Ernstig verkeersgewonden 2016

Schatting van het aantal ernstig verkeersgewonden in 2016
Auteur(s)
Bos, N.M.; Stipdonk, H.L.; Commandeur, J.J.F.
Jaar

Vrijwel evenveel ernstig verkeersgewonden in 2016 als in 2015

In 2016 waren er 21.400 ernstig verkeersgewonden. De betrouwbaarheids­marge rond dit aantal is ongeveer plus of min 400. In 2015 waren er 21.300 ernstig verkeersgewonden; het aantal is dus vrijwel gelijk gebleven.

Definitie ernstig verkeersgewonde

Het aantal ernstig verkeersgewonden is een belangrijke indicator voor de verkeersonveiligheid. Een ernstig verkeersgewonde wordt in Nederland sinds 2010 als volgt gedefinieerd:

Een ernstig verkeersgewonde is een slachtoffer dat als gevolg van een verkeersongeval is opgenomen in een ziekenhuis met een letselernst uitgedrukt in MAIS (Maximum Abbreviated Injury Score)[1] van ten minste 2, en dat bovendien niet binnen 30 dagen overleden is aan de gevolgen van het ongeval.

Methode

Er is geen register waarin alle ernstig verkeersgewonden zijn geregistreerd. Daarom wordt het aantal ernstig verkeersgewonden sinds 2008 bepaald door de gegevens uit twee databronnen met elkaar te vergelijken: BRON[2] (politieregistratie) en de LBZ[3] (gegevens van ziekenhuisopnamen). Hierbij wordt ervan uitgegaan dat alle ernstig verkeersgewonden in een ziekenhuis worden opgenomen.

De methode om het aantal ernstig verkeersgewonden te bepalen bestaat uit vier onderdelen:

  1. de koppeling van BRON en LBZ en de selectie van ernstige verkeersslachtoffers;
  2. een correctie voor incompleetheid van de LBZ en voor ongevallen die niet op de openbare weg plaatsvonden;
  3. een correctie voor onderregistratie in BRON en voor misclassificaties in de LBZ. Op dit onderdeel is een berekening van de statistische marge uitgevoerd.
  4. Een correctie voor patiënten die pas in 2017 uit het ziekenhuis ontslagen zullen worden en een schaling van het resultaat op eerder vastgestelde reeksen.

De methode om het aantal ernstig verkeersgewonden in 2016 te schatten, is dezelfde als vorig jaar. De methode is anders dan die in eerdere jaren (tot 2015), vooral omdat het LBZ-bestand niet meer rechtstreeks aan SWOV mag worden geleverd (vanwege de privacywetgeving). Daarom zijn de gegevens van de laatste twee jaar aangeleverd aan het CBS, en wordt vrijwel het hele SWOV-onderzoek uitgevoerd in de beveiligde remote access-omgeving van het CBS. Ook moest een oplossing worden gevonden voor de in BRON ontbrekende informatie over de ziekenhuisnaam, de letselernst en de vervoerswijze van slachtoffer en tegenpartij.

Minder nauwkeurig, beperkt gestratificeerd

De schatting van het aantal ernstig verkeersgewonden is na 2009 minder nauwkeurig geworden. Dat heeft twee oorzaken. Ten eerste ging de registratie van slachtoffers in BRON achteruit. Ten tweede werd ook de LBZ incompleter als gevolg van de invoering van de DBC (Diagnose Behandel Combinatie) en het nieuwe letselcodeersysteem ICD10 (International Classification of Diseases, versie 10).

We hebben dit jaar een margeberekening kunnen uitvoeren op de procedure van de bijschatting van het aantal ernstig verkeersgewonden. Daarna vonden nog enkele kleine correcties plaats. Ook de basisgegevens zelf bevatten onzekerheden, waardoor de marge op het eindresultaat groter is. De marge op het geschatte aantal ernstig verkeersgewonden bedraagt ongeveer plus of min 400.

Wanneer we kijken naar het aantal slachtoffers met zwaardere letsels (MAIS3+-slachtoffers) dat is dit in 2016 iets hoger dan in 2015 (+4%), terwijl het aantal slachtoffers met minder zware letsels (MAIS2-gewonden) in 2016 iets lager is dan in 2015 (-2%). Deze verschillen zijn kleiner dan de betrouwbaarheidsmarges en dus niet significant.

In 2016 beslaat de groep MAIS3+ net als in eerdere jaren ongeveer een derde van het totale aantal ernstig verkeersgewonden.

We kunnen wel de ontwikkelingen van afzonderlijke groepen slachtoffers in kaart brengen. Hiervoor maken we gebruik van de in de LBZ geregistreerde patiënten met ernstig verkeersletsel (MAIS2+). Het is onzeker of de hierin ontbrekende slachtoffers (5% tot 10%) goed worden gerepresenteerd. Deze onzekerheid betekent dat de gegevens over nadere onderverdelingen behoedzaam moet worden geïnterpreteerd, zie daarvoor de Monitor Verkeersveiligheid 2017 (Weijermars et al., 2017).

Politieregistratie verbetert, kwaliteit invoer blijft achter

De invoering van het registratie­systeem KenmerkenmeldingPLUS bij de politie (in 2013), heeft drie jaar op rij geleid tot een toename van het aantal goede koppelingen tussen BRON- en LBZ-records; in 2016 is het aantal koppelingen iets hoger dan in 2015. De kwaliteit van de koppelingen blijft echter nog te laag. Bepaalde velden ontbreken in BRON (ziekenhuisnaam, vervoerswijzen, het onderscheid tussen ziekenhuisopname en behandeling op de spoedeisende hulp, en andere kenmerken), terwijl die wel nodig zijn voor een goede koppeling en berekening van het aantal ernstig verkeers­gewonden. Daardoor is het ook nog steeds niet mogelijk om meer onder­verdelingen te maken in het aantal ernstig verkeersgewonden. Hiervoor zal de kwaliteit van de registratie – en vooral de kwaliteit van de invoer – verder moeten verbeteren.

Ook de ziekenhuisregistratie verbetert

De LBZ is de laatste jaren steeds completer geworden. In 2016 ontbreken er geen klinische opnamen meer. Het nieuwe coderingssysteem ICD10 is in alle ziekenhuizen ingevoerd. Ook lijkt de nieuwe codeerinstructie om externe oorzaken van ongevallen te registreren (DHD (2015), bij de meeste ziekenhuizen goed te werken. Sinds 2015 worden slachtoffers onder motorrijders weer apart geregistreerd. Ook is het nu mogelijk om onderscheid te maken tussen bromfiets en snorfiets en tussen racefiets en elektrische fiets (voor zover informatie daarover beschikbaar is in het medisch dossier).


[1] AIS staat voor Abbreviated Injury Scale. De waarde van een letsel op deze schaal representeert de ernst van het letsel. De waarde van de Maximum AIS (MAIS) representeert het ernstigste letsel bij een slachtoffer. De MAIS loopt van 1 (licht letsel) tot 6 (maximaal). De AIS is opgesteld door de Association for the advancement of automotive medicine (AAAM; www.aaam.org) en wordt door de EU aanbevolen als indicator van letselernst in verkeersongevallen.

[2]BRON: Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland, de politieregistratie van verkeersongevallen.

[3]LBZ: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg, de registratie van ziekenhuizen. De LBZ volgt sinds 2013 de LMR (Landelijke Medische Registratie) op.

Serious road injuries 2016; Estimate of the number of serious road injuries in 2016

Almost the same number of serious road injuries in 2016 as in 2015

In 2016, there were 21,400 serious road injuries. The reliability margin is approximately plus or minus 400. In 2015, there were 21,300 serious road injuries; therefore the number has remained virtually the same.

Definition serious road injury

The number of serious road injuries is an important road safety indicator. Since 2010, a serious road injury is defined as follows in the Netherlands:

A serious road injury is a road crash casualty who has been admitted to hospital with a minimum injury severity of 2, expressed in MAIS (Maximum Abbreviated Injury Score)[1], and who also did not die of the consequences within 30 days after the crash.

Method

No register is available in which all serious road injuries are registered. Since 2008, the number of serious road injuries is therefore determined by comparing the data in two different data sources: BRON[2] (police registration) and LBZ[3] (hospital discharge data). All serious traffic injuries are assumed to be hospitalized.

The method to determine the number of serious road injuries consists of four steps:

  1. Linking BRON and LBZ and the selection of serious road crash casualties;
  2. a correction for incompleteness of LBZ and for crashes that did not take place on a public road;
  3. a correction for underreporting in BRON and for misclassifications in LBZ. A calculation of the statistical margin is carried out for this step.
  4. A correction for patients who will not be discharged from hospital until 2017 and a scaling of the result on previously established series.

The method to estimate the number of serious road injuries in 2016, is the same method that was used in the preceding year. The method is different from that in earlier years (until 2015), especially since the LBZ file may no longer be delivered directly to SWOV (due to privacy legislation). Therefore, the data for the last two years has been sent to Statistics Netherlands (CBS), and pretty much the entire SWOV-research is carried out in the secure remote access environment of Statistics Netherlands. SWOV also needed to find a solution to the information missing in BRON about the hospital name, the injury severity and the modes of transport of casualty and crash opponent.

Less accurate, limited stratification

The estimate of the number of serious road injuries has become less accurate after 2009. That has two causes. First the registration of casualties in BRON became less accurate. Second, LBZ also became more incomplete as a result of the introduction of DBC (Diagnosis Treatment Combination) and the new injury coding system ICD10 (International Classification of Diseases, version 10).

This year we have been able to perform a margin calculation on the procedure of assessing the number of serious road injuries. Afterwards some minor corrections were made. The basic data itself also contain uncertainties, which contributes to a greater margin on the end result. The margin on the estimated number of serious road injuries is approximately plus or minus 400.

The number of casualties with more severe injury (MAIS3+) is slightly higher in 2016 than in 2015 (+ 4%), whereas the number of casualties with less severe injury (MAIS2) is slightly lower in 2016 than in 2015 (-2%). These differences are smaller than the reliability margins and therefore are not significant.

As was the case in previous years, in 2016 the group of MAIS3+ casualties constituted about one third of the total number of serious road injuries.

We can determine the developments of individual categories of casualties. To do so, we use the patients registered in LBZ with serious traffic injury (MAIS2+). It is uncertain whether the casualties missing from LBZ (5% to 10%) are well represented. This uncertainty implicates that the data of further stratification should be interpreted with caution, see the Road Safety Monitor 2017 (Weijermars et al., 2017).

Police reporting improves, quality of the input falls short

The introduction of the registration system KenmerkenmeldingPLUS within the police (in 2013), has led to an increase in the number of correct links between BRON-records and LBZ-records for three consecutive years; in 2016 the number of links is somewhat higher than in 2015. The quality of the links, however, remains insufficient. Certain fields are missing from BRON (hospital name, modes of transport, the distinction between hospitalization and treatment at the emergency room, and other characteristics), while these are necessary for correct linking and calculating the number of serious road injuries. Therefore it is still not possible to perform further stratifications in the number of serious road injuries. This requires further quality improvement of the reporting – and especially the quality of the input.

The hospital registration is also improving

In recent years, the LBZ has also become increasingly complete. In 2016, no clinical admissions are missing any longer. The new ICD-10 coding system has been implemented in all hospitals. Also, the new coding instruction to register external causes of crashes (DHD (2015)), seems to work well at most hospitals. Since 2015, casualties among motorcyclists are once more registered separately. It is also possible now to distinguish between moped and light moped and between racing bike and pedelec (provided this information is present in the medical record).

 


[1] AIS is short for Abbreviated Injury Scale. The value of an injury on this scale indicates the severity of that injury. The value of the Maximum AIS (MAIS) represents the most serious injury a casualty has sustained. The MAIS ranges from van 1 (slight injury) to 6 (maximum). The AIS has been designed by the Association for the advancement of automotive medicine (AAAM; www.aaam.org) and is recommended by the EU as the indicator of injury severity due to road traffic crashes.

[2] BRON: Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland, the police registration of road traffic crashes.

[3] LBZ: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg, the hospital registration. In 2013, the LBZ replaced the LMR (Landelijke Medische Registratie).

Rapportnummer
R-2017-18
Pagina's
56 + 16
ISSN
2772-9222
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.