Diepteonderzoek naar de invloedsfactoren van verkeersongevallen: een voorstudie

Voorbereidende studie naar een methodiek die de meerwaarde van diepteonderzoek kan waarborgen
Auteur(s)
Davidse, Drs. R.J.
Jaar
Het Directoraat-Generaal Personenvervoer (DGP) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat overweegt om de SWOV aanvullende subsidie toe te kennen voor diepteonderzoek naar de factoren die bijdragen aan het ontstaan en de ernst van verkeersongevallen. Alvorens tot toekenning over te gaan is het van belang eerst goed zicht te hebben op de meerwaarde van diepteonderzoek ten opzichte van analyses van regulier beschikbare ongevalsgegevens zoals die door de politie worden verzameld en beschikbaar zijn via het nationale ongevallenbestand en processen-verbaal. De SWOV is daarom nagegaan wat de toegevoegde waarde van diepteonderzoek is en heeft een onderzoeksmethodiek opgesteld die deze toegevoegde waarde moet garanderen. Het voordeel van diepteonderzoek naar verkeersongevallen is dat er meer kenmerken van de bestudeerde ongevallen kunnen worden verzameld dan welke standaard door de politie worden verzameld. Bovendien kan het type kenmerken dat in diepteonderzoek wordt verzameld per ongevalstype worden afgestemd op de specifieke informatiebehoefte. De set van te verzamelen kenmerken kan bijvoorbeeld worden aangepast aan de verkeerssituaties en verkeersdeelnemers die daarbij het meest worden aangetroffen. Diepteonderzoek dat wordt uitgevoerd door een onafhankelijk en multidisciplinair onderzoeksteam heeft verder als voordeel dat de dataverzameling niet wordt beïnvloed door andere belangen dan het zo goed mogelijk in kaart brengen van de factoren die een rol gespeeld kunnen hebben bij het ontstaan van het ongeval en de resulterende letselernst. Diepteonderzoek heeft niet als doel dé oorzaak van het ongeval te achterhalen en ook niet een schuldige partij aan te wijzen. Heel veel landen voeren diepteonderzoek uit naar de factoren die bijdragen aan het ontstaan en de ernst van verkeersongevallen. Een rondgang door Europa heeft geleerd dat elk land zijn eigen methodiek hanteert. Deze hebben elk hun sterke en zwakke punten. De sterke punten van deze methodieken zijn verenigd in een SWOV-methodiek die in dit rapport beschreven staat. De volgende aspecten van de SWOV-methodiek waarborgen de meerwaarde van de resultaten van diepteonderzoek: - Een multidisciplinair en onafhankelijk onderzoeksteam; - Gestandaardiseerde dataverzameling; - Flexibele onderwerpkeuze die aansluit op beleidsvragen en verkeersveiligheidsvraagstukken; - Meer informatie over ongevallen, in het bijzonder díe informatie die nodig is om te achterhalen welke factoren een rol hebben gespeeld bij het ontstaan en de afloop van verkeersongevallen; - Een combinatie van flexibiliteit in het verzamelen van specifieke informatie die relevant is voor een ongevalstype (specifieke component) en uniformiteit in de dataverzameling voor alle typen ongevallen (basiscomponent); - Het gebruik van een vaste regio die, indien nodig, per studie kan worden uitgebreid met één andersoortige regio; - De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een gegevensbestand dat door iedereen gemakkelijk te bevragen is door het gebruik van de Cognos Powerplay Webapplicatie; - De gebruiker van het gegevensbestand heeft de garantie dat de ongevallen die hierin zijn opgenomen beschreven zijn aan de hand van minimaal 90% van het totale aantal kenmerken dat beschikbaar is voor het betreffende ongevalstype; - Op termijn is het gegevensbestand ook te gebruiken voor het beantwoorden van ongevalstype-overschrijdende vragen; - Per studie wordt een rapport opgeleverd over de belangrijkste invloedsfactoren van dat type ongevallen. Indien mogelijk worden aanbevelingen voor maatregelen opgesteld. Het succes van het diepteonderzoek is voor een belangrijk deel afhankelijk van de bereidheid van de meldkamers, politieregio’s en ziekenhuizen in het onderzoeksgebied om hun medewerking te verlenen aan dit onderzoek. Zonder de medewerking van politie en ziekenhuizen is het eenvoudigweg niet mogelijk alle benodigde informatie te verzamelen. Daarnaast is het van belang dat het Openbaar Ministerie het onderzoeksteam toestemming geeft om privacygevoelige informatie zoals de adressen en medische gegevens van verkeersslachtoffers voor onderzoeksdoeleinden te gebruiken respectievelijk in te zien.
In-depth study of the road crash influence factors: a preliminary study; Preparatory study of a method that can secure the added value of in-depth study The Ministry of Transport's Director-General is considering granting SWOV additional subsidy for an in-depth study of the factors that contribute to the occurrence of road crashes and to their severity. Before granting this subsidy it is important to have a good idea about the added value of in-depth research as opposed to analyses of commonly available crash data as recorded by the police, and available via the national crash database and summonses. Therefore SWOV has examined the added value of in-depth study, and has devised a research method which will guarantee this added value. The advantage of in-depth study of crashes is that more variables of the analyzed crashes can be gathered than those that are registered by the police. Moreover, in in-depth studies the type of variable that is gathered for each crash type can be tuned to the specific information required. For example, the set of variables to be gathered can be altered to fit specific traffic situations and the road user types that are the most frequently involved in those situations. In-depth studies that are carried out by an independent and multidisciplinary research team have the additional advantage that the data collection is not influenced by interests other than obtaining a clear picture of the factors that could have played a role in the crash occurring and the resulting injury severity. The purpose of in-depth studies is not to determine 'the cause' of the crash, nor to put the blame for the crash on a particular party. Many countries carry out in-depth studies of the factors that contribute to crashes occurring and to their severity. An inventory in Europe has shown that each country uses its own method. Every method has its strong and its weak points. SWOV has developed a method which has brought all the strong points together and this method is discussed in this report. The aspects of the SWOV method that guarantee the added value of in-depth study results are: - Multidisciplinary and independent research team; - Standardized data collection; - Flexible subject choice that is in keeping with the policy questions and road safety problems; - More information about crashes, particularly the information that is necessary to determine which factors have contributed to the crash occurring and how it ended; - Combination of flexibility in gathering specific information relevant to a crash type (specific component) and uniformity in the data collection of all crash types (basic component); - Use of a permanent region that, when necessary, can be expanded per study with one different region; - The data gathered is stored in a database which is easily accessible by using the Cognos Powerplay Web application; - The database user has the guarantee that the crashes that have been included are described with a minimum of 90% of the total number of variables available for each crash type; - In due time, the database will also be utilizable for answering questions that go beyond the crash type; - For each study a report is produced about the most important influence factors for that crash type. Where possible, recommendations for measures are made. The success of the in-depth method depends to a large extent on the cooperation of the police station incident rooms, police regions, and hospitals in the area covered by the study. Without the cooperation of police and hospitals it is simply not possible to gather all the necessary information. It is also important that the Public Prosecution Service gives the research team permission to use or to consult, privacy-sensitive information such as the addresses and medical data of crash casualties.
Rapportnummer
D-2007-1
Pagina's
54 + 58
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.