Handboek verkeersveiligheid.

Auteur(s)
-
Jaar
Samenvatting

Het boek is opgebouwd uit drie delen. Het eerste deel heeft als doel grip op het onderwerp verkeersveiligheid te krijgen. Tot dit deel behoren de hoofdstukken Theorie; Trends en ontwikkelingen; Beleid; Dataverzameling en data-analyse; en Onderzoek in de praktijk. Het tweede deel richt zich op de maatregelen die kunnen worden genomen. Centraal hierbij staan de drie E’s en de drie P’s. Engineering, Education en Enforcement vormen het klassieke trio instrumenten van de verkeersgedragsbeïnvloeding. Push, Pull and Persuasion zijn de drie manieren om de instrumenten in te zetten. Deel twee bestaat uit de hoofdstukken: Ruimtelijke ordening en omgeving; Infrastructuur; Veiligheid van voertuigen; Verkeerseducatie; en Verkeershandhaving. Het derde deel geeft een beeld van de problemen in de praktijk en hoe deze kunnen worden aangepakt. De onderwerpen uit de vorige twee delen komen hier samen in geïntegreerde benaderingen van verkeers(on)veiligheid. Duidelijk wordt dat alles met alles te maken heeft. Deel drie bestaat uit de hoofdstukken: Risicoverhogend verkeersgedrag; Specifieke groepen verkeersdeelnemers; en Praktijkvoorbeelden. (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

3 + 6 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20081167 ST [electronic version only]
Uitgave

Ede, C.R.O.W kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, 2008, 548 p., ref.; Verkeerstechniek, Publicatie ; No. 261 - ISBN 978-90-6628-524-8

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.