Draagvlak voor Intelligente Snelheidsassistentie (ISA)

Vragenlijstonderzoek onder Nederlandse automobilisten
Auteur(s)
Mons, C.; Goldenbeld, Ch.
Jaar

SWOV heeft een vragenlijstonderzoek uitgevoerd naar het draagvlak in Nederland voor Intelligente Snelheidsassistentie (ISA), een systeem dat de bestuurder ondersteunt bij het naleven van de snelheidslimiet. De aanleiding hiervoor is de sinds 6 juli 2022 geldende Europese wetgeving die voorschrijft dat alle nieuwe voertuigmodellen uitgerust moeten zijn met ISA. Vanaf 7 juli 2024 geldt dat voor alle nieuwe voertuigen. Het gaat hier om een niet-dwingende ISA: een automobilist kan het systeem uitschakelen en het systeem overrulen. Wel is de ISA standaard actief bij het starten van de auto. ISA is een veelbelovend systeem dat naar verwachting lagere rijsnelheden zal bevorderen en daarmee tot minder ongevallen en slachtoffers zal leiden. Hoe groot het veiligheidseffect zal zijn, is afhankelijk van verschillende factoren. Schattingen lopen uiteen van een reductie van een paar procent tot de helft van het aantal dodelijke verkeers­slachtoffers en ernstig verkeersgewonden. Om verkeersveiligheidseffecten te kunnen bereiken is een belangrijke voorwaarde dat automobilisten ervoor kiezen om het systeem te gebruiken. Er moet dus draagvlak voor zijn.

De vragenlijst werd via een panelbureau online aangeboden en is door een gestratificeerde steekproef van 1000 automobilisten ingevuld. De meerderheid van de respondenten (83%) gaf aan ISA in ieder geval weleens, dat wil zeggen vaker dan nooit, te (willen) gebruiken: ongeveer een vijfde van alle respondenten zou ISA tijdens elke rit (willen) gebruiken. Meer dan een vijfde geeft aan ISA tijden bijna elke rit te (willen) gebruiken en bijna een derde tijdens sommige ritten. Iets meer dan een achtste van de respondenten wil ISA bijna nooit gebruiken. Deze resultaten wijzen erop dat er in Nederland een aanzienlijk draagvlak voor ISA is. Het draagvlak is van alle leeftijdsgroepen het grootst onder oudere automobilisten (vanaf 65 jaar). Wanneer we naar allerlei andere kenmerken van automobilisten kijken (zoals demografie, verkeersdeelname) is het draagvlak het laagst onder automobilisten die doorgaans de snelheidslimiet met meer dan 10 km/uur overschrijden. Wat betreft de verschillende varianten van ISA, is het draagvlak het grootst voor de variant met een akoestische waarschuwing, gevolgd door ISA met automatische snelheidsregulering.

Op vragen of zij het ISA-systeem op bepaalde wegen en in bepaalde omstandigheden aan (zouden) laten staan, antwoordden respondenten verschillend, afhankelijk van de voorgelegde wegen en omstandigheden. Wat opvalt is dat het (verwachte) gebruik op 30km/uur-wegen het laagst is. Dit is zorgelijk omdat automobilisten op deze wegen mengen met kwetsbare verkeersdeelnemers en een lage snelheid dan cruciaal is voor de veiligheid. Wat betreft de verschillende omstandigheden, blijkt dat respondenten ISA met name aan willen laten staan wanneer zij vermoeid zijn, een lange rit maken of een onbekende route rijden. Dit kan erop wijzen dat respondenten ISA zien als ondersteuning in de meer uitdagende situaties.

Verder blijkt dat de belangrijkste redenen om ISA te gebruiken het voorkomen van verkeers­boetes en het bevorderen van de veiligheid zijn. Ook respondenten die zeiden ISA nooit te (willen) gebruiken, gaven aan dat dit voor hen de twee eerste redenen zouden zijn om het systeem toch te gebruiken.

ISA is nog niet goed bekend onder de Nederlandse bevolking. Slechts iets meer dan een kwart van de respondenten gaf aan voor het onderzoek al van ISA gehoord te hebben. Eenmaal geïnformeerd over het systeem, blijkt dat een aanzienlijk deel van de respondenten ISA weleens zou (willen) gebruiken. Voor een zo snel en zo groot mogelijk verkeersveiligheidseffect lijkt het daarom kansrijk om in te zetten op het informeren van bestuurders over de beschikbaarheid en werking van ISA, in combinatie met het faciliteren van retrofit van het systeem in oudere automodellen.

Public support for Intelligent Speed Assistance (ISA); Questionnaire study among Dutch drivers

SWOV conducted a questionnaire study of the support among Dutch drivers for Intelligent Speed Assistance (ISA), a system that helps drivers comply with speed limits. The study was prompted by new European legislation stipulating that, as of 6 July 2022, all new vehicle models should be equipped with ISA. As of 7 July 2024, this will apply for all new vehicles. It concerns a non-closed ISA: drivers can turn off and overrule the system. However, when starting the car, ISA is active by default. ISA is a promising system that is expected to encourage lower driving speeds, which will result in fewer crashes and casualties. The extent of the road safety effect depends on several factors. Estimates range from a reduction of a few percent to 50% in the number of road deaths and serious road injuries. A precondition of attaining road safety effects is that drivers choose to use the system. This implies that public support is essential.

A panel agency offered the questionnaire online and it was completed by a stratified sample of 1000 drivers. Most respondents (83%) indicated they would (want to) use ISA at least occasionally, that is to say more than never: about one fifth of all respondent would (want to) use ISA for almost every car trip, and almost one third for some car trips. Slightly more than one eighth of the respondents would almost never want to use ISA. The results show that, in the Netherland, public support for ISA is considerable. Among all age groups, support is strongest among older drivers (65+). Looking at several other driver characteristics (such as demography and traffic participation) support is weakest among drivers that usually exceed the speed limit by more than 10 km/h. Regarding the different ISA variants, support is strongest for the variant with acoustic warning, followed by ISA with automatic speed control.

To questions about whether they would (want to) keep the system activated on certain roads and in certain conditions, the respondents gave different answers, depending on the roads and conditions presented. What is striking is that the (expected) use on 30 km/h roads is lowest. This is a cause for concern, since on these roads drivers mingle with vulnerable road users and a low speed is then crucial to road safety. Regarding the different conditions, the respondents appear to choose to keep ISA activated when they are fatigued, are travelling long distances or are driving an unfamiliar route. This may suggest that the respondents regard ISA as support in more challenging situations.

Furthermore, the main reasons to use ISA appear to be preventing traffic fines and promoting safety. Even respondents that said they would not (want) to use ISA, did indicate that these would be the two first reasons to use the system after all.

The Dutch population is not yet familiar with ISA. Merely slightly more than a quarter of the respondents said they had heard about ISA before the survey. Once they were informed about the system, a significant number of respondents indicated that they would like to use the system. To obtain the quickest and largest road safety effect, it therefore appears to be promising to focus on informing drivers about the availability and functioning of ISA, in combination with facilitation of retrofitting the system in older car models.

Rapportnummer
R-2022-14
Pagina's
44
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.