En route to safer roads: How road structure and road classification can affect road safety

Proefschrift Universiteit Twente
Auteur(s)
Dijkstra, Atze
Jaar

Deze studie gaat over de invloed van netwerkstructuur en wegcategorisering op verkeersveiligheid. Verkeersveiligheid, of ‐onveiligheid, wordt meestal uitgedrukt in aantallen slachtoffers of ongevallen. Het is niet duidelijk hoe men gebeurtenissen op straat kan relateren aan beslissingen op het niveau van het wegennet of aan de uitwerking daarvan. Verkeerscirculatie beschouwt men als de verbinding tussen beide niveaus. Achter deze verkeerscirculatie zit de individuele verkeersdeelnemer die beslist om van herkomst naar bestemming te reizen, via een specifieke route. De route is het startpunt van deze studie. Dat is omdat netwerkstructuur en wegcategorisering belangrijke voorwaarden zijn voor de verkeerscirculatie en de routekeuze. Terwijl de snijpunten van de gekozen routes de ongevalslocaties bepalen. De studie zal daarom focussen op de veranderingen in routekeuze op verkeersveiligheid. Veranderingen in routekeuze kunnen plaatsvinden door:

  1. (geplande) veranderingen in de netwerkstructuur;
  2. verandering in verkeerscirculatie, bijvoorbeeld door een aanpassing van een verkeersregelinstallatie of door congestie op hoofdwegen;
  3. aanwijzingen aan autobestuurders door een navigatiesysteem of door aanwijzingen langs de weg.

Deze veranderingen, aanpassingen en aanwijzingen zijn bedoeld om het verkeerssysteem als geheel te verbeteren. Deze studie is uitgevoerd om het effect vast te stellen van bovengenoemde veranderingen of aanwijzingen op de verkeersveiligheid van alle weggebruikers. Deze studie toont aan of een verbetering wordt bereikt en zo ja, op welke manier.

In deze studie is geprobeerd verschillende werelden te verenigen: de wereld van het ontwerp van vervoersnetwerken, de wereld van het routekeuzeonderzoek, de wereld van microsimulatiemodellen, en ten slotte, de wereld van de niet‐ongevalgegevens, meestal aangeduid met conflictindicatoren (ʹsurrogate safety measuresʹ).

The subject of this study is about the influence of network structure and road classification on road safety. Road safety, or unsafety, is usually expressed as the number of crashes or casualties. It is not evident how one can relate what happens at street level to the decisions regarding network design and the elaboration of this design. Traffic circulation can be regarded as the link between these two levels. Behind traffic circulation is the individual who decides to travel from a point of origin to a destination, using a particular route. The route is the starting point for this study. That is because network structure and road classification are important preconditions for traffic circulation and route choice, while the intersecting routes will determine the crash locations. This study will therefore focus on the effects of changing route choices on road safety. The changes in route choice may be the result of:

  1. (intended) changes in the structure of the road network
  2. a change in traffic circulation, e.g. on account of an alteration of a traffic signal system or of congestion on the main roads
  3. instructions to car drivers through navigation systems or route guidance signs

These changes, adaptations and instructions aim to improve the traffic and transport system as a whole. This study is undertaken to find the effect of the changes/instructions enumerated above on the safety of all road users in the road network. This study will show whether an improvement can be attained and how it can be attained.

In this study, an attempt was made to connect different worlds; the world of transport network design, the world of route choice research, the world of micro‐simulation modelling, and finally, the world of surrogate safety measures (conflict indicators).

Pagina's
245
Serie
SWOV-Dissertatiereeks
ISBN
978-90-73946-08-8
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.