De evaluatie van verkeerseducatieprogramma's

Aanbevelingen voor effectmeting en een voorstel voor een verkort meetinstrument
Auteur(s)
Mesken, J.
Jaar

Om de kwaliteit van verkeerseducatieprogramma’s te verbeteren, is het belangrijk dat deze programma’s goed worden geëvalueerd. Nu gebeurt dat te weinig. Dit rapport bevat adviezen die uitvoerders en ontwikkelaars van verkeerseducatieprogramma’s kunnen helpen om hun programma’s te evalueren. Het rapport gaat in op de inhoudelijke effectmeting en dus niet op de evaluatie van procesmatige aspecten van educatieprogramma’s. De evaluatie van verkeerseducatieprogramma’s is onderdeel van een groter proces van kwaliteitszorg: de zogenaamde PDCA-cyclus (PLAN, DO, CHECK, ACT). In de ontwikkelingsfase van het programma moet gekeken worden naar het gedrag en de doelgroep waarop het programma zich richt, de leerdoelen en de didactische aanpak. De evaluatie is alleen zinnig als dit goed is gedaan, omdat dan duidelijk is welke leerdoelen geëvalueerd worden. De evaluatie maakt deel uit van de CHECK-fase. Het uiteindelijke doel van de meeste verkeerseducatieprogramma’s is om het aantal verkeersslachtoffers te reduceren. Omdat het niet mogelijk is educatieprogramma’s direct te relateren aan het aantal verkeersslachtoffers, wordt bij de evaluatie meestal gekeken naar het effect op variabelen waarvan bekend is dat ze samenhangen met verkeersveiligheid, zoals risicogedrag. Om een programma te kunnen relateren aan bijvoorbeeld risicogedrag, is het belangrijk een goed onderzoeksdesign voor de evaluatie te kiezen. Vaak zijn er alternatieve verklaringen te vinden voor een effect dat gevonden wordt en het is zaak deze uit te sluiten. Een goed onderzoek bestaat uit een voor- en een nameting in een experimentele groep en een controlegroep. Als de evaluatie optimaal is uitgevoerd en er is geen positief effect of alleen een negatief effect van het programma te zien, dan is het tijd om opnieuw de ontwikkelingsfase van het programma te doorlopen. Omdat programma’s vaak niet voldoende geëvalueerd worden, bevat dit rapport een voorstel voor een laagdrempelige methode die ontwikkelaars en uitvoerders kan helpen en motiveren om hun programma’s te evalueren. Het voorstel is om een database met clusters van vragen op te zetten. Deze clusters zouden moeten worden opgebouwd naar onderwerp (bijvoorbeeld alcohol, veilig fietsen) en naar competentie (bijvoorbeeld kennis, attitude).

The evaluation of traffic education programmes; Recommendations for measuring the effects and a proposal for an abbreviated measuring instrument A thorough evaluation is important for the quality improvement of traffic education programmes. Presently, this is not done sufficiently. This report contains advice that can help developers and users of traffic education programmes to evaluate their programmes. The report focuses on measuring the effects regarding content, and therefore does not go into the evaluation of procedural aspects of education programmes. The evaluation of traffic education programmes is part of a larger process of quality assurance: the so-called PDCA cycle (PLAN, DO, CHECK, ACT). In the development phase of the programme, the programme's target group and their behaviour, the educational goals, and the didactic approach must be taken into account. The evaluation is only worthwhile when this is done thoroughly, because it then becomes clear which educational goals are being assessed. The evaluation is part of the CHECK phase. The reduction of the number of road casualties is the ultimate purpose of most traffic education programmes. As it is impossible to directly relate educational programmes to the numbers of road casualties, the evaluation generally assesses the effect on variables that are known to be related to road safety, for example high-risk behaviour. To be able to relate a programme to, for instance, high-risk behaviour it is important to choose an adequate research design for the evaluation. Often alternative explanations can be given for an observed effect and it is essential to exclude these. A good study consists of a before and an after measurement in an experimental and in a control group. Once the evaluation has been optimally carried out and no positive effect or only a negative effect can be established, the time has come to go through the development phase of the programme once more. Because programmes are often not evaluated sufficiently, this report proposes an accessible method that can help and motivate developers and users to evaluate their programmes. The proposal is to build a database with clusters of questions. These clusters should be constructed on the basis of subject (e.g. alcohol, safe cycling) and competence (e.g. knowledge, attitude).

Rapportnummer
R-2011-8
Pagina's
32 + 2
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.