EVIO-handleiding voor onderzoek naar de verkeersveiligheidseffecten van infrastructurele maatregelen

Auteur(s)
Schermers, G.
Jaar
Deze handleiding stelt een methodiek voor om het effect van infrastructurele maatregelen op verkeersveiligheid te evalueren. De handleiding is in de eerste plaats bedoeld voor provinciale wegbeheerders die actief (gaan) deelnemen aan het Effecten Veiligheid Infrastructurele maatregelen Onderzoek (EVIO)-programma van het IPO Vakberaad Verkeersveiligheid. De werkwijze die in deze handleiding wordt voorgesteld, vormt de basis voor het uitvoeren van verkeersveiligheidsonderzoek naar de effecten van de volgende infrastructurele maatregelen: - het kosteneffectieve maatregelen (KEM)-pakket (acht maatregelen); - inhaalverbod en rijrichtingscheiding; - drempels bij verkeersregelinstallaties (VRI’s); - kruispunten waarbij fietspad de zijweg kruist; - kantstrookverruwing; - (turbo)rotondes. De handleiding gaat in op de achtergrond van het EVIO-programma, beschrijft de mogelijke soorten onderzoek en bespreekt de data die nodig zijn om verkeersveiligheidseffecten te kunnen onderzoeken. Voor EVIO vindt in het ideale geval een combinatie van twee soorten onderzoek plaats: voor- en naonderzoek en vergelijkend onderzoek (met een controlegroep). Omdat ongevalsgegevens niet altijd beschikbaar zijn of er soms onvoldoende tijd is, worden in dit rapport ook alternatieve onderzoeksopzetten beschreven. Ook wordt kort aangegeven hoe gegevens vergeleken kunnen worden. Met deze handleiding wil de SWOV de praktijk aanmoedigen om verkeersveiligheidsdata in te winnen en die vervolgens zelf te analyseren of aan de SWOV aan te leveren voor analyse. De SWOV kan met dergelijke analyses en resultaten een database aanleggen met een beschrijving van verschillende soorten infrastructurele maatregelen, het doel van de maatregel, verkeerskundige en verkeersveiligheidseffecten van de maatregel, eventuele kosten en andere relevante informatie. Wegbeheerders kunnen dit bestand betrekken bij planstudies en/of maatregelen selecteren op basis van wetenschappelijk onderbouwd onderzoek.
EVIO manual for research into the road safety effects of infrastructural measures This manual proposes a method to evaluate the road safety effects of infrastructural measures. The manual is initially intended for regional road authorities who (will) actively participate in the Study of Safety Effects Infrastructural Measures (EVIO) programme of the Association of the Provinces of the Netherlands (IPO). The method that is proposed in this manual forms the basis for carrying out road safety research into the effects of the following infrastructural measures: - the cost-effective measures (KEM) package consisting of eight measures; - overtaking prohibition and separation of driving directions; - road humps at traffic signals; - intersections with a bicycle track crossing the side road; - textured shoulder (high friction surface); - (turbo) roundabouts. The manual will discuss the background of the EVIO programme, it will describe the possible research types, and will look at the data that is required to investigate the road safety effects. In the ideal case, two types or research are carried out in EVIO: a before-and-after study and a comparative study using a control group. As crash data is not always available or the available time is insufficient, this report also describes alternative types of study. In addition, this report gives a brief description of how data can be compared. SWOV wants to use this manual to encourage practitioners to acquire road safety data and to either analyse it themselves or to offer them to SWOV for analysis. SWOV can use such analyses and results to construct a database containing descriptions of different types of infrastructural measures, the purpose of each measure, its traffic and road safety effects, possible costs and other relevant information. Road authorities can access the database for use in planning studies and/or to select measures on the basis of scientific research.
Rapportnummer
D-2010-6
Pagina's
20 + 5
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.