De Staat van de Verkeersveiligheid 2023

Sterke stijging in aantallen doden en gewonden
Auteur(s)
Oude Mulders, J.; Aarts, L.T.; Decae, R.J.; Bos, N.M.; Goldenbeld, Ch.; Schermers, G.; Mons, C.; Hoekstra, A.T.G.; Bijleveld, F.D.
Jaar

2022 was een bijzonder slecht jaar voor de verkeersveiligheid. Er vielen 745 verkeersdoden in Nederland, maar liefst 163 meer dan in 2021. Daarnaast werden er 134.000 verkeersslachtoffers behandeld op de spoedeisende hulp; waarvan 8.300 ernstig verkeersgewonden en 19.400 matig verkeersgewonden in het ziekenhuis werden opgenomen. Het aantal doden en gewonden in het verkeer lag daarmee ruim 20% hoger dan in eerdere jaren; een dramatische toename van het aantal slachtoffers in het Nederlandse verkeer. Een eerste analyse van voorlopige gegevens over slachtoffers in het lopende jaar 2023 laat een lichte daling van het aantal verkeersdoden zien, maar een even zorgelijk hoog aantal gewonden als in 2022. In dit rapport richten we ons voornamelijk op verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden in 2022.

De ongunstige ontwikkeling in slachtofferaantallen hangt maar voor een klein deel samen met de omvang van de mobiliteit, die zich in 2022 herstelde van de dip in de ‘coronajaren’, maar nog niet op het niveau van 2019 en eerder lag. Van risico-indicatoren zoals van veilige infrastructuur, veilige voertuigen en veilige verkeersdeelnemers, zijn nog niet alle metingen beschikbaar. Van de zeven gedragsmetingen over 2022 die wel beschikbaar zijn, laten alleen de snelheid van het autoverkeer en de lichtvoering van fietsers een verbetering zien; de meeste andere tonen een verslechtering. Effectievere maatregelen blijven nodig, met name voor fietsers, ouderen en op erftoegangswegen. Veiliger ingerichte infrastructuur, bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers en meer handhaving van veilig verkeersgedrag zijn daarvan de belangrijkste.

Rapportnummer
R-2023-12
Pagina's
24
ISSN
2772-9192
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.