Infrastructuur gereedmaken voor automatisch rijden

Technische analyse van voorzieningen in digitale en fysieke infrastructuur
Auteur(s)
Zwijnenberg, H.
Jaar

Het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat heeft Goudappel Coffeng gevraagd om inzicht te verschaffen in wat op de korte termijn al kan en/of gedaan moet worden om automatische voertuigen (SAE niveaus 1-4) te faciliteren voor A- en N-wegen en wat daarvan de implicaties zijn voor de wegbeheerders en het beleid. Deze studie geeft antwoord op de volgende onderzoeksvraag: Wat is op korte termijn noodzakelijk en wenselijk om de fysieke en digitale infrastructuur geschikt te maken en zodoende de komst van automatische voertuigen te faciliteren?
Onder fysieke infrastructuur wordt het geheel aan wegen en bijbehorend wegmeubilair bedoeld, terwijl met de digitale infrastructuur het communicatienetwerk zelf en de data/informatie die via dit netwerk wordt gecommuniceerd, wordt bedoeld. Daarbij is inzicht gewenst in hoe verschillende use cases zelfrijdende personenauto, Truck Platooning en People Movers optimaal kunnen renderen zodat de uitkomsten zo concreet als mogelijk vormgegeven worden bij het samenstellen van pakketten voorzieningen (scenario’s). Daarnaast is er de wens om in beeld te brengen welke kennis nog ontbreekt, en eventueel welk onderzoek of wat voor type tests of pilots daarbij zouden kunnen helpen. De ‘korte termijn’ is in het kader van dit onderzoek gedefinieerd als de komende vijf tot zeven jaar.

Publicatie aanvragen

8 + 6 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Pagina's
75
Bibliotheeknummer
20230050 ST [electronic version only]
Uitgave

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Gepubliceerd door
Goudappel Coffeng, Den Haag

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.