Naar meer veiligheid op kruispunten

Aanbevelingen voor kruispunten van 50-, 80- en 100km/uur-wegen
Auteur(s)
Dijkstra, A.
Jaar
Veel ongevallen in Nederland gebeuren op kruispunten, op sommige meer dan op andere. De huidige handboeken voor wegontwerp bevatten nog geen kader op grond waarvan de keuze voor het ene of het andere kruispunttype kan worden afgewogen. Dit rapport draagt bij aan zo’n afwegingskader. De hoeveelheid passerend verkeer, zowel op de hoofdstroom als op de zijstroom, is bepalend voor de kruispunttypen die kunnen worden toegepast. Over het geheel genomen zijn rotondes het veiligste kruispunttype. In volgorde van veiligheid gaat de voorkeur uit naar: 1. rotonde 2. kruispunt met voorrangsregeling 3. kruispunt met verkeerslichtenregeling Als een (turbo)rotonde geen optie is, is optie 2 aan te bevelen. Als ook deze vervalt, bijvoorbeeld bij te hoge verkeersintensiteit, blijft optie 3 over. Drietakskruispunten binnen de bebouwde kom vormen een uitzondering en zijn het veiligst met een verkeerslichtenregeling. SWOV heeft een methode ontwikkeld om het verschil in veiligheid tussen verschillende kruispunttypen en -varianten te bepalen. Ook is hiermee het veiligheidseffect van een verandering van kruispunten door te rekenen. SWOV beveelt aan om deze rekenmethode op te nemen in verkeerskundige software.
Rapportnummer
R-2014-21
Pagina's
16
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.