Differentiële effectiviteit maatregelen alcohol en verkeer

Auteur(s)
Blom, M.; Boschman, S.E.; Weijters, G.
Jaar

Om de verkeersveiligheid te vergroten, kunnen in Nederland verschillende bestuurs-rechtelijke (rij)geschiktheidsmaatregelen worden opgelegd aan bestuurders van motorrijtuigen die zich schuldig hebben gemaakt aan het rijden onder invloed van alcohol. Het gaat hierbij om de LEMA (Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer), de EMA (Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer) en – voor de zwaarste groep overtreders – het onderzoek alcohol (officieel: onderzoek naar de geschiktheid). Van december 2011 tot en met september 2014 kon in Nederland ook een alcoholslot-programma (ASP) worden opgelegd. Deze bestuursrechtelijke maatregelen worden opgelegd naast de strafrechtelijke sanctie.
Eerder onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) laat zien dat deelname aan deze bestuursrechtelijke maatregelen, met uitzondering van de LEMA, samenhangt met een lagere rijden-onder-invloedrecidive.
In het eerdere onderzoek is per maatregel de effectiviteit voor de totale groep deelnemers aan deze maatregel vastgesteld. Hierbij is geen onderscheid gemaakt naar subgroepen van deelnemers voor wie de maatregel wellicht extra of juist minder goed werkt. In dit onderzoek wordt per maatregel nagegaan of er subgroepen met bepaalde achtergronden zijn, voor wie doorverwijzing meer of juist minder effectief is in termen van recidivereductie. Daarnaast wordt onderzocht hoe de personen die de afzonderlijke maatregelen opgelegd krijgen van elkaar verschillen en welke kenmerken samenhangen met een groter risico op rijden-onder-invloedrecidive en dus een zwaardere maatregel rechtvaardigen. Op basis van inzichten uit dit onderzoek kunnen maatregelen mogelijk (beter) worden afgestemd op kenmerken van deelnemers. In het onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord:

  1. Wat zijn de achtergrondkenmerken van de interventiegroepen van de verschillende (rij)geschiktheidsmaatregelen (LEMA, EMA, ASP en onderzoek alcohol) en in hoeverre verschillen de interventiegroepen van de verschillende maatregelen van elkaar?
  2. Wat is de samenhang tussen de achtergrondkenmerken van de interventiegroepen van de verschillende (rij)geschiktheidsmaatregelen en rijden-onder-invloed recidive?
  3. Welke (differentiële) effecten van doorverwijzing naar de verschillende (rij)geschiktheidsmaatregelen op rijden-onder-invloedrecidive zijn er te vinden?

 

Rapportnummer
2022-7
Pagina's
129
Serie
WODC Cahier
Bibliotheeknummer
20220379 ST [electronic version only]
Gepubliceerd door
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), ['s-Gravenhage]

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.