Interpolis Barometer 2023

Vragenlijststudie mobiel telefoongebruik in het verkeer
Auteur(s)
Kint, S.T. van der; Mons, C.
Jaar

SWOV heeft in opdracht van Interpolis de vierde meting van de tweejaarlijkse Barometer uitgevoerd. Dit onderzoek is begonnen in 2017 en heeft als doel om de ontwikkeling van het mobiel telefoongebruik in het Nederlandse verkeer in kaart te brengen. Dit gebeurt met een online vragenlijst die onder een representatieve steekproef van volwassen fietsers, automobilisten en voetgangers wordt uitgezet. Ook wordt er een aantal jonge fietsers en voetgangers ondervraagd. Voor deze vierde Barometer hebben in totaal 3.742 volwassenen in de leeftijd 18 t/m 80 jaar en 320 jongeren in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar de vragenlijst ingevuld.

Uit de resultaten van deze Barometer 2023 blijkt dat het telefoongebruik in het verkeer onder volwassenen wederom is toegenomen ten opzichte van de vorige metingen. Het aandeel respondenten dat weleens de telefoon in het verkeer gebruikt is gestegen van 72% (2021) naar 75% (2023). Ten opzichte van de eerste Barometer uit 2017 is het inmiddels 1,5 keer zo waarschijnlijk geworden dat iemand weleens de mobiele telefoon in het verkeer gebruikt. Als er naar volwassenen in specifieke verkeersrollen wordt gekeken, zijn er significante stijgingen te zien in het aandeel fietsers en automobilisten dat weleens de mobiele telefoon in het verkeer gebruikt. Het aandeel voetgangers dat dat weleens doet, is als enige niet significant gestegen. Verder blijkt dat volwassenen die de telefoon weleens gebruiken in het verkeer, dit ook vaker zijn gaan doen: de mate van telefoongebruik is in alle verkeersrollen gestegen. Voor de groep jongeren geldt, net als in alle eerdere metingen, dat er geen significante veranderingen in het telefoongebruik gevonden zijn ten opzichte van de vorige Barometer (hier 2021). Wel is het ten opzichte van de Barometer 2017 inmiddels 3,2 zo waarschijnlijk dat jonge voetgangers de mobiele telefoon in het verkeer gebruiken. Bij jongere fietsers is het telefoongebruik door de jaren heen niet significant gestegen.

Wanneer er wordt gekeken naar negen specifieke handelingen met de telefoon, blijkt dat een aantal handelingen door significant meer volwassen respondenten weleens worden uitgevoerd dan in 2021. Bij fietsers is er een stijging te zien voor alle handelingen behalve handheld bellen en het maken van foto’s en video’s. Meer automobilisten zijn in 2023 muziek op gaan zetten en meer voetgangers zijn handheld en handsfree gaan bellen, de telefoon gaan checken, de navigatie in gaan stellen en muziek gaan opzetten. Bij de jongeren zien we alleen een stijging in het aandeel voetgangers dat weleens de navigatie instelt. Wanneer we 2023 met 2017 vergelijken, blijkt dat volwassenen in alle verkeersrollen nagenoeg alle handelingen vaker zijn gaan uitvoeren. Alleen in het handheld bellen door fietsers en automobilisten is geen significante stijging gevonden. Bij de jongeren is ten opzichte van 2017 alleen het aandeel voetgangers dat berichten leest, de telefoon checkt en de navigatie instelt significant gestegen.

In 2023 is daarnaast een tiende, nieuwe handeling met de telefoon uitgevraagd, namelijk het online vergaderen. Het vermoeden dat respondenten sinds de coronapandemie ook in het verkeer online zijn gaan vergaderen lijkt hier te worden bevestigd: bijna een vijfde van de volwassenen blijkt dit weleens te doen. Deze ontwikkeling is zorgelijk omdat respondenten hierdoor langere tijd zowel auditief als visueel worden afgeleid.

De meerderheid van de respondenten geeft desgevraagd aan dat zij hun telefoongebruik geen probleem vinden. Het aandeel volwassen fietsers en automobilisten dat dit aangeeft is bijna verdubbeld ten opzichte van 2021. De redenen die zowel volwassenen als jongeren daarvoor geven, zijn dat zij denken dat ze de telefoon veilig kunnen gebruiken of dat ze de telefoon bijna niet gebruiken. Het blijkt bovendien dat maar weinig respondenten negatieve consequenties van hun telefoongebruik ondervinden, zoals een verkeersboete of een ongeval. Dit laatste komt mogelijk door strategieën die zij toepassen om voor de afleiding door het telefoongebruik te compenseren (zoals langzamer rijden of locaties uitkiezen waar de verkeerssituatie als minder risicovol wordt ingeschat).

Al met als is het duidelijk dat het aandeel telefoongebruikers in het verkeer hoog blijft en onder volwassenen zelfs toeneemt. De mobiele telefoon zal dan waarschijnlijk ook niet snel uit het verkeer verbannen kunnen worden. Het is daarom waardevol om meer inzicht te krijgen in compensatiestrategieën die worden toegepast en hoe verschillende strategieën zich verhouden tot het ongevalsrisico. Omdat dit kostbaar onderzoek betreft, is het zaak om daarvoor de krachten van verschillende partijen te bundelen.

Interpolis Barometer 2023; Questionnaire study mobile phone use in traffic

Commissioned by Interpolis, SWOV conducted the fourth measurement of the biennial Barometer. The study started in 2017 and aims to map out developments of mobile phone use in Dutch traffic. This is done by means of an online questionnaire sent to a representative sample of adult cyclists, car drivers and pedestrians. A number of young cyclists and pedestrians are also surveyed. For this fourth Barometer, a total of 3,742 adults aged 18 to 80 and 320 young people aged 12 to 17 completed the questionnaire.

The results of the present 2023 Barometer show that, compared to previous measurements, adult phone use in traffic has increased again. The share of respondents who occasionally use their phones in traffic has increased from 72% (2021) to 75% (2023). Compared to the first Barometer (2017), it has now become 1.5 times more likely for someone to occasionally use a mobile phone in traffic. Looking at adults in specific traffic roles, significant increases can be seen in the share of cyclists and car drivers who occasionally use a mobile phone in traffic. The share of pedestrians who occasionally do so is the only percentage that did not increase significantly. It also appears that adults who occasionally use a mobile phone in traffic are doing so more often: for all traffic roles, the extent of phone use has increased. For the group of youngsters, as in all previous measurements, no significant changes in phone use were found compared to the previous Barometer (here 2021). However, compared to the 2017 Barometer, it is now 3.2 times more likely that young pedestrians use their mobile phones in traffic. Among young cyclists, phone use has not increased significantly over the years.

Looking at nine specific phone activities, a number of activities are found to be occasionally performed by significantly more adult respondents than in 2021. Among cyclists, there is an increase for all activities except handheld calling and taking photos and/or recording videos. In 2023, more drivers turned on music and more pedestrians were making handheld and hands-free calls, checking their phone, navigating, and playing music. Among young people, we only see an increase in the share of pedestrians who occasionally use navigation. Comparing 2023 to 2017, we find that adults have started carrying out almost all activities more frequently in all traffic roles. Only for handheld calling by cyclists and car drivers no significant increase was found. Among young people, compared to 2017, only the share of pedestrians reading messages, checking their phones, and navigating increased significantly.

In 2023, the questionnaire included questions about a tenth, new phone activity: having online meetings. The suspicion that, after the corona pandemic, respondents also started having online meetings in traffic seems to be confirmed here: almost a fifth of adults were found to do this on occasion. This development is worrisome because respondents are distracted auditorily as well as visually for longer periods of time.

When asked, the majority of respondents indicated that they do not consider their phone use to be a problem. Compared to 2021, the share of adult cyclists and drivers indicating this has almost doubled. The reasons given by both adults and young people are that they think they can use their phone safely or that they hardly use their phone at all. Moreover, it appears that few respondents experience negative consequences of their phone use, such as a traffic fine or a road crash. The latter may be due to strategies they adopt to compensate for the distraction caused by phone use (such as driving more slowly or choosing locations where the traffic situation is perceived as less risky).

All in all, it is clear that the share of phone users in traffic remains high and is even increasing among adults. The mobile phone is therefore unlikely to be banished from traffic any time soon. It is therefore worthwhile to gain more insight into the compensation strategies that are used and how different strategies relate to crash risk. As this involves costly research, it is important to join forces with various parties to enable this research.

Rapportnummer
R-2023-21
Pagina's
75
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.