Bronnen voor een meta-analyse van de relatie tussen omgevingskenmerken en verkeersgedrag

Auteur(s)
Davidse, Drs. R.J.; Driel, ir. C.J.G. van
Jaar
Dit rapport bevat een verantwoording voor de gemaakte keuzes in de voorbereidende fase van een meta-analyse van de relatie tussen wegomgeving en verkeersgedrag en geeft een beschrijving van de studies die in de meta-analyse zijn opgenomen. De meta-analyse maakt deel uit van het thema ‘Weggebruikers: de relatie tussen gedrag, omgeving en ongevallen’. Dit thema is onder meer gericht op het verkrijgen van een beter onderbouwd inzicht in de mate waarin en de wijze waarop het verkeersgedrag van weggebruikers beïnvloed wordt door kenmerken van de verkeersomgeving. In de onderhavige meta-analyse wordt het effect onderzocht van wegmarkering op de rijsnelheid en laterale positie van gemotoriseerd snelverkeer. Op grond van de vraagstelling en de bijbehorende definities voor wegmarkering, rijsnelheid en laterale positie, zijn de beschikbare empirische studies over dit onderwerp verzameld. In totaal zijn 41 relevante studies getraceerd. De informatie uit deze studies is op systematische wijze verzameld door middel van een coderingsformulier. De belangrijkste kenmerken van deze studies worden in dit rapport en zijn bijlagen beschreven. In de volgende fasen van de meta-analyse worden de kenmerken van de studies nader geanalyseerd. Met behulp van analysemethoden als HOMALS, regressie-analyse en variantie-analyse zal de vraagstelling van de meta-analyse worden beantwoord: wat is het effect van wegmarkering op de rijsnelheid en laterale positie van gemotoriseerd snelverkeer en in hoeverre zijn omgevingskenmerken van invloed op de omvang van dit effect. De resultaten van deze analyses zullen worden beschreven in het eindrapport van het onderhavige onderzoeksproject.
Sources for a meta-analysis of the relation between surroundings features and traffic behaviour This report contains a justification of the choices made during the preparatory phase of a meta-analysis of the relation between road surroundings and traffic behaviour. It also describes the studies that have been included in the meta-analysis. The meta-analysis is part of the theme ‘Road users: the relation between behaviour, surroundings, and accidents’. This theme is, among other things, aimed at obtaining a better-founded insight into the extent to which, and the way in which, the traffic behaviour of road users is influenced by features of the traffic surroundings. In the present meta-analysis, the effect of road markings on the speed and lateral position of motorised traffic is studied. On the basis of the research subject and the appropriate definitions of road markings, driving speed, and lateral position, the available empirical studies were collected. A total of 41 relevant studies was traced. The information from these studies was collected systematically by using a coding list. The most important features of these studies are described both in the report itself and in the appendices. In the following phases of the meta-analysis, the features of the studies will be analysed further. Using analysis methods such as HOMALS, regression analysis, and variance analysis, the following questions will be answered: what is the effect of road marking on the speed and lateral position of fast motorised traffic (cars, lorries, vans, motorcycles) and to what extent do surroundings features influence the scope of this effect. The results of these analyses will be described in the final report of the present research project.
Rapportnummer
D-2002-6
Pagina's
38 + 101
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.