Cycling safe and sound; The impact of quiet electric cars, listening to music and conversing on the phone on cyclists’ auditory perception and cycling safety

Proefschrift Technische Universiteit Delft TUD, Delft
Auteur(s)
Stelling-Kończak, A.
Jaar

Fietsveiligheid is een belangrijke component van verkeersveiligheid, zowel in Nederland als daarbuiten. Binnen de Europese Unie is het aantal fietsongevallen met dodelijke afloop de laatste jaren gedaald, maar minder hard dan ongevallen met dodelijke afloop voor inzittenden van auto's of voetgangers. In 2015 was 20% van het aantal verkeersdoden en 63% van de zwaargewonde slachtoffers in Nederland een fietser.

Een onderzoeksthema binnen de fietsveiligheid is de rol die geluiden spelen. Mogelijk wordt de fietsveiligheid beïnvloed door de aanwezigheid van bepaalde auditieve signalen, of juist het ontbreken ervan. Auditieve signalen, zoals banden- en motorgeluid, geven belangrijke informatie over de aanwezigheid en de locatie van naderend verkeer. Fietsers kunnen baat hebben bij auditieve signalen, vooral als hun visuele informatie beperkt is, bijvoorbeeld in het donker, bij mist, of als het zicht wordt belemmerd. In het gebruik van auditieve signalen door fietsers zijn er momenteel twee trends die mogelijk zorgwekkend zijn. De eerste trend is de groeiende populariteit van elektronische apparaten, voornamelijk mobiele telefoons, die door fietsers worden gebruikt om naar muziek te luisteren of een gesprek te voeren. De andere trend betreft het toenemend aantal (hybride) elektrische auto's, die over het algemeen stiller zijn dan conventionele auto's. Dit proefschrift gaat in op de zorgen over deze twee trends aan de hand van de volgende onderzoeksvragen:

  1. In hoeverre beïnvloeden het telefoneren en luisteren naar muziek de auditieve waarneming van verkeersgeluiden en de veiligheid van fietsers?
  2. In hoeverre vormen akoestische eigenschappen van (hybride) elektrische auto's een veiligheidsrisico voor fietsers?

In dit proefschrift staan fietsers van drie leeftijdsgroepen centraal: tieners (16- 18 jaar), volwassenen (30-40 jaar) en ouderen (65-70 jaar oud). De nadruk ligt echter op tieners en ouderen, omdat deze leeftijdsgroepen vanuit het perspectief van fietsveiligheid bijzonder kwetsbaar zijn. Tieners en ouderen zijn ook van belang vanuit het perspectief van de auditieve waarneming van verkeersgeluiden: tieners vanwege hun frequente gebruik van elektronische apparatuur, ouderen vanwege het afnemende gehoorvermogen op hogere leeftijd. Fietsers van 30-40 jaar oud dienen als referentie voor de andere twee leeftijdsgroepen.

Cycling safety is a major traffic safety issue both in the Netherlands and abroad. The number of cyclist fatalities in the EU has been decreasing in recent years, however at a slower rate than those of car occupants or pedestrians. In the Netherlands, 20% of road fatalities and 63% of seriously injured crash victims in 2015 were cyclists. One of the factors negatively influencing cycling safety may be related to limitations on avail- ability of auditory cues. Auditory cues, such as tire and engine noises can provide important information about the presence and location of approaching traffic. Cyclists may benefit from auditory cues especially when visual information is less available, for example due to low visibility or obstructed view. Recently two trends have raised concerns about the use of auditory cues by cyclists. One is the growing popularity of electronic devices, mainly mobile phones, which are used by cyclists to listen to music or to have a conversation. The other trend concerns the increasing number of (hybrid) electric cars, which are generally quieter than conventional cars. This thesis addresses the concerns regarding the two trends and focuses on the following research questions:

  1. To what extent does listening to music and conversing on the phone impact cyclists’ auditory perception and safety?
  2. To what extent do acoustic properties of (hybrid) electric cars pose a safety hazard for cyclists?

Cyclists in three age groups are the focus of this thesis: teenagers (aged 16-18), adults (aged 30-40) and older adults (aged 65-70). The teenagers and older adults are the main focus, as these age groups are particularly vulnerable in terms of cycling safety. Teenagers and older adults are also of interest from the perspective of the auditory perception of traffic sounds: teenagers due their frequent use of electronic devices; older adults due to age-related decline in hearing abilities. Cyclists in middle adulthood (30-40 years old) have been included to serve as a reference for the other two age groups.

Pagina's
186
Serie
SWOV-Dissertatiereeks
ISBN
978-90-73946-16-3
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.