Ernstig verkeersgewonden 2021

Schatting van het aantal ernstig verkeersgewonden in 2021
Auteur(s)
Bos, N.M.; Bijleveld, F.D.; Decae, R.J.; Aarts, L.T.
Jaar

Het aantal ernstig verkeersgewonden is een belangrijke indicator voor de verkeersonveiligheid. Een ernstig verkeersgewonde wordt in Nederland na 2020 als volgt gedefinieerd:

Een ernstig verkeersgewonde is een slachtoffer dat als gevolg van een verkeersongeval is opgenomen in een ziekenhuis met een letselernst uitgedrukt in MAIS[1] van ten minste 3, en dat bovendien niet binnen 30 dagen overleden is aan de gevolgen van het ongeval.

Nederland was in 2010 een van de eerste landen die een medische definitie voor ernstig gewonde verkeersslachtoffers invoerde. Later is ook binnen de EU de definitie van een ernstig verkeersgewonde gebaseerd op de MAIS-score. Tot en met 2020 was de Nederlandse definitie nog gebaseerd op MAIS2+, terwijl de EU-definitie uitgaat van wat medisch gezien als ‘ernstig gewond’ wordt aangeduid, namelijk minimaal MAIS3. Na het aflopen van de nationale verkeersveiligheidsdoelstellingen voor 2020, en in aansluiting op internationale doelstellingen op basis van MAIS3+, gaan we in Nederland nu ook uit van MAIS3+.

Om zowel aansluiting te geven met de oude definitie op basis van MAIS2+ als met ernstig verkeersgewonden volgens de huidige definitie, presenteren we in dit rapport zowel de gegevens over de ernstig verkeersgewonden (MAIS3+) als de matig ernstig verkeersgewonden (MAIS2).

Een andere reden om ook de matig ernstig verkeersgewonden nog op te nemen in de rapportage over ernstig gewonden in het verkeer, is dat deze groep relatief groot is ten opzichte van de ernstig verkeersgewonden (ongeveer twee keer zo groot). Bovendien heeft een aanzienlijk deel van deze groep als gevolg van dat letsel langdurige of blijvende beperkingen, wat leidt tot een groot aandeel in de letsellast van verkeersongevallen. Daarom monitoren we naast gegevens over de ernstig verkeersgewonden ook de ontwikkelingen binnen het aantal matig ernstig verkeersgewonden.

Aantal ernstig verkeersgewonden na 2020 ook in 2021 lager dan trend

In Nederland is geen register voorhanden waarin alle ernstig verkeersgewonden zijn geregistreerd. Daarom bepaalt SWOV jaarlijks het aantal ernstig verkeersgewonden door de gegevens uit twee databronnen met elkaar te vergelijken: het Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland (BRON, gebaseerd op de politieregistratie) en de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ, ‘de ziekenhuisregistratie’). Met deze methode kan informatie over letselernst uit de ziekenhuisregistratie gecombineerd worden met ongevalskenmerken uit BRON. Bovendien komen zo ook slachtoffers aan het licht die in de ene registratie ontbreken maar wel in de andere blijken voor te komen.

Op basis van deze methode komt SWOV tot de volgende conclusie: in 2021 vielen er naar schatting 6.800 ernstig verkeersgewonden en 15.900 matig ernstig verkeersgewonden. Hiermee is het aantal ernstig verkeersgewonden in 2021 vergelijkbaar met het aantal in 2020; het aantal matig ernstig verkeersgewonden lag in 2021 iets hoger dan in 2020. Deze aantallen liggen echter nog onder de verwachte waarden op basis van de trend tot en met 2019.

Methode in meer detail

De methode om het aantal ernstig en matig ernstig verkeersgewonden te bepalen, bestaat uit het koppelen van slachtoffers zoals geregistreerd in BRON en patiënten zoals geregistreerd in de LBZ. Dit gebeurt op basis van een aantal overeenkomstige of samenhangende kenmerken.

Uit de gekoppelde registraties van slachtoffers worden alleen die met letselernst MAIS2 of hoger geselecteerd. De registraties van slachtoffers die binnen 30 dagen zijn overleden, worden daaruit verwijderd. Na de koppeling vinden er nog diverse correcties plaats: een correctie voor de incompleetheid van de LBZ en voor ongevallen die niet op de openbare weg plaatsvonden, en een correctie voor onderregistratie in BRON en voor misclassificaties van patiënten in de LBZ. Op dit laatste wordt een berekening van de statistische marge uitgevoerd.

Ook dit jaar zijn de LBZ-gegevens van het afgelopen jaar weer aan het CBS geleverd en is – vanwege de privacywetgeving – vrijwel het hele onderzoek uitgevoerd in de beveiligde omgeving van het CBS. De bij het CBS beschikbare tijdreeks omvat de jaren 2014-2021. Derhalve beperkt de tijdreeks van verkeersgewonden zich in dit rapport tot deze jaren. De vaststellingsmethode van het aantal ernstig verkeersgewonden is niet gewijzigd. Wel is een van de correctiefactoren aangepast om beter rekening te kunnen houden met het ontbreken van dagopnamen in de LBZ. Deze aanpassing is doorgevoerd vanaf 2014 en heeft vrijwel uitsluitend effect op het aantal slachtoffers met MAIS2.

Kwaliteit van BRON nog niet voldoende voor onderverdelingen

De schatting van het aantal ernstig en matig ernstig verkeersgewonden is na 2009 minder nauwkeurig geworden dan in de jaren daarvoor. Dat heeft twee oorzaken. Ten eerste ging de registratie van slachtoffers in BRON vanaf medio 2009 achteruit door een wijziging in de wijze van registreren. Er wordt nog steeds gewerkt aan verbeteringen om BRON completer te krijgen, met name door verbeteringen van de politieregistratie. Vooral het aantal registraties is hierdoor toegenomen; de kwaliteit van de registraties – in termen van beschikbare kenmerken per ongeval en slachtoffer – is echter nog steeds niet voldoende verbeterd om meer gedetailleerde uitspraken te kunnen doen over kenmerken van ernstig en matig ernstig verkeersgewonden.

Ten tweede was tot 2015 ook de LBZ incompleter. Alle ziekenhuizen zijn in de periode 2011-2014 overgegaan op de nieuwe versie van het letselcoderingssysteem: van de International Classification of Diseases versie 9 (ICD9-cm) naar versie 10 (ICD10). De LBZ is sindsdien steeds completer geworden, en sinds 2016 zijn alle klinische opnamen en langdurige observaties compleet. De laatste jaren is de compleetheid van dagopnamen echter afgenomen, tegenover een toename van het aantal dagopnamen. Met ingang van dit jaar passen we daarvoor een correctie toe die met terugwerkende kracht vanaf 2014 leidt tot iets hogere aantallen matig ernstig verkeersgewonden.

Nadere kenmerken van verkeersgewonden op basis van de LBZ

Doordat de kwaliteit van BRON onvoldoende is, kunnen we geen betrouwbare uitspraken doen over uitsplitsingen van aantallen ernstig verkeersgewonden naar bepaalde kenmerken zoals vervoerswijze en tegenpartij, regio et cetera. Een globale beschrijving van kenmerken (vervoerswijze, leeftijd, geslacht, regio, maand en letselernst) gebeurt noodgedwongen op basis van de kenmerken in de LBZ, die het meest compleet is voor ernstig verkeersgewonden, maar minder details bevat dan BRON.

Aanbevelingen

We bevelen aan om de registratie te verbeteren in kwantiteit en in de kwaliteit van de gegevens. Voor BRON betekent dit dat er betrouwbare informatie beschikbaar moet komen over de aard en toedracht van het ongeval. Voor een betere koppelkwaliteit is informatie over het ziekenhuis en eventuele opname belangrijk. Unieke onderscheidbaarheid van slachtoffers zou de koppeling verder kunnen verbeteren, bijvoorbeeld via een (geanonimiseerd) uniek persoonsnummer.

Voor wat betreft de ziekenhuisgegevens (de LBZ) is het belangrijk dat ziekenhuizen ook in de toekomst de externe oorzaak van het letsel en het letsel zelf blijven registreren, ook van dagopnamen, om zo verkeersslachtoffers te kunnen blijven selecteren en hun letselernst te beoordelen.

Verbeteringen zijn in de toekomst ook mogelijk door de BRON-LBZ-koppeling aan te vullen met ambulancegegevens. Dat zou de onzekerheden in de koppeling voor een belangrijk deel kunnen wegnemen. Bovendien zou er met ambulancegegevens meer informatie beschikbaar komen over de locaties waar verkeersslachtoffers ernstige verwondingen oplopen. Dergelijke informatie kan uiteindelijk bijdragen aan een betere bewustwording van de grootte en aard van het probleem (ongevallen staan dan weer beter ‘op de kaart’) en daarnaast betere aanknopingspunten bieden voor effectief beleid om het aantal ernstig verkeersgewonden te laten dalen.


[1] AIS staat voor Abbreviated Injury Scale. De waarde van een letsel op deze schaal representeert de ernst van het letsel. De waarde van de Maximum AIS (MAIS) representeert het ernstigste letsel bij een slachtoffer. De MAIS loopt van 1 (licht letsel) tot 6 (maximaal). De AIS is opgesteld door de Association for the Advancement of Automotive Medicine (AAAM) en wordt door de EU aanbevolen als indicator van letselernst in verkeersongevallen.

Serious road injuries 2021; Estimate of the number of serious road injuries in 2021

The number of serious road injuries is an important road safety indicator. Since 2021, a serious road injury has been defined as follows:

A serious road injury is a road crash casualty who was admitted to hospital and whose injuries have a MAIS[2] score of at least 3 while not resulting in death within 30 days.

In 2010, the Netherlands was one of the first countries to introduce such a medical definition of serious road injuries. Later, the EU also based its definition of a serious road injury on the MAIS score. Up to 2021, the Dutch definition was still based on MAIS2+, whereas the EU definition was and is based on the medical designation of ‘serious injury’ with a minimum injury score of MAIS3. When the Dutch national road safety targets for 2020 expired, the Netherlands also adopted the MAIS3+ definition, in line with the international targets.

To provide a link to both the old Dutch definition and to the current international definition, this report presents data on both moderate road injuries (MAIS2) and serious road injuries (MAIS3+)

Another reason to include moderate road injuries in this report on serious road injuries, is that this group is relatively large compared to the serious road injury group (about twice as large). Moreover, for a considerable part of this group, their injuries have led to long-term or chronic impairments, which account for a large share of the injury burden of road crashes. In addition to developments in the number of serious road injuries, we therefore also monitor developments in the number of moderate road injuries.

The number of serious road injuries in 2021 – as in 2020 - once again compares favourably to the trend

In the Netherlands, no register is available in which all serious road injuries are recorded. Therefore, SWOV annually determines the number of serious road injuries by comparing data from two data sources: the database of police-registered crashes in the Netherlands (BRON) and the national hospital discharge database (LBZ). With this method, information about injury severity originating from the hospital database may be combined with the crash characteristics originating from the police database. This also brings to light the casualties that are missing in one database but are present in the other.

Based on this method, SWOV concludes: in 2021, 6,800 road users are estimated to have been seriously injured, and 15,900 to have been moderately injured. Thus, the 2021 number of serious road injuries is similar to the 2020 number, while the number of moderate road injuries is somewhat higher in 2021 than in 2020. However, these numbers are still lower than was to be expected on the basis of the trend up to the end of 2019.

Method in more detail

The method to determine the number of serious road injuries consists of linking the data of the casualties registered in the police database and the patients registered in the hospital discharge database. This is done by comparing a number of corresponding or related data in both registers.

From the combined casualty registrations, only those casualties are selected that have an injury severity of MAIS2 or higher. The casualties that died within 30 days after the crash are then removed. After linking the police and hospital registrations, several corrections take place:

  • a correction for incompleteness of LBZ;
  • a correction for crashes that did not occur on public roads according to LBZ;
  • a correction for underreporting in the police registration BRON and misclassification of patients in LBZ. For this step, the statistical margin is calculated.

This year, last year’s LBZ data were again sent to Statistics Netherlands (CBS), and - because of privacy legislation – almost the entire SWOV research was carried out in the secure environment of Statistics Netherlands. The time series available at Statistics Netherlands encompasses the time period 2014-2021. Therefore, the time series of road injuries in this report is limited to these years.

The method to determine the number of serious road injuries was not altered. However, one of the correction factors was adjusted to take better account of missing day care admissions in LBZ. This adjustment has been made since 2014 and almost exclusively affects the number of MAIS2 casualties.

Quality of police registration (BRON) still insufficient for stratification

Since 2009, the estimate of the number of serious road injuries has become less accurate for two reasons. First of all, the registration of casualties in BRON has deteriorated from mid-2009 onwards, due to a change in registration method. Improvements are still underway to make BRON more complete, particularly by improving registration by police. This primarily increased the number of registrations; the quality in terms of available characteristics per crash and casualty has still not improved enough to allow for more detailed statements about serious and moderate injury characteristics.

Second, until 2015, the hospital registration LBZ was rather incomplete as well. In the 2011-2014 period, all hospitals switched to the new version of the injury coding system: from the International Classification of Diseases, version 9 (ICD9-cm) to version 10 (ICD10). Since then, the hospital registration LBZ has become more and more complete, and since 2016 all clinical hospitalisations and extended observations have been complete. However, in the last years, the completeness of day care admissions has decreased, against an increase of the number of day care admissions. As of this year, we therefore correct the figures, which, from 2014 retroactively, result in somewhat higher numbers of moderate road injuries.

Further characteristics of road injuries based on hospital registration LBZ

Since the quality of BRON data has still not sufficiently improved, once again not enough reliable statements can be made about breakdowns of serious injury numbers by characteristics such as transport mode, crash opponent, region etcetera. Characteristics (mode of transport, age, gender, region, month and injury severity) are roughly and of necessity described on the basis of characteristics registered in LBZ, which is more complete with respect to serious road injuries, but contains fewer details than police registration BRON.

Recommendations

We recommend improving data quantity and quality. For BRON, this implies that reliable data should become available about the type, manoeuvre and cause of the crash. For improving the quality of data linking, information about the hospital and possible hospitalisation is important. Unique distinctness of casualties could improve data linking, for example by a (depersonalised) unique identity number.

With respect to hospital discharge data (LBZ), it is important that hospitals will continue to register external causes of injuries and the injuries themselves, including those of day care admissions, in order to be able to keep selecting road casualties and assessing their injury severity.

Future improvements are possible by supplementing the BRON-LBZ data linking with ambulance data. That would considerably reduce uncertainties in the data linking. Moreover, the ambulance data would supply more information about the locations where road casualties sustain serious injuries. Such information may eventually contribute to more awareness of the extent and nature of the problem (crashes would be at the centre of attention again) and would provide better leverage for effective policies to reduce the number of serious road injuries.


[2] AIS is short for Abbreviated Injury Scale. The value of an injury on this scale indicates the severity of that injury. The value of the Maximum AIS (MAIS) represents the most serious injury a casualty has sustained. The MAIS ranges from van 1 (slight injury) to 6 (maximum). The AIS has been designed by the Association for the Advancement of Automotive Medicine (AAAM) and is recommended by the EU as the indicator of injury severity due to road crashes.

Rapportnummer
R-2022-11
Pagina's
97
ISSN
2772-9222
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.