Leidraad inpassing tram in stedelijk gebied.

Auteur(s)
-
Jaar
Samenvatting

De vraag naar uniformiteit bij inpassing van trams neemt toe. Er is behoefte aan een duurzaam veilige aanpak voor nieuwe en bestaande tramsystemen om een veilig vervoersysteem te kunnen realiseren. Deze publicatie biedt met een breed scala aan praktisch hanteerbare aanbevelingen en basisontwerpen een houvast voor een duurzaam veilig en uniform ontwerp. De leidraad gaat in op de (wettelijke) definitie en kenmerken van een tram. Daarnaast schetst ze een ontwerpfilosofie over de stedenbouwkundige en de verkeerstechnische inpassing van een tramlijn door stedelijk gebied. Deze filosofie mondt uit in ontwerpopgaven voor de drie fasen waaruit het ontwerpproces van een tramlijn bestaat. Door in het ontwerpproces de principes van Duurzaam Veilig mee te nemen, wordt de interactie tussen tram en overige verkeersdeelnemers op verantwoorde wijze bewerkstelligd. Op basis van de ontwerpopgaven geeft de leidraad ook basisontwerpen voor verkeerssituaties waarin de tram en het overig verkeer elkaar ontmoeten. De drie ontwerpfasen vormen de kern van de publicatie. Deze fasen zijn: het netwerk, de beoogde tramlijn op viltstiftniveau. De routes: de stedenbouwkundige inpassing in lengterichting en dwarsrichting, ofwel het gevel tot gevelontwerp. Tot slot de kruispunten en oversteken, de verkeerskundige inpassing. Aan de orde komen onder meer: ontwerpsnelheden, kruisingen, haltes, eindpunten, tram in voetgangersgebied, zichtlijnen en obstakels, remises, verkeersborden, waarschuwings- en verkeerslichten. De leidraad heeft een uitgebreide literatuurlijst. Hierin wordt kort ingegaan op publicaties die een relatie hebben met het thema van deze leidraad. Aangestipt worden publicaties over onder meer tram, trambaanconstructies, Duurzaam Veilig, oversteekvoorzieningen en halteplaatsen. In bijlage staan onder andere het Programma van Eisen voor een tramhalte in Amsterdam en diverse wettelijke bepalingen en reglementen. Deze CROW-publicatie is in de eerste plaats bestemd voor ontwerpers en stedenbouwers die te maken krijgen met de inpassing van een trambaan bij een reconstructie of bij een volledig nieuw ontwerp. Hiernaast zullen ook inrichters van stedelijk gebied en openbare ruimte, wegbeheerders, adviseurs en vervoerders er hun voordeel mee kunnen doen. (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

3 + 17 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20071900 ST S
Uitgave

Ede, C.R.O.W kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, 2007, 112 p.; Publicatie ; No. 249 - ISBN 978-90-6628-499-9

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.