Het werkelijk aandeel verkeersdoden als gevolg van alcohol

Aanpassing schattingsmethodiek
Auteur(s)
Houwing, S.; Bijleveld, F.D.; Commandeur, J.J.F.; Vissers, L.
Jaar

Alcohol is één van de belangrijkste factoren in verkeersongevallen. Alcohol vermindert de rijvaardigheid, leidt tot een grotere ongevalskans en tot de kans op ernstig letsel in een verkeersongeval.

Er zijn in Nederland geen betrouwbare gegevens beschikbaar over het aandeel verkeersslachtoffers dat gerelateerd is aan alcohol. Ziekenhuizen en politie registreren weliswaar alcoholgebruik onder verkeersslachtoffers, maar deze registratie is niet volledig. De officiële gegevens leiden daarom tot een onderschatting van het probleem.

SWOV heeft in 2011 een methodiek ontwikkeld, waarbij het werkelijke aandeel ernstig gewonde autobestuurders met een bloedalcoholgehalte (BAG) van boven de 0,2 g/ℓ wordt geschat. Deze methode is gebaseerd op de resultaten van Nederlandse ziekenhuisstudies uit de Europese onderzoeksprojecten DRUID en IMMORTAL en op gegevens over het aandeel alcoholovertreders in weekendnachten uit het landelijke onderzoek naar rijden onder invloed (ROI). Deze SWOV schatting kende echter geen betrouwbaarheidsintervallen. 

Door de methodiek te actualiseren en waar nodig aan te passen, zijn nu betrouwbaarheidsintervallen in de schattingsmethode opgenomen. Hiermee wordt de onzekerheid van deze schatting duidelijk. Deze methode, op basis van ROI gegevens, schat de verandering in het aandeel autobestuurders met een bloedalcoholgehalte (BAG) van 0,2 g/ℓ of hoger. Het aandeel ernstig gewonde autobestuurders blijkt in grote mate bepaald te worden door de kleine groep zware alcoholovertreders (BAG 1,3 g/ℓ en hoger). De onzeker­heid in die schatting is vertaald in twee varianten:

  1. een variant met een minder sterke daling (de ‘voorzichtige’ variant);
  2. een variant met een sterkere daling.

De voorzichtige variant wijst uit (met 95% betrouwbaarheid) dat in 2013 16,4% tot 23,9% van de ernstig gewonde auto­bestuurders onder invloed was van alcohol. Bij de tweede variant komt het aandeel ernstig gewonde autobestuurders dat aan alcohol gerelateerd is in 2013 uit op 10,9% tot 18,1% (met 95% betrouwbaarheid).

Voor de schatting van het aandeel verkeersdoden als gevolg van alcohol baseren we ons op de schattingen met betrekking tot de rol van alcohol bij ernstig gewonden onder autobestuurders. Er zijn aannamen gedaan voor het verschil in het aandeel ernstig gewonde autobestuurders gerelateerd aan alcoholgebruik en (alle) verkeersdoden als gevolg van alcoholgebruik op basis van beschikbare gegevens en literatuur. Het blijkt dat de effecten van deze aannamen elkaar min of meer opheffen. Daarom schatten wij het huidige aandeel alcoholdoden onder alle verkeersdeelnemers op basis van de variant met een voorzichtige inschatting van de daling op ongeveer 16%-24,0%. Bij het totaal aantal verkeersdoden in 2013 van 570 gaat het dan naar schatting om ongeveer 90 tot 135 verkeersdoden als gevolg van alcoholgebruik in het verkeer. De tweede variant geeft een uitkomst van 11% tot 18%, oftewel ongeveer 60 tot 100 verkeersdoden als gevolg van alcohol­gebruik in het verkeer. Afhankelijk van de gekozen variant ligt het aantal alcoholdoden in 2013 daarom grofweg tussen de 60 en 135.

Er bestaat een hoge mate van onzekerheid met betrekking tot de huidige schatting. Deze onzekerheid vertaalt zich in twee schattingsvarianten en een aantal aannamen waarvan niet met volledige zekerheid vastgesteld kan worden in hoeverre ze juist zijn. Om meer inzicht te krijgen in welke variant uiteindelijk de beste schatting oplevert is in de komende jaren een grootschalige ziekenhuisstudie nodig waarin structureel het BAG van ernstig gewonde autobestuurders wordt gemeten. Op basis van deze gegevens kan de huidige schatting geëvalueerd worden en waar nodig worden bijgesteld of verder gepreciseerd.

The actual proportion of road fatalities due to alcohol; Update of the estimation method

Alcohol is one of the most important factors in road crashes. Alcohol reduces driving skills, heightens the risk of crashes and increases the risk of sustaining severe injury in a road crash.

is available in The Netherlands has no reliable data on the proportion of road crash casualties related to alcohol. Although hospitals and police register alcohol use among road crash casualties, the registration is not complete. Therefore the official data leads to an underestimation of the problem.

In 2011, SWOV developed a methodology to estimate the actual proportion of serious road injuries with a blood alcohol content (BAC) the 0.2 g/ℓ or above. This method is based on the results of the Dutch hospital studies for the European research projects DRUID and IMMORTAL and on data on the proportion of alcohol offenders in weekend nights provided by the Dutch national study into driving under the influence (ROI). This SWOV estimation method, however, did not use confidence intervals.

An update of the methodology and making the necessary changes, made it possible to include confidence intervals in the estimation method. This will illustrate the uncertainty of this estimation. This method, based on ROI data, estimates the changes in the proportion of car drivers with a BAC of 0.2 g/ℓ or higher. The proportion of severely injured car drivers turns out to be largely determined by the small group of serious alcohol offenders with a BAC of 1.3 g/ℓ and above). The uncertainty in the estimate has been translated into two variants:

  1. a variant with a less steep decline (the 'cautious' variant);
  2. a variant with a stronger decline.

The cautious variant indicates (with 95% reliability) that in 2013 16.4% to 23.9% of the severely injured car drivers were under the influence of alcohol. The second variant indicates that in 2013 the proportion of severely injured car drivers in alcohol-related crashes was between 10.9% and 18.1% (with 95% reliability).

The estimation of the proportion of road deaths due to alcohol is based on estimates regarding the role of alcohol among severely injured car drivers. Assumptions have been made for the difference between the proportion critically injured car drivers related to alcohol use and (all) fatalities directly due to alcohol consumption on the basis of available data and literature. It turns out that the effects of these assumptions more or less outweigh each other. We therefore estimate the current proportion of alcohol fatalities among all road users on the basis of the variant with a cautious assessment of the decline to be about 16%-24.0%. For the total number of fatalities of 570 in 2013, the estimated number of road fatalities due to alcohol use in the traffic is about 90 to 135. The second variant result in a range of 11% to 18%, which corresponds with about 60 to 100 deaths due to alcohol use in the traffic. Depending on the variant chosen, the number of alcohol-related fatalities in 2013 was roughly between 60 and 135.

There is a considerable uncertainty about the current estimate. This uncertainty translates into two estimation variants and a number of assumptions of which the correctness cannot be established with absolute certainty. For better understanding of which variant ultimately gives the most accurate estimate, a large-scale hospital study needs to be carried out in the next few years which always measures the BAC of severely injured car drivers is measured. This data can be used to evaluate the current estimate so that the current estimate can be adjusted or worked out further, where necessary.

Rapportnummer
R-2014-32
Pagina's
28 + 6
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.