Evaluatie verkeersveiligheidseffecten 'Bromfiets op de rijbaan' : een onderzoek naar letselongevallen met bromfietsers een jaar na de landelijke invoering.

Auteur(s)
Loon, A.A.P.M. van
Jaar
Samenvatting

Eind 1999 is de maatregel "Bromfiets op de rijbaan" landelijk ingevoerd. De invoering van deze maatregel is een onderdeel van het Startprogramma Duurzaam Veilig dat eind 1997 door de koepels van de wegbeheerders (gemeenten, provincies en waterschappen) en de minister van Verkeer en Waterstaat is bekrachtigd. Om vast te stellen of de landelijke invoering van Bromfiets op de rijbaan ook daadwerkelijk tot positieve resultaten ten aanzien van de bromfietsongevallen heeft geleid, is een evaluatieonderzoek verricht. De effecten van de invoering van Bromfiets op de Rijbaan zijn afgemeten aan de ontwikkeling van het aantal letselslachtoffers bij bromfietsongevallen. Het gaat daarbij om door de politie geregistreerde verkeersongevallen waar een bromfietser bij betrokken was. Het letselslachtoffer is in de meeste gevallen de bromfietser zelf, maar het kan ook een andere bromfietser, een snorfietser, een fietser of een voetganger zijn. Het onderzoek omvat de bebouwde kom van 19 gemeenten die tezamen een representatief beeld geven van het verkeer en de verkeersveiligheid in ons land. Daarbij werd onderscheid gemaakt naar wegen met fietspaden waar eind 1999 'bromfiets op de rijbaan' (BOR) is ingevoerd, wegen met fiets/bromfietspaden (BOF) en overige wegen. De aantallen van het jaar 1999 (vóór de invoering) zijn vergeleken met die van het jaar 2000 (na de invoering). Daarnaast is ook voor heel Nederland het totale aantal letselslachtoffers bij bromfietsongevallen onderzocht. (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20200133 ST [electronic version only]
Uitgave

Rotterdam, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, 2001, [34] p. + bijl., 8 ref.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.