Effectiviteit en kosten van verkeersveiligheidsmaatregelen

Auteur(s)
Wijnen, W.; Mesken, J.; Vis, M.A. (red.)
Jaar
Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar effectiviteit en kosten van pakketten van verkeersveiligheidsmaatregelen. Deze informatie kan worden gebruikt in onderzoek en beleidsvoorbereiding waarin schattingen van verkeersveiligheidseffecten en/of -kosten benodigd zijn, zoals ex-ante-evaluaties van verkeersveiligheidsbeleid of toekomstverkenningen. Het onderzoek is primair uitgevoerd ten behoeve van de VVR-GIS, een softwareapplicatie waarmee gemeentelijke en provinciale wegbeheerders en de regievoerder effecten, kosten en maatschappelijke rendementen van pakketten verkeersveiligheidsmaatregelen kunnen doorrekenen. Het rapport bespreekt op systematische wijze dertig maatregelpakketten, waarvan zeventien infrastructurele, zeven gedrags- en zes voertuigmaatregelpakketten. Voor elk pakket wordt een schatting van het verkeersveiligheidseffect gegeven, uitgedrukt in de procentuele besparing van het aantal slachtoffers (doden en ziekenhuisgewonden). De schattingen zijn gebaseerd op een uitgebreide literatuurstudie, waarbij criteria zijn opgesteld voor de kwaliteit van de studies en de relevantie voor de Nederlandse situatie. De schattingen van de verkeersveiligheidseffecten zijn per pakket gebaseerd op de studie(s) die het beste aan deze criteria voldoen. Daarnaast geeft het rapport een schatting van de kosten per maatregelpakket en bespreekt het de doelgroep van het pakket, de penetratiegraad (bijvoorbeeld het percentage wegen waarop het maatregelpakket al is toegepast), de werkingsduur en de relatie met of afhankelijkheid van andere maatregelpakketten. De effectschattingen van een aantal van de maatregelpakketten konden niet op recente studies worden gebaseerd. Aanbevolen wordt om voor deze maatregelpakketten nieuwe evaluatiestudies uit te voeren. Voor nieuw onderzoek naar effectiviteit van maatregelpakketten is het ook wenselijk de ongevallenregistratie met meer slachtoffer- en ongevalskenmerken uit te breiden. De spreiding van effecten en kosten rond de puntschattingen is hier niet onderzocht. Aanbevolen wordt om na te gaan in hoeverre het mogelijk is om schattingen te maken van deze spreidingen. Dit maakt het mogelijk om met bandbreedten van effecten en kosten te rekenen, die toegepast kunnen worden in gevoeligheidsanalyses in bijvoorbeeld evaluatiestudies of de VVR-GIS. Ten slotte wordt aanbevolen om de maatregelpakketlijst uit te breiden. Welke aanvullende maatregelen wenselijk zijn en welke mogelijkheden er zijn om deze toe te voegen, zal moeten worden bepaald op basis van de behoeften van beleidsmakers en gebruikers van de VVR-GIS, en beschikbaarheid van (wetenschappelijke) informatie over met name de effectiviteit.
Effectiveness and costs of road safety measures This report discusses a study into the effectiveness and costs of sets of road safety measures. This information can be used in research and in policy preparation, for example ex-ante evaluations of road safety policy or outlooks, which require estimates of road safety effects and/or costs. Primarily, the study was carried out for the VVR-GIS, a software programme that can be used by municipal and provincial road authorities and by city regions to calculate the effects, the costs and the social benefits of sets of road safety measures. In the present report, thirty sets of road safety measures are discussed systematically. Seventeen of these sets involve infrastructural measures, seven consist of behavioural measures and six are related to vehicle measures. For each set an estimate is made of its road safety effect, expressed in the percentages of casualties (fatalities and inpatients) saved. The estimates are based on an extensive literature study in which criteria were set for the quality of the study and its relevance for the situation in the Netherlands. For each set of measures the road safety effects are based on the study or studies that best meet(s) these criteria. In addition, the report gives an estimate of the costs of each set of measures and discusses the target group of the set, its penetration level (e.g. the percentage of roads the set of measures has already been applied to), the duration of effectiveness, and its relation with or dependence of other sets of measures. No recent studies were available to serve as a basis for the effect estimates of some of the sets of measures. For these sets new evaluation studies are recommended. Extension of the crash registration with more casualty and crash characteristics is also advisable for new studies into the effectiveness of set of measures. The dispersion of effects and costs around the point estimates has not been investigated in the present study. It is recommended to investigate the extent to which it is possible to make estimates of these dispersions. This will allow calculations with ranges of effects and costs, which can be used in sensitivity analyses in, for example, evaluation studies or the VVR-GIS. Finally it is recommended to expand the list of sets of measures. Which additional measures should be added and how this can be done, will need to be determined by the needs of policy makers and VVR-GIS users, and by the availability of (scientific) information about especially the effectiveness.
Rapportnummer
R-2010-9
Pagina's
108 + 1
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.