Herinrichting Mr. P.J. Troelstrastraat, Dennenbosweg en Sloetsweg te Hengelo

Onafhankelijke beoordeling
Auteur(s)
Schermers, Ing. G.
Jaar
De geplande vervanging van het riool onder de Mr. P.J. Troelstrastraat, Dennenbosweg en een deel van de Sloetsweg, biedt de gemeente Hengelo de mogelijkheid om tegelijkertijd ook de inrichting van deze wegen te verbeteren. Dit heeft geleid tot een (concept)ontwerp met als voorkeursoplossing een dwarsprofiel met vrijliggende fietspaden en parkeervakken voor langsparkeren. Een aantal bewoners heeft kenbaar gemaakt tegen deze oplossing te zijn en, veelal om redenen van verkeersveiligheid, en aanliggende fietsstroken te prefereren boven vrijliggende fietspaden. Gezien deze meningsverschillen is de SWOV gevraagd om de verkeersveiligheidseffecten van de voorgestelde herinrichting van de drie wegen te beoordelen en hierover een uitspraak te doen. Uit de beoordeling wordt geconcludeerd dat de huidige inrichting van het traject Mr. P.J. Troelstrastraat, de Dennenbosweg en de Sloetsweg niet voldoet aan de eisen van Duurzaam Veilig. De voorgestelde herinrichting van het traject Mr. P.J. Troelstrastraat, Dennenbosweg en Sloetsweg is vanuit een verkeersveiligheidsoogpunt een verbetering van de huidige situatie. Gezien de beperkte ruimte, de aanwezigheid van vele uitritten, en de keuze voor langsparkeren, lijkt het voorgestelde ontwerp de veiligste keuze.
Redesigning the Mr. P.J. Troelstrastraat, Dennenbosweg and Sloetsweg in the town of Hengelo; Independent assessment The planned replacement of the sewer in the three connected streets called Mr. P.J. Troelstrastraat, Dennenbosweg and part of the Sloetsweg also provides the municipality of Hengelo the opportunity to simultaneously improve the layout of these streets. This has lead to a draft design with the preferred solution having a cross section with separate bicycle lanes, and parallel parking alongside the carriageway. A number of residents opposed to the proposed solution, preferring the existing adjoining bicycle lanes to the separate bicycle lanes. Because of this difference of opinion, SWOV was requested to evaluate the road safety implications of the proposed redesign and to formulate conclusions in this regard. The conclusion drawn from the assessment is that the current layout of these streets does not meet the requirements of Sustainable Safety. The proposed redesign of the Mr. P.J. Troelstrastraat, Dennenbosweg and Sloetsweg road stretch improves the safety of the current situation. Keeping in mind the limited space, the many exit roads, and the decision for parallel parking, the proposed design is the preferred alternative.
Rapportnummer
R-2007-3
Pagina's
22 + 1
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.