De veiligheid van 30 km/uur-gebieden

Een analyse van letselongevallen in 151 heringerichte gebieden in Nederlandse gemeenten
Auteur(s)
Vis, A.A. ; Kaal, I
Jaar

De 30 km/uur-regeling beoogt een verbetering van de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid in gebieden met overwegend een verblijfsfunctie. Bij een eerdere studie van 15 experimentele 30 km/uur-gebieden werd geconcludeerd dat het totale aantal ongevallen na invoering van de maatregel met 10 tot 15% was gedaald. Ten aanzien van de letselongevallen waren er aanwijzingen dat de vermindering waarschijnlijk het dubbele hiervan zou bedragen. Door de beperkte opzet van dat onderzoek vertoonden de effecten echter een grote spreiding.

In deze vervolgstudie is meer speciaal het effect op het aantal letselongevallen in een groot aantal 30 km/uur-gebieden bepaald. Van 151 dergelijke gebieden zijn 660 letselongevallen verzameld: 417 in de voor- en 243 in de naperiode. Om te kunnen corrigeren voor effecten die niet met de uitgevoerde maatregel samenhangen, zijn van dezelfde gemeenten in de vergelijkbare perioden alle letselongevallen binnen de bebouwde kom verzameld (controlegebieden).

Na uitvoering van de correctie op basis van de ontwikkeling in de controlegebieden bleek het aantal letselongevallen in de 30 km/uur-gebieden 22 (± 13%) te zijn afgenomen.
Ook nu bleek het effect op het aantal letselongevallen nog een grote spreiding te vertonen. De (gemiddelde) resultaten in aanmerking genomen kan de maatregel echter zeker als succesvol worden aanbevolen.
Ruim de helft van de geïnventariseerde gemeenten was nog niet aan inrichting van 30 km/uur-gebieden toegekomen, terwijl toch uit een enquête onder de functionarissen van de verkeersafdelingen van de betrokken gemeenten kon worden opgemaakt dat een positieve waardering overheerste. Intensieve stimulering tot (her)inrichting op ruime schaal is daarom aan te bevelen, terwijl nader onderzoek naar de oorzaken van de terughoudendheid bij veel gemeenten nuttig zou kunnen zijn. Verder wordt aanbevolen na te gaan of de kwaliteit van de toegepaste voorzieningen in de 30 km/uur-gebieden de toets der kritiek kan doorstaan en zo dit niet het geval is, de oorzaken hiervan te achterhalen en deze zo mogelijk in de toekomst te vermijden.

Het is aannemelijk gebleken dat in de betrokken gebieden de hoeveelheid (doorgaand) gemotoriseerd verkeer is afgenomen en het sluipverkeer voor een belangrijk deel is verdwenen.

The safety of 30 km/hour zones; An analysis of injury accidents in 151 30 km/hour zones

The 30 kmlhour zones attempt to improve road safety and living quality in areas which predominantly serve a residential function. During a previous study of 15 experimental 30 km/hour zones, it was concluded that the total number of accidents after introduction of the measure had dropped by 10 to 15%. With respect to the number of injury accidents, there were indications that the reduction may have amounted to double that figure. Due to the limited scale of the study, the effects demonstrated a large spread, however.

In this follow-up study, the effect on the number of injury accidents in a large number of 30 km/hour zones was more specifically determined. Of 151 such areas, 660 injury accidents were recorded: 417 prior to introduction of the measure and 243 during the follow-up period. In order to enable correction of effects which were not associated with the realised measure, all injury accidents inside the built up area were collected for the same municipalities over similar periods (control areas).

Following correction based on the trend shown in the control areas, it was determined that the number of injury accidents in the 30 km/hour zones had dropped by 22% (± 13%).
Again, the effect on the number of injury accidents still demonstrated a large variation. Taking into consideration the (average) resuits, however, the measure can certainly be considered successful.
Over half of the surveyed municipalities had not yet commenced work to realise 30 km/hour zones, even though the survey held amongst officials from the traffic departments of the municipalities in question demonstrated that a positive attitude prevailed. Intensive stimulaüon to foster implementation of 30 km/hour zones on a broader scale is therefore recommended, while further study into the causes of the reticence shown by many municipalities would be useful. Furthermore it is advisable to check if the quality of the applied countermeasures in the 30 km/hour zones are functioning as planned and if this is not the case to find out why, in order to avoid this in the future.

It has been shown that those areas which are designed as 30 km/hour zones tend to carry a lower volume of motorised (through) traffic, while the number of cars taking shortcuts through these zones has also diminished to a significant degree.

Rapportnummer
R-93-17
Pagina's
16 + 28
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.