Langere en zwaardere vrachtauto's in Nederland : kennis en ervaringen over de periode 1995-2010.

Auteur(s)
Salet, M. Aarts, L. Honer, M. Davydenko, I. Quak, H. Staalduinen, J. van & Verweij, K.
Jaar
Samenvatting

Dit rapport bundelt kennis en ervaring met betrekking tot Langere en Zwaardere Vrachtvoertuigen (LZV's) in Nederland vanaf 1995. De bundeling geeft een overzicht van ruim dertig Nederlandse LZV rapporten, bovendien worden in businesscases de praktijkervaringen van enkele transportbedrijven uiteengezet. De bundeling is ontstaan omdat er in de loop der jaren wel een schat aan informatie was, maar deze informatie erg verspreid was over verschillende rapporten en notities. Bovendien was de meeste kennis beperkt tot de Nederlandse taal. Daarom is deze bundeling ook in het Engels, Duits en Frans vertaald. Een greep uit de onderwerpen die in het rapport aan bod komen zijn: transportkosten, modal split, uitstoot van schadelijke stoffen, infrastructuur, verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid. De hoofdconclusie van het rapport is dat uit de verschillende rapporten en ervaringen blijkt dat het huidige Nederlandse LZV-beleid goed werkt. (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20111071 ST [electronic version only]
Uitgave

Delft, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart DVS, 2010, 75 p. + app. (Beleidsregel keuring en ontheffingverlening ervaringsfase LZV 2009, Staatscourant, Nr. 13876, 7 september 2009), 34 ref.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.