Kansrijkheid van beloningsscenario's in de provincie Limburg

Een beoordeling op basis van literatuur
Auteur(s)
Goldenbeld, Ch. ; Reurings, M.C.B.
Jaar

Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) Limburg heeft de SWOV gevraagd om vijf scenario's voor beloning van verkeersgedrag te beoordelen op 'kansrijkheid'. Het gaat om een kwalitatieve inhoudelijke en statistische beoordeling van de kans op succes van de volgende vijf scenario’s:

  1. Generiek belonen: iedereen in Limburg krijgt een beloning of maakt kans op een beloning als hij of zij geen bekeuring heeft gekregen.
  2. Puntgericht belonen: op een of meer locaties wordt vastgesteld of een langskomende verkeersdeelnemer zich goed gedraagt en zo ja, wordt deze beloond.
  3. Wijkgerichte aanpak met loterij: mensen waarvan goed gedrag wordt geconstateerd binnen een projectwijk krijgen een lot dat kans biedt op een prijs.
  4. Wijkgerichte aanpak met collectieve prijs: wanneer in een projectwijk goed gedrag wordt geconstateerd, wordt deze hele wijk collectief beloond.
  5. Wijkgerichte aanpak met sociale media: buurtbewoners kunnen elkaar complimenteren bij vaststelling van goed gedrag door gebruik te maken van sociale media zoals Twitter, Facebook en dergelijke.

Op basis van theoretische principes van effectief belonen, zijn de vijf scenario’s 'gescoord' op een aantal criteria. Deze scores zijn per scenario onderbouwd door de voor- en nadelen te belichten.

Volgens zuiver theoretische criteria zouden alle scenario’s goed kunnen werken en effectief kunnen zijn. Op voorhand is echter niet te zeggen welke van de scenario’s het meest effectief zullen zijn, omdat de effectiviteit in sterke mate afhangt van de uitvoering in de praktijk.

Naast de theoretische criteria zijn er nog de volgende overwegingen die de keuze voor een scenario kunnen vergemakkelijken. In de praktijk blijken kleinschalige beloningsinterventies vaak gemakkelijker uitvoerbaar en effectiever dan grootschalige interventies. Dat zou pleiten tegen het grootschalige, generieke scenario.

Het is zeer lastig om goed te controleren of weggebruikers die een beloning ontvangen ook werkelijk geen verkeersovertreding hebben begaan in het proefgebied of daarbuiten. Indien dat als belangrijk bezwaar wordt gezien, pleit dat voor een scenario met een collectieve beloning. In een dergelijk scenario wordt er immers geen beloning uitgedeeld aan individuele personen (die het dus mogelijk niet verdienen).

Terugkoppeling via sociale media is snel en kan aansprekend ('fun') zijn voor specifieke doelgroepen (jongeren eerder dan ouderen). Het onderwerp en de manier van gebruik van de 'vrije', sociale media zijn echter moeilijk te regisseren en te controleren. Het gaat bijvoorbeeld om subjectieve beoordelingen van wat 'goed' verkeersgedrag is, en om complimenten, en geen negatieve opmerkingen. Indien controleerbaarheid van de actie voorop staat, pleit dat voor een terughoudend gebruik van sociale media.

Feasibility of reward scenarios in the province of Limburg; An assessment based on literature

The Regional Road Traffic Safety Authority of Limburg asked SWOV to assess five scenarios for rewarding traffic behaviour on their feasibility. This involved a qualitative content-wise and statistical assessment of the likelihood of success of the following five scenarios:

  1. Generic rewarding: everyone in the province of Limburg receives a reward or has a chance of receiving a reward if he/she has not been fined.
  2. Location related rewarding: at one or more locations it is determined whether a passing road user shows desirable behaviour and if so, is rewarded.
  3. District-related rewarding with lottery: road users who are determined to display good traffic behaviour within a project district receive a lottery ticket lot which offers a chance of winning a price.
  4. District-related rewarding with collective reward: if good traffic behaviour is determined in a project district, the entire district is rewarded with a collective price.
  5. District-related rewarding with social media: inhabitants of a district can pay each other compliments when good behaviour is observed by making use of social media like for instance Twitter or Facebook.

The five scenarios were scored on a number of criteria according to theoretical principles of effective rewarding. These scores were motivated for each scenario by looking at the pros and cons.

According to purely theoretical criteria all scenarios could work well and be effective. However, it is impossible to say beforehand which of the scenarios will be most effective, because the effectiveness is to a large extent determined by how a scenario is put into practice.

In addition to the theoretical criteria, the following criteria may make the choice of a scenario easier:

In practice, small scale reward interventions are generally more practicable than large scale interventions. This would make a case against the large scale, generic scenario.

It is very hard to check thoroughly whether road users who receive a reward have in fact not committed any traffic offences within the project district or outside it. If this is not considered to be an important objection, this makes a case for a scenario that uses collective rewarding. In such a scenario no rewards are given to individual road users (who may not deserve the reward).

Feedback by social media is fast and may be appealing ('fun') for specific target groups (youths rather than older road users). However, the subject and the way the 'free', social media are used are difficult to direct and control. This is about, for instance, subjective assessments of what ‘good’ traffic behaviour precisely is, and about paying compliments and about not making negative remarks. If the possibility of checking is of the greatest importance, this suggests being reluctant in the use of social media.

Rapportnummer
D-2012-2
Pagina's
16 + 6
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.