidraad beschrijft de stappen die gezet moeten worden om een MKBA op te stellen en welke eisen aan de verschillende onderdelen van de uitgevoerde MKBA worden gesteld. Naast voorschriften en richtlijnen biedt de nieuwe leidraad ruimte om de MKBA, waar nodig, in werkwijzers meer specifiek toe te snijden op verschillende beleidsterreinen. Hierbij ligt de nadruk meer op een juiste toepassing van het gedachtegoed en niet op een rigide uitvoering langs strak uitgewerkte paden. De algemene MKBA-leidraad biedt zo het kader waaraan iedere MKBA minimaal moet voldoen. Er wordt aandacht besteed aan de voorbereiding van een MKBA, waar de vertaling van het beleidsprobleem naar een MKBA plaatsvindt, en ook aan de manier waarop de MKBAresultaten gepresenteerd en geïnterpreteerd moeten worden. Het startpunt van een MBKA is het inschatten van de effecten van een project of maatregel. De MKBA onderstreept daarmee het belang van effectmeting en wil het onderzoek daarnaar stimuleren. Een MKBA waarvan alle effecten goed gemeten en financieel gewaardeerd kunnen worden, is een ideaalbeeld dat in vrijwel geen enkel concreet geval daadwerkelijk mogelijk is. De mate waarin het wel mogelijk is, verschilt per project en per beleidsdomein. Desalniettemin is een MKBA nuttig, ook als bijvoorbeeld alleen maar effectmetingen beschikbaar zijn en de monetaire waardering daarvan nog niet bekend is. Deze algemene MKBA-leidraad is door het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) opgesteld in opdracht van de Commissie voor Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu (CEZIM). (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20200143 ST [electronic version only]
Uitgave

Den Haag, Centraal Planbureau (CPB) / Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), 2013, 190 p., ref. - ISBN 978-90-5833-619-4

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.