Benchmarking van verkeersveiligheid: uitwerking van een methode voor gemeenten

Auteur(s)
Bax, C.; Aarts, L.
Jaar

Bij decentrale overheden zoals gemeenten, bestaat een groeiende behoefte aan methoden om beleid te kunnen evalueren en verantwoorden en effectieve maatregelen kostenefficiënt uit te voeren. Benchmarking is een van die methoden: vergelijken van de eigen prestaties met die van vergelijkbare anderen en leren en implementeren van succesvolle werkwijzen die uit die vergelijking naar voren komen. Benchmarking wordt bij gemeenten op allerlei terreinen toegepast, maar nog niet of nauwelijks op het terrein van de verkeersveiligheid. Wel is in het verkeersveiligheidsonderzoek aandacht besteed aan benchmarking, maar dan vooral gericht op het vergelijken van landen. In dit artikel wordt benchmarking, de invulling en uitgangspunten van deze methode volgens de bestuurskundige literatuur vergeleken met die in de verkeersveiligheidsliteratuur. De belangrijkste conclusie is dat de vooral op het proces met doelgroep gerichte benadering vanuit de bestuurskunde een mooie synthese kan vormen met de meer op de technische op evidentie gerichte uitwerking in de verkeersveiligheidsliteratuur. Uitgaande van deze synthese wordt tot een stappenplan voor een gemeentelijke benchmark van verkeersveiligheid gekomen, alsmede indicatoren die daarbij gebruikt kunnen worden. Daarbij wordt niet alleen naar beleidsuitkomsten in termen van slachtoffers gekeken, maar ook naar omstandigheden, beleidsprocessen en maatregelen die door gemeenten worden getroffen.

Pagina's
34-56
Verschenen in
Tijdschrift Vervoerswetenschap
52 (2)

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.