Ernstig verkeersgewonden in de periode 1993-2009

Update van de cijfers
Auteur(s)
Reurings, M.C.B.; Bos, N.M.
Jaar

Eind 2010 is de SWOV op verzoek van het Directoraat-Generaal Mobiliteit gestart met het schatten van het aantal ernstig verkeersgewonden in 2008 en 2009. Het eerder in 2010 gepubliceerde aantal voor 2008 was namelijk een voorlopig aantal (Reurings, 2010). De reden hiervoor was dat het bestand 2009 van de Landelijke Medische Registratie (LMR) nog niet beschikbaar was, waardoor er geen gegevens waren van de ernstig verkeersgewonden die in 2008 vanwege een ongeval in het ziekenhuis waren opgenomen, maar pas in 2009 daaruit ontslagen zijn. Om een soortgelijke reden (het LMR-bestand van 2010 is nog niet beschikbaar) is het geschatte aantal voor 2009 in dit rapport ook slechts een voorlopig cijfer.

Volgens de methode die de SWOV eerder al heeft ontwikkeld, is het aantal ernstig verkeersgewonden geschat op 17.610 in 2008 en 18.580 in 2009.

We hebben er in dit rapport voor gekozen om niet alleen deze twee aantallen te publiceren, maar ook de tijdreeksen van het aantal ernstig verkeersgewonden in de periode 1993-2009 op te nemen. In eerdere publicaties werden deze aantallen namelijk per opnamejaar gegeven, terwijl het consistenter is om de aantallen per ongevalsjaar te publiceren. Dit gebeurt immers ook voor verkeersdoden. Op verzoek van de Dienst Verkeer en Scheepvaart zijn deze aantallen ook in dit rapport gepresenteerd met een onderverdeling naar verschillende variabelen. Al deze gegevens zijn binnenkort ook beschikbaar via de website van de SWOV.

De verschillende tijdreeksen geven een beeld van de ontwikkelingen in de periode 1993-2009. In dit rapport is nog niet geprobeerd om deze ontwikkelingen te verklaren. Een aantal van deze ontwikkelingen wordt in het onderzoeksprogramma 2011 van de SWOV onderzocht.

Serious road injuries in the period 1993-2009; Data update

Late 2010, the Directorate-General for Mobility asked SWOV to make an estimate of the number of serious road injuries in 2008 and 2009. The 2008 figure that had already been published in 2010 was a temporary number (Reurings, 2010). The reason for this is that the National Medical Registration (LMR) for the year 2009 was not yet available; therefore there was no data about the serious road injuries who were admitted to a hospital in 2008, but were not discharged until 2009. For the same reason (the LMR data for 2010 is not available yet) the estimated number for 2009 in this report is also temporary.

According to the method that SWOV developed earlier, the number of serious road injuries is estimated to be 17,610 in 2008 and 18,580 in 2009.

Instead of publishing these two numbers only, we have chosen to also include the time series of the number of serious road injuries for the period 1993-2009 in this report. In earlier publications these numbers were given per year of hospital admission, whereas it is more consistent to publish the number per year of crash, as is done for road fatalities. At the request of the Centre for Transport and Navigation the numbers are also subdivided in categories for several variables. All this information will shortly be available on the SWOV website.

The time series of the number of serious road injuries show the developments in the period 1993-2009. In this report no attempt was made to explain these developments. Some of these developments will be studied in the SWOV research programme for 2011.

Rapportnummer
R-2011-5
Pagina's
46 + 15
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.