Implementatie van verkeers- en gezondheidseducatie in het voortgezet onderwijs : een literatuuronderzoek.

Auteur(s)
Nägele, R. & Doff, H.
Jaar
Samenvatting

Binnen het Voortgezet Onderwijs is het al jaren moeilijk gebleken om structurele aandacht voor verkeer te realiseren in het curriculum. Voordat er een leemte in het productaanbod opgevuld wordt met nieuw ontwikkeld materiaal hebben de provincies en rov’s aangegeven behoefte te hebben aan een overzicht van wat de meest kansrijke benadering is voor een structurele implementatie bij de doelgroep 12-16 jaar. Dit op basis van bestaand onderzoek. Dit rapport geeft u een overzicht van de verschenen onderzoeksliteratuur over implementatie van verkeers- én gezondheidseducatie in het voortgezet onderwijs. Veel van de aangehaalde literatuur is op CD-ROM aanwezig bij het KpVV. De samenvattende conclusies in hoofdstuk 1 geven een overzicht van de veelheid aan factoren die een rol spelen bij een wel of niet succesvolle implementatie. Hoofdstuk 7 geeft de dilemma’s en resterende vragen weer van de problematiek: bijvoorbeeld moet verkeerseducatie nu wel of niet een zelfstandig vak blijven? (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

9 + 5 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20091373 ST [electronic version only]
Uitgave

Rotterdam, Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV), 2009, 112 p., 49 ref.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.