Het Interpolis Auto Experiment

Samenvatting onderzoeksresultaten
Auteur(s)
Groot-Mesken, J. de; Vlakveld, W.P.
Jaar

Interpolis heeft SWOV gevraagd het effect van drie trainingen te onderzoeken die zijn gericht op de verkeersveiligheid van jonge automobilisten. Deze trainingen hadden ongeveer dezelfde leerdoelen maar gebruikten verschillende leermiddelen. Het waren de bestaande rijvaardigheidstraining TRIALS en twee door Interpolis ontwikkelde virtuele trainingen met een iPad en een Oculus Rift. Met behulp van vragenlijsten en een gevaarherkenningstest is het effect van de trainingen bepaald. TRIALS en de virtuele training op de iPad bleken een gunstig effect te hebben op twee aspecten die samenhangen met de ongevalsbetrokkenheid in de onderzoeksgroep. Ook bleek TRIALS een gunstig effect te hebben op zelfgerapporteerd risicogedrag. Daarnaast liet TRIALS een aantal andere effecten zien. Een enkele daarvan is mogelijk ongunstig voor de verkeersveiligheid en biedt mogelijkheden om TRIALS te optimaliseren. Hieronder worden de achtergrond van het onderzoek en de resultaten samengevat. Jongeren hebben een relatief hoog ongevalsrisico Jonge beginnende automobilisten hebben een sterk verhoogd ongevalsrisico vergeleken met meer ervaren automobilisten. Automobilisten in de leeftijd van 18 t/m 24 jaar vormen slechts 8% van de rijbewijsbezitters, maar zijn als bestuurder betrokken bij 23% van de ongevallen. Er zijn twee redenen aan te wijzen voor dit hoge ongevalsrisico. Ten eerste speelt het gebrek aan rijervaring een rol. Ten tweede zijn bepaalde gebieden in de hersenen - met name gebieden die te maken hebben met zelfinschatting en impulscontrole - nog niet volledig uitontwikkeld. Daardoor nemen jongeren soms risico’s die, zeker in combinatie met hun beperkte rijervaring, niet verantwoord zijn. Interpolis onderzoekt mogelijkheden om rijvaardigheid te verbeteren Door het verhoogde ongevalsrisico betalen jongeren een hogere premie voor hun autoverzekering, soms wel vijf keer zo veel als een ervaren automobilist. Interpolis wilde graag onderzoeken of het mogelijk is om het schadegedrag van deze groep terug te dringen door middel van specifiek op jongeren gerichte trainingen. Als dat zo is, kan mogelijk een korting op de premie worden aangeboden. Drie soorten trainingen zijn in dit onderzoek onder de loep genomen: 1. een rijvaardigheidstraining op een oefenterrein (TRIALS); 2. een virtuele rijvaardigheidstraining met een Oculus Rift; 3. een virtuele rijvaardigheidstraining met een iPad. Onderzocht is of mensen na het volgen van deze trainingen verbeterden op verschillende aspecten die samenhangen met ongevalsbetrokkenheid. Uitgebreid onderzoek onder jongeren van 18 t/m 24 Het onderzoek was gericht op jongeren van 18 t/m 24 jaar in bezit van rijbewijs B. Deelnemers die via verschillende kanalen waren geworven konden zich online inschrijven. Nadat zij zich hadden ingeschreven ontvingen zij de eerste onlinevragenlijst. Daarna werden deelnemers willekeurig ingedeeld in vier groepen: de TRIALS-groep, de Oculus Rift-groep, de iPad-groep en de controlegroep. De controlegroep deed niet mee aan een training maar vulde wel alle vragenlijsten in. Op 11 en 12 juli 2015 vond het Interpolis Auto Experiment plaats. TRIALS vond plaats op het terrein van de Brabanthallen in Den Bosch. De twee virtuele varianten vonden plaats bij Interpolis in Tilburg. Direct na de training vulden alle deelnemers een tweede onlinevragenlijst in. De deelnemers aan de controlegroep ontvingen in hetzelfde weekend ook de tweede onlinevragenlijst. Een aantal deelnemers (121) in de drie trainingsgroepen werd gevraagd om ook een gevaarherkenningstoets te doen. Drie weken na het Interpolis Auto Experiment ontvingen alle deelnemers de laatste vragenlijst. Alleen de gegevens van jongeren die alle drie de vragenlijsten hadden ingevuld (345) zijn gebruikt voor de analyse. Verschillende aspecten die samenhangen met ongevalsbetrokkenheid onderzocht De variabelen die zijn onderzocht hangen samen met zelfgerapporteerde ongevalsbetrokkenheid en zijn door training beïnvloedbaar, zo blijkt uit eerder onderzoek. Deze zijn: - kennis: het aantal goede antwoorden op een kennistest; - zelfvertrouwen: de mate waarin men zich veilig voelt in het verkeer en de eigen rijvaardigheid positief inschat; - zelfinschatting: de mate waarin men zich sterk acht in specifieke verkeerstaken: technische rijvaardigheid en het mijden van risico’s; - Locus of Control: de mate waarin men denkt dat het eigen gedrag invloed heeft op het ontstaan van ongevallen; - risicoperceptie: de mate waarin men een aantal gedragingen gevaarlijk vindt; - risicogedrag: de frequentie waarmee men een aantal gedragingen vertoont; - gevaarherkenning: de mate waarin men relevante gevaren kan detecteren op filmbeelden. Ook is na de trainingen gevraagd naar de intentie om zich veiliger te gaan gedragen, de mate waarin men denkt bepaalde dingen geleerd te hebben tijdens de training, en de mate waarin men denkt in het echte verkeer nu ook bepaalde acties te kunnen uitvoeren. Interne Locus of Control en risicoperceptie hangen samen met ongevalsbetrokkenheid Uit dit onderzoek blijkt dat interne Locus of Control en risicoperceptie samenhangen met de zelfgerapporteerde ongevalsbetrokkenheid in de onderzoeksgroep. Deelnemers die aangeven betrokken te zijn geweest bij een ongeval blijken minder sterk te geloven dat hun eigen gedrag van invloed is op het ontstaan van verkeersongevallen. Ook zijn ongevalsbetrokkenen minder sterk van mening dat bepaalde gedragingen in het verkeer (zoals te snel rijden of te weinig afstand houden) gevaarlijk zijn. Voor de beoordeling van de trainingen kijken we dus vooral naar veranderingen in deze twee variabelen. TRIALS en iPad-training vergroten het besef van risico’s Voor deelnemers aan de trainingen geldt na deelname - ten opzichte van daarvoor - het volgende: - Zowel deelnemers aan TRIALS als de deelnemers aan de iPad-training hebben een hogere score op de twee aspecten die in de onderzoeksgroep samenhangen met ongevalsbetrokkenheid (Locus of Control en risicoperceptie). Ze zien de oorzaken van verkeersongevallen sterker als iets dat door de bestuurder zelf kan worden beïnvloed en minder als iets dat afhankelijk is van toeval. Dit is een gunstig verkeersveiligheidseffect. Bovendien schatten ze diverse gedragingen als gevaarlijker in. Ook dit is een gunstig verkeersveiligheidseffect. - TRIALS-deelnemers rapporteren drie weken na de training iets minder vaak gevaarlijke gedragingen dan voor de training. - TRIALS-deelnemers hebben een hogere score op een kennistest. We kennen de verkeersveiligheidseffecten hiervan niet, maar kennis wordt wel verondersteld voorwaardelijk te zijn om bepaald gedrag wel of niet uit te kunnen of willen voeren. - De deelnemers aan de Oculus Rift-training hebben na de training minder zelfvertrouwen dan daarvoor, hetgeen een gunstig verkeersveiligheidseffect is: een te groot zelfvertrouwen wordt in verband gebracht met ongevalsbetrokkenheid. - TRIALS-deelnemers schatten hun eigen technische rijvaardigheid én hun eigen vaardigheid in het mijden van risico’s als sterker in. Uit onderzoek is gebleken dat een sterk vertrouwen in de eigen technische rijvaardigheid samenhangt met een hoger ongevalsrisico. Hetzelfde onderzoek concludeert echter ook dat een sterk vertrouwen in het vermogen om risico’s te mijden hiervoor kan compenseren. Deelnemers aan TRIALS zijn enthousiast en durven meer Deelnemers geven aan veel geleerd te hebben. In de TRIALS-groep geeft 86% aan dat men zich meer bewust is geworden van gevaren in het verkeer; in de twee virtuele trainingsgroepen is dit 25%. Tevens zegt het merendeel in de TRIALS-groep voortaan voorzichtiger te gaan rijden (77%). Deelnemers in de TRIALS-groep zeggen geleerd te hebben wat te doen in gevaarlijke situaties (94%), en geven aan voortaan óók de weg op te durven als de omstandigheden ongunstig zijn (80%). Het vertrouwen in het eigen kunnen is dus toegenomen. Dit kan echter ook ongewenst zijn. Als men door het toegenomen vertrouwen meer risico’s gaat nemen terwijl de vaardigheden door deze korte training nog niet substantieel verbeterd zijn, is het mogelijk dat er juist meer schades ontstaan in plaats van minder. Uit onderzoek blijkt dat het beter is om jongeren aan te leren dat ze in ongunstige omstandigheden juist weinig controle hebben. Dan zullen ze eerder geneigd zijn om dit soort situaties te voorkomen, bijvoorbeeld door de snelheid te matigen of door überhaupt niet de weg op te gaan. Dit kan opgenomen worden in een aangepaste training (zie de aanbevelingen op de volgende pagina). SWOV adviseert monitoring van schade en optimalisatie van training Op basis van de resultaten doet SWOV de volgende aanbevelingen: - TRIALS is beter in staat om aspecten die samenhangen met ongevalsbetrokkenheid te beïnvloeden dan de twee onderzochte virtuele trainingen. Er zijn echter ook effecten op het gevoel van vertrouwen in ongunstige situaties en de inschatting van de eigen technische rijvaardigheid. Dit brengt mogelijk risico’s met zich mee. SWOV beveelt aan de schadegeschiedenis van deelnemers aan TRIALS te monitoren zodat goed kan worden vastgesteld of zij daadwerkelijk minder schades veroorzaken. - Mocht Interpolis besluiten om deelname aan TRIALS actief te stimuleren, dan is het aan te bevelen om het programma te optimaliseren. Met name die programma-onderdelen die gaan over voertuigbeheersing, zoals oefenen met uitwijken en het maken van een noodstop, zouden gericht moeten zijn op het ervaren van een gebrek aan controle en niet op het aanleren van vaardigheden. Dit zou ervoor moeten zorgen dat de jongeren - met hun nog beperkte vaardigheden - juist minder risico nemen, zeker in gevaarlijke omstandigheden. - Het is aan te bevelen om de rijvaardigheidstraining aan te vullen met een training in gevaarherkenning (eventueel als onderdeel van een iPad-game). Uit onderzoek is gebleken dat bij veel ongevallen jonge bestuurders verrast werden door de situatie. Ze hadden de ander niet zien aankomen of hadden niet verwacht dat bijvoorbeeld die fietser zou kunnen oversteken. In geen van de drie trainingen die zijn geëvalueerd, leren deelnemers te anticiperen op andere verkeersdeelnemers. Dit gebeurt wel in een gevaarherkenningstraining. Uit onderzoek is gebleken dat door dergelijke trainingen het kijkgedrag duidelijk verbetert. Door een gevaarherkenningstraining in een rijvaardigheidsprogramma op te nemen, is mogelijk winst te behalen. - Uit het onderzoek is gebleken dat ook de virtuele trainingen effecten laten zien, maar dat deze relatief klein zijn en snel wegebben. Het is aan te bevelen om nader onderzoek te doen naar mogelijkheden om deze effecten te versterken en te bestendigen.

Interpolis Car Experiment: research findings summarized The Dutch insurance company Interpolis asked SWOV to investigate the effect of three training courses that focus on the road safety of young drivers. These training courses had similar learning goals, but used different didactic tools. The training courses were the existing training of driving skills called TRIALS and two virtual trainings that had been developed by Interpolis, one using an iPad and the other using an Oculus Rift. The effects of the trainings were determined using questionnaires and a hazard perception test. TRIALS and the virtual iPad training were found to have a positive effect on two aspects associated with crash involvement in the research group. Furthermore, TRIALS was found to have a positive effect on self-reported risk behaviour. TRIALS also had some other effects, one of which may be unfavourable for road safety and offers the possibility to further optimize TRIALS. Below the background of the study and the results are summarized. Young drivers have a relatively high crash rate Young novice drivers have a considerably increased crash rate compared to that of more experienced drivers. Drivers between the ages of 18 to 24 years constitute only 8% of the license owners, but they are involved as a driver in 23% of the crashes. There are two reasons for this high crash rate. In the first place, the lack of driving experience plays a role. The second reason is that certain areas in the brain - particularly areas having to do with self-assessment and impulse control - are not yet fully developed. As a result, young people sometimes take risks that are not justified, especially in combination with their limited driving experience. Interpolis investigates ways to improve driving skills Their higher crash rate is the reason that young drivers pay a higher premium, sometimes as much as five times higher than an experienced driver. Interpolis wanted to examine whether it is possible to reduce the damage behaviour of this group by offering them specific youth-oriented training courses. If this is the case, it may be possible to offer them a discount on the premium. Three types of training have been examined in this study: 1. a driving skills training in exercise grounds (TRIALS); 2. a virtual driving skills training with an Oculus Rift; 3. a virtual driving skills training using an iPad. It was investigated whether drivers who had followed these trainings showed any improvement on different aspects that are related with crash involvement. Extensive study among 18 to 24 year-olds The study focused on young drivers aged 18 to 24 in possession of the B-licence. Participants who had been recruited through various channels could register online. After they had registered, they received the first online questionnaire. Next, participants were randomly divided into four groups: the TRIALS group, the Oculus Rift group, the iPad group and the control group. The control group did not participate in any of the trainings, but did fill in all questionnaires. On 11 and 12 July 2015, the Interpolis Car Experiment was held. TRIALS was carried out in the grounds of Brabanthallen in 's-Hertogenbosch and the two virtual variants took place at Interpolis in Tilburg. Immediately after the training all participants filled in a second online questionnaire. In the same weekend, the participants in the control group also received the second online questionnaire. A number of participants (121) in the three training groups were asked to also take a hazard perception test. Three weeks after the Interpolis Car Experiment all participants received the last questionnaire. Only the data of young drivers who had completed all three questionnaires (345) were used for the analysis. Several aspects related to crash involvement investigated The variables that have been examined are related with self-reported crash involvement and can, according to previous research, be influenced by training. These variables are: - knowledge: the number of correct answers in a knowledge test; - confidence: the degree to which one feels safe in traffic and positively assesses the own driving skills; - self-assessment: the degree to which one positively assesses one’s own skills at specific traffic tasks: technical driving skills and avoiding risks; - Locus of Control: the degree to which one thinks that one’s own behaviour contributes to the occurrence of crashes; - risk perception: the degree to which one considers a number of behaviours to be hazardous; - risk behaviour: the frequency in which a number of behaviours is displayed; - hazard perception: the degree to which one can detect relevant hazards on film images. After the training sessions, the participants were also asked about their intention to behave more safely, the degree to which they believe they have learned certain things during training, and the degree to which one believes to be capable of executing specific actions in traffic. Internal Locus of Control and hazard perception related to crash involvement The present study indicates that internal Locus of Control and risk perception are related with the self-reported crash involvement in the research group. Participants who report having been involved in a crash are found to believe less strongly that their own behaviour influences the occurrence of traffic crashes. Crash-involved drivers are also less likely to believe that certain traffic behaviour (e.g. speeding or keeping too little distance) is dangerous. Therefore we specifically look at the changes in these two variables to assess the trainings. TRIALS and the iPad training increase risk awareness After the trainings participants showed the following differences compared with the before situation: - Both TRIALS participants and the iPad training participants have a higher score on the two aspects identified in the research group as being related to crash involvement (Locus of Control and risk perception). They believe that the causes of traffic crashes can be influenced by the driver him- or herself self, rather than these causes being determined by chance. This is a positive road safety effect. Furthermore, they assess various behaviours as being more dangerous. This is also a positive road safety effect. - Three weeks after the training,TRIALS participants report risky behaviour slightly less frequently than they did before the training. - TRIALS participants have a higher score on a knowledge test. We do not know the effects on road safety, but knowledge is supposed to be conditional to being able or willing to perform certain behaviour. - After the training, the Oculus Rift participants have less self-confidence than before the training. This is considered to be a positive road safety effect is: too much self-confidence is thought to be related with crash involvement. - TRIALS participants estimated their own technical driving skills ánd their risk avoidance skills to have increased. Research has shown that overestimation of one’s own technical driving skills is associated with a higher crash rate. However, the same study also concludes that a strong belief in one’s own risk-avoidance skills can compensate for this. Participants in the TRIALS training are enthusiastic and more daring Participants say that they have learned a lot. In the TRIALS group 86% indicate having become more aware of the traffic hazards; in the two virtual training groups this is 25%. The majority in the TRIALS group also say that they will drive more cautiously from now on (77%). Participants in the TRIALS group report having learned what to do in dangerous situations (94%), and also indicate that they are no longer hesitant to drive if conditions are unfavourable (80%). This means that confidence in the own skills has increased. However, this can also be undesirable. If the increase in confidence also leads to an increase in risk-taking while the skills have not yet improved substantially after the short training, this may increase rather than decrease damages. Research shows that it is better to teach young people that they have little control in adverse conditions. Then they will be more inclined to avoid such conditions, for instance by reducing speed, or by not getting behind the wheel at all. This information can be included in an adapted training (see recommendations on the following page). SWOV recommends monitoring damages and optimizing training Based on the findings of this study SWOV recommends the following: - TRIALS is better able to influence aspects associated with crash involvement than the two virtual trainings that were examined. However, effects are also found on the sense of confidence in unfavourable conditions and the assessment of the own technical driving skills. This may increase risks. SWOV recommends monitoring the damage history of TRIALS participants so that it can be established whether they actually cause less damage. - If Interpolis were to decide to actively stimulate participation in TRIALS, optimizing the programme is recommended. Especially those components of the programme that deal with vehicle control, such as practicing swerving and making an emergency stop, should focus on experiencing lack of control and not on the acquisition of skills. This should ensure that young people - with their still limited skills - take fewer risks, especially in dangerous conditions. - It is recommended to supplement the driving skills training with a hazard perception training (possibly as part of an iPad game). Research has shown that in many crashes young drivers were surprised by the situation. They did not notice the other road user, or did not expect that, for example, a particular cyclist could cross. In none of the three training courses that were evaluated, did participants learn to anticipate other road users. A In a hazard perception training this aspect is addressed. Research has shown that such training clearly improves the viewing habits. Including a hazard perception training in a driving skills training, may have positive effects. - The study indicates that the virtual trainings also produced effects; these effects, however, were small and disappeared rapidly. It is advisable to do further research into the possibilities of strengthening the effects and making them more lasting.

Rapportnummer
R-2015-14_Samenvatting
Pagina's
4
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.