Leidraad Handhavingsplan Verkeer 2016-2018.

Auteur(s)
-
Jaar
Samenvatting

De missie is het vergroten van de verkeersveiligheid door het verminderen van het aantal verkeersongevallen. Deze missie is een gezamenlijke opdracht van alle partijen die een bijdrage aan de verkeersveiligheid kunnen leveren: wegbeheerders, maatschappelijke organisaties, politie en het OM. De wegbeheerder heeft de primaire verantwoordelijkheid voor de veiligheid op het wegennet en voert de regie over de gemeenschappelijke activiteiten op gebied van weginrichting, educatie/voorlichting en handhaving. Verkeershandhaving is in principe het sluitstuk van deze aanpak. Ambitie Het doel is om de komende jaren de sturing op de verkeershandhaving te versterken en de kwaliteit van de handhavingsplannen te vergroten. Het is de ambitie dat: - Er is een landelijk leidraad opgesteld waarin een aantal uitgangspunten voor de aanpak regionale verkeersveiligheid zijn opgenomen. - Op regionaal niveau is er een actieve stuurgroep Verkeersveiligheid met gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de aanpak van de verkeersveiligheid. Deelnemers zijn tenminste: wegbeheerders, politie en het OM. De inzet op de 3 E’s komt nadrukkelijker samen. Naast de inzet van verkeershandhaving wordt ook de inzet van wegbeheerders op het gebied van infrastructuur en educatie/communicatie opgenomen om het effect van de maatregelen op de verkeersveiligheid te versterken. Dit is voor een deel van de regio’s niet op korte termijn haalbaar. Het is de bedoeling dat er eerst een stuurgroep verkeershandhaving wordt opgericht waarin de regionale verkeershandhaving door het VHT centraal staat op basis van analyse. In de regio’s waar een (actieve) stuurgroep is, kan deze doorgroeien naar een regionale stuurgroep Verkeersveiligheid waarbij infrastructuur, educatie en handhaving nadrukkelijk samenkomen. De rol van de provincie wordt in deze stuurgroep centraal. Het lijkt voor de hand te liggen dat de provincie de voorzittersrol op zich neemt. - Op regionaal niveau een integraal verkeersveiligheidsplan is vastgesteld door de regionale driehoek. Het regionaal handhavingsplan is hiervan een onderdeel. - Op lokaal niveau verkeersveiligheid een onderdeel is van het lokaal integraal veiligheidsbeleid en vastgesteld is door de lokale driehoek. De inzet van het basisteam op verkeershandhaving is daarvan een onderdeel. Deze ambitie is niet op korte termijn te realiseren. Als eerste stap worden voor 2016 de volgende acties in gang gezet: 1. Er zijn landelijk geldende uitgangspunten voor verkeershandhaving. In elke regio is een stuurgroep Verkeer 3. Elke regio heeft een goedgekeurd handhavingsplan verkeer. (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20160488 ST [electronic version only]
Uitgave

Utrecht, Openbaar Ministerie OM, Parket CVOM, Afdeling Beleid & Strategie, 2015, 8 p.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.