Interpolis Barometer 2021

Vragenlijststudie mobiel telefoongebruik in het verkeer
Auteur(s)
Kint, S.T. van der; Mons, C.
Jaar

SWOV heeft in opdracht van Interpolis de derde Barometer mobiel telefoongebruik in het verkeer uitgevoerd. De Barometer is een terugkerend vragenlijstonderzoek naar het telefoongebruik in het verkeer onder automobilisten, fietsers en voetgangers. Dit onderzoek is voor het eerst in 2017 en voor de tweede keer in 2019 gehouden, en heeft als doel de ontwikkeling van het mobiel telefoongebruik in het verkeer en de factoren die hierbij een rol spelen in kaart te brengen. In de Barometer 2021 hebben uit heel Nederland 3730 volwassen respondenten in de leeftijd van 18 t/m 80 jaar en 324 jongeren in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar de vragenlijst volledig ingevuld.

In de Barometer 2021 heeft 71,5% van de volwassen respondenten aangegeven weleens zijn/haar telefoon te gebruiken tijdens deelname aan het verkeer. In de Barometer 2019 bedroeg het percentage telefoongebruikers 67,8% en in de Barometer 2017 66,1%. Het telefoongebruik is in 2021 ten opzichte van 2019 statistisch significant toegenomen. Ook als we apart naar de fietsers en naar de automobilisten kijken, blijkt dat hun telefoongebruik in 2021 significant is gestegen. Het telefoongebruik is onder fietsers toegenomen van 55,7% in 2019 naar 59,3% in 2021 en onder automobilisten van 65,6% in 2019 naar 70,0% in 2021. Er bleek geen significante toename te zijn onder voetgangers.

Onder jongeren bleek er geen significante toename in het telefoongebruik tussen de Barometer 2019 en de Barometer 2021; in 2021 gaf 85,3% aan weleens de telefoon te gebruiken tijdens deelname aan het verkeer.

In de Barometer 2021 zijn er, ondanks het hoge telefoongebruik in het verkeer, maar zes respondenten die hebben aangegeven een boete te hebben ontvangen voor het gebruiken van de mobiele telefoon in het verkeer. Bij de volwassenen hebben vier automobilisten en één fietser een boete ontvangen voor het gebruik van een mobiele telefoon. Bij de jongeren heeft één fietser een boete ontvangen voor het gebruik van een mobiele telefoon. Het is dus ook niet verrassend dat ruim de helft (56,3%) van de volwassen fietsers en 44% van de automobilisten de kans dat ze een boete krijgen voor mobiel telefoongebruik (zeer) laag inschat. Van de jongere fietsers schat 49,4% de kans van een boete voor mobiel telefoongebruik (zeer) laag in.

Volwassen automobilisten blijken de mobiele telefoon vaker in het verkeer te zijn gaan gebruiken om handsfree te bellen en om muziek op te zetten. Volwassen fietsers gaven aan hun telefoon vaker te zijn gaan gebruiken om te navigeren. Jongeren gebruiken de telefoon voor dezelfde handelingen ongeveer evenveel als in 2019.

Jongeren in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar blijken de telefoon het vaakst te gebruiken in het verkeer. Naarmate de leeftijd van volwassenen toeneemt neemt het telefoongebruik af. Ook gebruiken jongeren in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar de telefoon het vaakst uit gewoonte. Wederom neemt het gewoontegedrag bij volwassenen af als de leeftijd toeneemt. Op de schaal voor risicoperceptie scoren jongeren de leeftijd van 12 t/m 17 jaar juist het laagst. Bij volwassenen neemt de risicoperceptie toe naarmate de leeftijd toeneemt. Daarnaast wegen sociale invloeden (sociale norm en sociale druk) het zwaarst bij jongeren de leeftijd van 12 t/m 17 jaar. Tevens blijkt – net als in de Barometer 2019 – dat naarmate ouders hun mobiele telefoon meer in het verkeer gebruiken, hun kinderen dit ook meer doen. Jongeren krijgen dus nog steeds het slechte voorbeeld.

Ten slotte blijkt een aantal psychologische factoren voorspellend te zijn voor het telefoongebruik in het verkeer. Uit de regressieanalyse met alle volwassenen blijkt dat het mobiele telefoongebruik in het verkeer wordt voorspeld door (op volgorde van relevantie):

  1. vertrouwen in de eigen bekwaamheid: een groter vertrouwen gaat samen met meer telefoongebruik;
  2. risicoperceptie: een lagere risicoperceptie gaat samen met meer telefoongebruik.

Uit de regressieanalyse met alle jongeren komt naar voren dat het mobiele telefoongebruik in het verkeer wordt voorspeld door (op volgorde van relevantie):

  1. vertrouwen in de eigen bekwaamheid: groter vertrouwen gaat samen met meer telefoongebruik;
  2. sociale norm: meer telefoongebruik naarmate de sociale omgeving daar positiever tegenover staat;
  3. risicoperceptie: een lagere risicoperceptie gaat samen met meer telefoongebruik.

Opvallend is dat de ingeschatte pakkans zowel bij volwassenen als bij jongeren niet voorspellend blijkt voor het telefoongebruik in het verkeer.

Interpolis Barometer 2021; Questionnaire study mobile phone use in traffic

Commissioned by Interpolis, SWOV has conducted the third Barometer study into mobile phone use in Dutch traffic. The Barometer is a recurrent questionnaire study of phone use in traffic by drivers, cyclists and pedestrians. The first study was conducted in 2017, the second in 2019. The Barometer studies aim to map out developments in mobile phone use in traffic and the contributing factors. For the 2021 Barometer, 3730 adult respondents aged 18-80 and 324 young respondents aged 12-17 completed the questionnaire.

In the 2021 Barometer, 71.5% of the adult respondents indicated occasional phone use during traffic participation. In the 2019 Barometer, the percentage of phone users was 67.8% and in the 2017 Barometer 66.1%. Compared to 2019, phone use in 2021 increased to a statistically significant degree. Looking at cyclists and drivers separately, phone use also increased significantly. Among cyclists, phone use increased from 55.7% in 2019 to 59.3% in 2021, and among drivers from 65.6% in 2019 to 70.0% in 2021. Phone use by pedestrians did not show any significant increase.

Among young people, phone use did not significantly increase between the time of the 2019 Barometer and the 2021 Barometer; in 2021, 85.3% indicated occasional phone use during traffic participation.

Despite the frequent phone use in traffic, only six 2021 Barometer respondents indicated having received a fine for mobile phone use. Among the adult respondents, four drivers and one cyclist received a fine. Among the young respondents, only one cyclist received a fine. It is therefore not surprising that more than half (56.3%) of the adult cyclists and 44% of the drivers estimated the probability of getting a fine as (very) low. In the case of young cyclists, 49.4% estimated the probability of getting a fine as (very) low.

Adult drivers prove to have started using mobile phones in traffic more often to make handsfree calls and to play music. Adult cyclists indicated having more often used their phones to navigate. Young people used their phones just as often and for the same activities as they did in 2019.

Young cyclists and pedestrians aged 12-17 prove to have used their phones in traffic most often. In adults, as age increases, mobile phone use decreases. Young people aged 12-17 are also the most habitual users. Again, habitual behaviour in adults decreases with age. On the scale of risk perception, however, young people aged 12-17 show the lowest scores. In adults, risk perception increases with age. Furthermore, social influences (social standards and social pressure) carry most weight with young people aged 12-17. Similar to the 2019 Barometer findings, the more parents use their mobile phones in traffic, the more their children will also do this.

Finally, a number of psychological factors prove to be predictive for phone use in traffic. The regression analysis applied to all adult respondents shows mobile phone use in traffic to be predicted by (in order of relevance):

  1. faith in one’s own competence: more faith goes hand in hand with more phone use;
  2. risk perception: lower risk perception goes hand in hand with more phone use.

The regression analysis applied to all young respondents shows that mobile phone use in traffic is predicted by (in order of relevance):

  1. faith in one’s own competence: more faith goes hand in hand with more phone use;
  2. social standard: more phone use in traffic as the respondent’s social environment has a more positive attitude towards it.
  3. risk perception: lower risk perception goes hand in hand with more phone use.

It is remarkable that, neither for adults nor for young people, the estimated probability of getting caught is predictive for phone use in traffic.

Rapportnummer
R-2021-29
Pagina's
79
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.