Beïnvloeding van onveilige automatismen en gewoonten in het verkeer

Een literatuurstudie met tien voorbeelden en twintig succes- en faalfactoren
Auteur(s)
Levelt, Dr. P.B.M
Jaar
De NOVEM zoekt nieuwe wegen om efficiënt energiegebruik te bevorderen. Ze legt daarbij de nadruk op het beïnvloeden van gewoontegedrag door technische maatregelen. De SWOV heeft in dit kader voor de NOVEM een studie gedaan naar succes- en faalfactoren van diverse verkeersveiligheidsmaatregelen. De tien onderzochte maatregelen zijn voertuigmaatregelen (anti-blokkeersysteem, motorvoertuigverlichting overdag, autogordels, black box, tutor en intelligente snelheidsbeperker), infrastructurele maatregelen (rotonde, Pussycats, 30 km/uur-gebieden), en één maatregel direct gericht op gedrag (slipcursus). Het gedrag dat door een maatregel wordt aangesproken kan op drie niveaus plaatsvinden: ‘skill-based', ‘rule-based' en ‘knowledge-based'. Permaatregel wordt het niveau of de combinatie van de gedragsniveaus aangegeven waarop de maatregel zich richt. Van elke maatregel worden verder enkele mechanismen genoemd die het succes kunnen bevorderen of tegenwerken. Tien hiervan zijn gedragsmechanismen zoals reactantie, leren door observeren en risico-compensatie. Zes mechanismen hebben te maken met de rol die beleid speelt bij het interpreteren of tot stand komen van maatregelen. Te denken valt aan overdreven verwachtingen omdat men er geen rekening mee houdt dat veiligheidsmaatregelen elkaars werking kunnen verminderen, of dat problemen zich kunnen verplaatsen. Vier mechanismen hebben betrekking op meetproblemen, zoals ‘selective recruitment' en regressie naar het gemiddelde. Het rapport formuleert een checklist die aangeeft waar men bij het nemen van maatregelen in ieder geval aan moet denken. Tot besluit worden suggesties gedaan voor toepassing op maatregelen ter bevordering van efficiënt energiegebruik
Influencing unsafe automatisms and habits in traffic: A literature study including ten examples and twenty factors affecting success and failure The Netherlands Agency for Energy and the Environment (NOVEM) is seeking new ways to encourage efficient energy use by focusing on applying technological measures to affect habitual behaviour. As part of these endeavours, the SWOV Institute for Road Safety Research conducted a study into the factors affecting the success and failure of various road safety measures. The ten measures investigated were vehicular measures (anti brake-lock devices, daytime running lights, safety belts, black boxes, tutors and intelligent speed adapters), infrastructural measures (roundabouts, Pussycats, 30 km/h areas) and one measure focused directly on behaviour (skid prevention courses). The behaviour being addressed by a measure can occur on three levels: skill-based, rule-based and knowledge-based. Indicated for each measure is the level (or the combination of the behaviour levels) at which the measure was being aimed. Also listed for each measure are certain mechanisms which could encourage or counteract success were mentioned. Ten of these are behaviour mechanisms such as reactance, learning by observing, and risk compensation. Six mechanisms involved the role that policy plays in the interpreting or developing of measures. An example would be exaggerated expectations caused by a lack of consideration for the fact that road safety measures can reduce each other's effectiveness or that problems can shift. Four mechanisms involved measuring problems such as selective recruitment and regression to the average. The report formulates a checklist that indicates what should be considered in each case when taking measures. In conclusion, suggestions are made that apply to measures for encouraging efficient energy consumption
Rapportnummer
R-98-38
Pagina's
55
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.