Monitor Verkeersveiligheid 2018

Doorpakken om de verkeersveiligheid effectief te verbeteren
Auteur(s)
Weijermars, W.; Moore, K.; Goede, M. de; Goldenbeld, Ch.
Jaar

In 2017 vielen 613 doden en 20.800 ernstig gewonden in het Nederlandse wegverkeer. Over de laatste tien jaar daalde het aantal verkeersdoden met gemiddeld 2,2% per jaar. De laatste jaren stagneert de daling echter. Het aantal ernstig verkeersgewonden laat over de afgelopen tien jaar een stijgende trend zien en nam met gemiddeld 1,9% per jaar toe. Gezien deze recente ontwikkelingen is het onwaarschijnlijk dat de doelstellingen van maximaal 500 verkeersdoden en maximaal 10.600 ernstig verkeersgewonden in 2020 gehaald worden.

Het gaat dus niet langer goed met de verkeersveiligheid in Nederland; iets wat in voorgaande jaren ook al is geconstateerd. Inmiddels zijn met het huidig regeerakkoord en het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) de eerste stappen gezet om het tij te keren. De komende jaren wordt het zaak om door te pakken en met effectieve maatregelen het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Daarbij is specifiek aandacht nodig voor de volgende groepen: fietsers, scootmobielrijders, 80-plussers en slachtoffers op 30- en 60km/uur-wegen.

Tot slot pleiten we, net als voorgaande jaren, voor betere gegevens. Betrouwbare ongevallengegevens blijven onmisbaar voor het monitoren van verkeersveiligheidsontwikkelingen en het evalueren en verder verbeteren van het verkeersveiligheidsbeleid. Om te leren en het verkeerssysteem te kunnen innoveren zou het goed zijn om met diepteonderzoek de ongevalsmechanismen in kaart te brengen van in ieder geval alle dodelijke verkeersongevallen in Nederland. Voor een risicogestuurde aanpak, die centraal staat in het SPV, zijn daarnaast verkeersveiligheidsindicatoren (SPI’s) essentieel als aanvulling op ongevallengegevens. Op dit moment ontbreken voor de meeste SPI’s echter gegevens om de ontwikkeling op landelijk niveau te monitoren.

Rapportnummer
R-2018-16
Pagina's
24
ISSN
2666-7630
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.