Duurzaam veilig : 5 jaar gedemonstreerd.

Auteur(s)
Heijkamp, A.H.
Jaar
Samenvatting

Sinds 1995 zijn er in Nederland vier demonstratieprojecten Duurzaam Veilig gestart: West Zeeuws-Vlaanderen, Kop van Overijssel, Grubbenvorst en Oosterbeek. Deze projecten werden gesubsidieerd door het ministerie van Verkeer en Waterstaat, met als doel projecten de laatste kennis en inzichten van en over Duurzaam Veilig in de praktijk toe te passen. Zonder eerst alles 100% uit te werken is op deze wijze getracht snel en doeltreffend meer kennis en ervaring in de praktijk te verkrijgen en nieuwe ideeën te ontwikkelen. Randvoorwaarde hierbij was dat nieuwe, nog niet eerder uitgeteste maatregelen de verkeersveiligheid niet mochten verminderen. Het doel is dus niet geweest om perse alles in één keer perfect uit te voeren, maar juist om te leren! Want ook van fouten kun je leren. We proberen antwoorden te krijgen op vragen als Wat werkt prima?", "Hoe om te gaan met de implementatie van als vervelend ervaren maatregelen?", "Wat zijn manieren om tot effectieve samenwerking en/of afstemming te komen?", "Welke praktische beperkingen kunnen voor hindernissen bij de implementatie van Duurzaam Veilig zorgen?", enz.. Kortom we wilden concreter krijgen wat wegbeheerders en bestuurders konden verwachten van Duurzaam Veilig en wat dit uiteindelijk voor hen kon betekenen. Om de verkregen kennis en ervaring uit de vier demonstratieprojecten expliciet te beschikking te krijgen voor geïnteresseerden, zijn er eind december 2000 en begin februari 2001 twee expertbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de eerste bijeenkomst zijn de ervaringen met betrekking tot infrastructurele maatregelen bediscussieerd. Tijdens de tweede bijeenkomst is gefocust op procesgang en alles wat met verkeersgedrag en communicatie te maken heeft. In 1998 is reeds eerder een bijeenkomst georganiseerd. Destijds is alleen gekeken naar de bestuurlijke en organisatorische ervaringen in de demonstratieprojecten. Naast deze inventarisatie van inzichten en ervaringen heeft elk demonstratieproject jaarlijks een monitoringsonderzoek uit laten voeren. In de diverse monitoringsrapporten wordt verslag gedaan van de meetbare effecten van de ondernomen activiteiten. Voor de verslaglegging hiervan, wordt verwezen naar die rapporten. (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

14 + 6 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20010787 ST [electronic version only]
Uitgave

Rotterdam, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, 2001, 52 p., 17 ref.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.