Evaluatie discussienotitie Fietsstraten.

Auteur(s)
CROW-Fietsberaad
Jaar
Samenvatting

Eind jaren negentig van de vorige eeuw werd de Nederlandse variant van de fietsstraat “uitgevonden”. Het was een ruimte-efficiënte oplossing voor hoofdfietsroutes door verblijfsgebieden. Aanvankelijk hanteerden de ontwerpers vrij rigide ontwerpuitgangspunten. Zo werden krappe profielen aanbevolen, waarbij het voor automobilisten (vrijwel) fysiek onmogelijk is om fietsers in te halen. Daarnaast moesten rabatstroken fietsers stimuleren om meer middenop te gaan rijden. De populariteit van de fietsstraten bij wegbeheerders is sindsdien sterk gestegen. Veel wegbeheerders passen fietsstraten toe, waarbij men de oorspronkelijke ontwerpuitgangspunten gaandeweg minder strikt opvolgde. Dit is ook terug te zien in de Fietsberaadpublicatie over fietsstraten uit 2005. De variatie neemt toe. Het toepassingsgebied is eveneens opgerekt. Ook bij hogere auto-intensiteiten leggen wegbeheerders soms fietsstraten aan. De oorspronkelijke ontwerpuitgangspunten klinken echter nog steeds door in het ontwerp. In 2015 signaleerde het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu dat decentrale overheden behoefte hebben aan meer duidelijkheid over de gewenste inrichting en toepassingscriteria van fietsstraten. Wat werkt wel, wat niet? Dit was voor CROW-Fietsberaad aanleiding om samen met het ministerie een discussienotitie uit te brengen met voorlopige aanbevelingen voor de toepassing en vormgeving van fietsstraten. Vervolgens is een uitgebreid praktijkonderzoek uitgevoerd om de belangrijkste aanbevelingen te toetsen en te onderbouwen. Hiervoor zijn acht wegvakken onder de loep genomen die als fietsstraat ingericht zijn. Ter vergelijking zijn ook drie wegvakken met fietsstroken onderzocht. Niet alleen is de weginrichting in kaart gebracht, maar ook zijn met camera’s observaties gedaan, waaruit intensiteiten en ook aantal en aard van conflicten tussen weggebruikers in kaart gebracht zijn. Daarnaast is de mening van de fietser over het betreffende wegvak in kaart gebracht door middel van een enquête ter plaatse, waaruit een gemiddeld rapportcijfer als beoordeling volgt. Parallel aan het praktijkonderzoek zijn op verschillende manieren reacties uit de vakwereld verzameld (discussiebijeenkomsten, web-enquête, begeleidingscommissie). In deze publicatie wordt verslag gedaan van deze evaluatie. (Author/publisher)

Rapportnummer
Fietsberaadpublicatie 32
Bibliotheeknummer
20200531 ST [electronic version only]
Uitgave

Ede, CROW-Fietsberaad, 2019, [88] p.; CROW-Fietsberaad Publicatie ; No. 32

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.