Naar meer veiligheid voor oudere fietsers

Ongevallen, omstandigheden en mogelijke oplossingen
Auteur(s)
Schepers, P.; Schagen, I. van
Jaar

Oudere fietsers: hoog letselrisico door fysieke kwetsbaarheid

Het aantal verkeersslachtoffers onder fietsende ouderen neemt toe. Dit komt vooral doordat er meer ouderen zijn die ook steeds meer fietsen. Het risico, dat wil zeggen de kans op een ernstig ongeval per afgelegde afstand, daalt namelijk nog steeds. Wel is dit risico voor oudere fietsers groter dan dat van jongere fietsers. Dit heeft vooral te maken met de fysieke kwetsbaarheid van ouderen in combinatie met het gebrek aan bescherming als fietser. Daarnaast speelt achteruitgang van cognitieve, sensorische en motorische functies een rol. De snelheid van die achteruitgang verschilt van persoon tot persoon. Problemen bij het op- en afstappen en het niet tijdig opmerken van obstakels zijn belangrijke oorzaken  waardoor oudere fietsers relatief vaak gewond raken bij enkelvoudige ongevallen. Ook complexe manoeuvres, zoals het links afslaan op een kruising, komen vaak voor als oorzaak van ongevallen. Er is niet één, allesomvattende maatregel om het veiligheidsprobleem van oudere fietsers op te lossen. Een combinatie van infrastructurele en voertuigtechnische maatregelen, ondersteund door gerichte educatie en beschermingsmiddelen, kan daar echter wel substantieel aan bijdragen.

Rapportnummer
R-2020-22
Pagina's
28
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.