Ernstig verkeersgewonden in motorvoertuigongevallen op rijkswegen in 2010

Beschrijving en uitkomst van de schattingsprocedure
Auteur(s)
Reurings; M.C.B.
Jaar
Eind 2011 heeft de SWOV het aantal ernstig verkeersgewonden in 2010 voorlopig geschat op 19.200. In eerdere jaren was het mogelijk om het aantal ernstig verkeersgewonden te bepalen voor allerlei variabelen, zoals regio, vervoerswijze en wegbeheerder, maar wegens problemen met BRON was dit voor 2010 niet meer mogelijk. Voor het opstellen van de jaarlijkse rapportage Veilig over Rijkswegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is het echter wenselijk om te beschikken over een reeks met het aantal ernstig verkeersgewonden op rijkswegen in de periode 1994-2010. Het jaar 2010 is belangrijk, omdat er voor dat jaar een doelstelling is geformuleerd en het ministerie graag wil nagaan of deze doelstelling gehaald is. Daarom heeft de SWOV op verzoek van het ministerie toch een schatting gegeven van het aantal ernstig verkeersgewonden, waarbij alleen ernstig verkeersgewonden beschouwd worden die een motorvoertuigongeval hebben gehad. Gezien de minimale registratie van niet-motorvoertuigongevallen in BRON is het beter om deze ongevallen geheel buiten beschouwing te laten. Voor dit rapport is dat nauwelijks een nadeel, aangezien er op rijkswegen voornamelijk motorvoertuigongevallen plaatsvinden. Om de gewenste schatting voor 2010 te verkrijgen, is de methode die in voorgaande jaren gebruikt werd om het aantal ernstig verkeersgewonden te bepalen, vereenvoudigd door, zoals gezegd, alleen ernstig verkeersgewonden in motorvoertuigongevallen in het schattingsproces mee te nemen. Zo is een reeks bepaald voor het aantal ernstig verkeersgewonden in motorvoertuigongevallen op rijkswegen in de jaren 1994-2010. Deze reeks, bepaald met de vereenvoudigde methode, is vervolgens tot en met het jaar 2009 vergeleken met de reeds bestaande reeks voor die periode. Op basis daarvan is het cijfer voor 2010 aangepast zodat er een consistente reeks 1994-2010 blijft bestaan. De gehele procedure heeft geleid tot een geschat aantal van 820 ernstig verkeersgewonden die in 2010 in een motorvoertuigongeval op een rijksweg zijn gevallen. Aangezien de directe aanleiding van dit rapport de teruggelopen registratie van verkeersongevallen in BRON was, wordt aanbevolen om deze registratie te verbeteren. Niet alleen moet ernaar gestreefd worden om in ieder geval alle ernstige ongevallen (met ten minste een verkeersdode of ernstig verkeersgewonde) in BRON te registreren, maar ook om kenmerken van deze ongevallen te registreren die voor verkeersveiligheidsonderzoekers en beleidmakers van belang zijn. Dit laatste zou bijvoorbeeld bereikt kunnen worden door de zogeheten registratieset weer in te voeren. Met dit formulier werd tot en met 2009 uitgebreide informatie over ongevallen vastgelegd. Overigens bestaat het vermoeden dat de registratie in BRON van verkeersongevallen op rijkswegen weleens beter zou kunnen zijn dan van verkeersongevallen op wegen in het beheer van andere partijen. Het verdient aanbeveling om na te gaan in hoeverre dit vermoeden terecht is.
Serious road injuries in crashes involving motor vehicles on roads managed by the national road authority in 2010; Description of the estimation procedure and its findings Late 2011, SWOV made a preliminary estimation of the number of serious road injuries in 2010, and estimated their number to be approximately 19.200. In previous years it had been possible to determine the number of serious road injuries for different variables, e.g. region, transport mode and road authority, but due to problems with the data system BRON this was no longer possible for 2010. However, for drawing up the Ministry of Infrastructure and the Environment’s annual report Travelling safely on national roads it is desirable to have data series available about the number of serious road injuries on national roads in the period 1994-2010. The year 2010 is important because a target had been formulated for that year and the Ministry would like to know whether this target has been achieved. At the request of the Ministry SWOV therefore made an estimation of the number of serious road injuries, more specifically only those serious road injuries who had been involved in motor vehicle crashes. As the registration of non-motor vehicle crashes in BRON is minimal, these crashes are best left out of consideration entirely. For the present report this is hardly a drawback, as crashes on national roads are mainly motor vehicle crashes. In order to obtain the desirable estimation for 2010, the method that was used in previous years to determine the number of serious road injuries was simplified by, as was mentioned above, including only serious road injuries in motor vehicle crashes in the estimation process. Using this method, a series has been determined for the number of serious road injuries on national roads during the years 1994-2010. This series, made with the simplified method, was then compared with the already present series for that period for the years up to and including 2009. On the basis of the result, the number for 2010 was adapted, so that there is a consistent series 1994-2010. The entire procedure resulted in an estimated number of 820 serious road injuries in motor vehicle crashes on national roads in 2010. As the immediate cause for writing this report was the declined registration of road crashes in BRON, improvement of this registration is recommended. Not only should one aim for at least registering in BRON all serious crashes with at least one fatality or serious road injury, but also for including the characteristics of these crashes that are important for road safety researchers and policy makers. The latter could, for example, be achieved by re-introducing the so-called registration set. Until 2009 this form was used to register detailed information about road crashes. It must be remarked here that the registration in BRON of crashes on national roads is suspected to be better than the registration of crashes on roads that are managed by other authorities. It is recommended to investigate to what degree this suspicion is correct.
Rapportnummer
R-2012-5
Pagina's
19
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.

- Zoek naar meer SWOV-publicaties?
- Verder zoeken in onze overige publicaties