DV3 - Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-2030

Principes voor ontwerp en organisatie van een slachtoffervrij verkeerssysteem
Auteur(s)
SWOV
Jaar

De visie Duurzaam Veilig is een door vele verkeersveiligheidsprofessionals gedeeld beeld van de optimale aanpak om de verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren. Een duurzaam veilig wegverkeer voorkomt doden, ernstig verkeersgewonden en blijvend letsel door onderliggende risico’s van het gehele verkeerssysteem systematisch terug te dringen. Centraal staat daarbij ‘de menselijke maat’: door uit te gaan van behoeften, competenties, beperkingen en kwetsbaarheid van mensen kan het verkeerssysteem op een realistische wijze maximaal veilig worden uitgewerkt.

Dit rapport beschrijft in het kort een herijking van de visie die in de jaren negentig werd ontwikkeld, vervolgens op grote schaal werd geïmplementeerd in Nederland, en twaalf en een half jaar geleden voor het eerst werd geactualiseerd. Deze derde versie 'Duurzaam Veilig Wegverkeer' – kortweg DV3 – kent de volgende vernieuwingen:

 • De verkeersveiligheidsprincipes zijn deels nieuw, deels vernieuwd en bieden – onder voorwaarden – ook
  ruimte voor maatwerkoplossingen
 • Drie van de vijf principes zijn ontwerpprincipes:
  1. FUNCTIONALITEIT van wegen;
  2. (BIO)MECHANICA: afstemming van snelheid, richting, massa, afmetingen en bescherming van verkeersdeelnemers;
  3. PSYCHOLOGICA: afstemming van verkeersomgeving en competenties van verkeersdeelnemers.
   
 • De andere twee principes zijn organisatieprincipes:
  4. effectief belegde VERANTWOORDELIJKHEID;
  5. LEREN en INNOVEREN in het verkeerssysteem.
   
 • Bij de ontwerpprincipes vormen de kwetsbare vervoerswijzen (vooral voetgangers en fietsers) en de competenties van oudere verkeersdeelnemers explicieter de norm.
 • DV3 heeft meer aandacht voor fietsongevallen zonder betrokkenheid van gemotoriseerd verkeer.
 • Verantwoordelijkheid krijgt meer nadruk als het gaat om de rol en mogelijkheden van betrokken actoren bij het realiseren van een inherent veilig verkeer.
 • DV3 bepleit diepgaande analyse van alle dodelijke ongevallen in het wegverkeer om lessen te kunnen trekken uit wat er nog misgaat.
 • DV3 werkt proactief en risicogestuurd door naast ongevallen ook risicofactoren als veiligheidsindicator in te zetten en te beïnvloeden.

Het doel is om volgens DV3 systematisch te werken aan maximale verkeersveiligheid voor iedereen, met een slachtoffervrij verkeerssysteem als ultieme ambitie. Anders gezegd: iedere verkeersdeelnemer – van het schoolgaande kind, de forens en de zakelijke rijder tot de actieve oudere – komt weer veilig thuis!

Sustainable Safety 3rd edition – The advanced vision for 2018-2030

Principles for design and organization of a casualty-free road traffic system

The vision of Sustainable Safety is an optimal approach to improve road safety, originating from the Netherlands. It is a vision that is shared by many road safety professionals. A sustainably safe road traffic system prevents road deaths, serious road injuries and permanent injury by systematically reducing the underlying risks of the entire traffic system. Human factors are the primary focus: by starting from the demands, competencies, limitations and vulnerabilities of people, the traffic system can be realistically adapted to achieve maximum safety.

This report briefly describes the recalibration of the vision that was first developed in the 1990s, subsequently implemented in the Netherlands on a large scale in 1998-2002, and updated a first time in 2005/2006. This third edition of the Sustainable Safety vision, is characterized by the following new aspects:

 • The five road safety principles are adapted from the previous principles and strengthened with new insights, thereby providing a basis for specialized solutions.

 • Three of the five principles are design principles:
  1. FUNCTIONALITY of roads;
  2. (BIO)MECHANICS: limiting differences in speed, direction, mass and size, and giving road users appropriate protection;
  3. PSYCHOLOGICS: aligning the design of the road traffic environment with road user competencies.
   
 • The other two principles are organization principles now:
  4. Effectively allocating RESPONSIBILITY;
  5. LEARNING and INNOVATING in the traffic system.
   
 • Concerning the design principles, vulnerable modes of transport (pedestrians and cyclists in particular) and the competence of older road users are the more explicit standard now.
 • The third edition of the Sustainable Safety vision pays greater attention to cyclist crashes not involving motorized vehicles.
 • Responsibility is emphasized with respect to the role and potential actions of stakeholders in realizing an inherently safe road traffic system.
 • Sustainable Safety’s third edition advocates in-depth analysis of all fatal road crashes to learn from the things that still go wrong.
 • Furthermore, this third edition of the vision calls for a pro-active and risk-based approach, using both crash statistics and road safety performance indicators (or surrogate safety measures) as safety indicators and as a basis for action.

The aim is to work systematically towards maximum road safety for everybody by means of this third edition of Sustainable Safety, the ultimate ambition being a casualty-free traffic system. In other words, in the end, every road user – be it schoolchild, commuter, commercial driver or active senior – will come home safely!

Pagina's
40
ISBN
978-90-73946-15-6
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.