Kentekening caravans en aanhangwagens

Een onderzoek naar parkcijfers en een enquête onder eigenaren van caravans en aanhangwagens
Auteur(s)
Schoon, Ing. C.C.; Hendriksen, H.
Jaar
Aanhangwagens (inclusief opleggers) en caravans met een massa van meer dan 750 kilogram dienen vanaf 1 februari 2002 van een kenteken te worden voorzien. In opdracht van RDW Centrum voor Voertuigtechniek en Informatie heeft de SWOV bepaald hoeveel aanhangwagens en caravans voor een kenteken in aanmerking komen en in welke mate eigenaren bereid zijn een kenteken aan te vragen. Ook speelde de vraag in welke mate eigenaren beschikken over een registratiebewijs. Zo'n registratiebewijs behoort bij een aanhangwagen, oplegger of caravan die zwaarder is dan 750 kg. De gegevens die nodig waren om de onderzoeksvragen te beantwoorden zijn op twee manieren verworven: -via een interviewronde bij diverse instanties (Centraal Bureau voor de Statistiek, branche-organisaties, etc.) om een schatting te kunnen maken van de parkomvang in 2002; -via een schriftelijke enquête onder eigenaren, met vragen over de bereidheid tot het aanvragen van een kenteken en het bezit van een registratiebewijs. Ter beantwoording van de onderzoeksvragen van de RDW zijn alleen de uitkomsten van caravans en aanhangwagens/opleggers zwaarder dan 750 kg van belang. Het gaat hier om de beste schattingen die op dit moment zijn te geven; vanwege de toegepaste methodologie en statistische marges kunnen de schattingen afwijken van de werkelijke situatie. Voor caravans zwaarder dan 750 kg komt de schatting voor de parkomvang in 2002 uit op 405.000 stuks. Voor aanhangwagens tussen de 750 en 3500 kg en aanhangwagens zwaarder dan 3500 kg zijn de schattingen respectievelijk 206.000 en 152.000 stuks. Ongeveer 4% van de bezitters van een caravan zwaarder dan 750 kg is niet in het bezit van een registratiebewijs. Voor de beide categorieën lichtere en zwaardere aanhangwagens zijn de percentages respectievelijk ongeveer 16 en 3%. Ongeveer 97% van de eigenaren van een caravan zwaarder dan 750 kg zal een kenteken aanvragen. Voor de beide categorieën aanhangwagens is dit voor ongeveer 96% van de eigenaren het geval. Voor de SWOV speelde de vraag wat het risico is verbonden aan het rijden met een aanhangwagen (in het bijzonder met een caravan). De enquête onder bezitters van aanhangwagens en caravans bood de gelegenheid te vragen naar aantallen jaarkilometrages en ongevallen. Daarnaast werd nog een vraag over veiligheidskeuringen gesteld. Vooralsnog beschouwt de SWOV deze gegevens als basisgegevens die van nut zijn voor andere (SWOV-)rapportages.
Registration numbers for caravans and trailers A study of vehicle stocks and a survey of owners of caravans and trailers From February 1st 2002, trailers (or semi-trailers) and caravans with a mass of more than 750 kilograms must have a registration number. For RDW Vehicle Technology and Information Centre, SWOV has determined how many trailers and caravans require a registration number and to what extent owners are willing to apply for a registration number. The number of owners possessing a registration certificate which belongs to a (semi-) trailer or caravan heavier than 750 kg also had to be determined. The necessary data for answering the research questions was obtained in two ways: -personal interviews with various organisations (Central Bureau of Statistics, trade organisations, etc.) to determine the vehicle stocks in 2002; -a written survey of owners, with questions about the willingness to apply for a registration number, possession of a registration certificate, and the number of kilometres travelled. For answering the RDW questions, only the results for caravans and trailers heavier than 750 kg. were relevant. The object was to make the best estimate that was then possible. On account of the method used and the statistical margins the estimates can differ from the real numbers. The estimate for the number of caravans heavier than 750 kg. in 2002 is 405,000. For trailers between 750 and 3,500 kg. and those heavier than 3,500 kg. the estimates are 206,000 and 152,000 respectively. About 4% of the owners of a caravan heavier than 750 kg. do not have a registration certificate. For the lighter and heavier trailers this is 16% and 3 % respectively. About 97% of the owners of a caravan heavier than 750 kg. will apply for a registration number. For both weight classes of trailers this is 96%. SWOV was concerned about the risks of driving with a trailer, but especially with a caravan. The survey of trailer and caravan owners made it possible to (also) ask questions about kilometres travelled per year, accidents, and safety inspection. For the time being, SWOV considers this data as basic data that is useful for other SWOV research.
Rapportnummer
D-2002-1
Pagina's
42 + 26 blz.
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.